پایان نامه شهرنشيني در زاهدان رشته معماری و شهرسازی

تعداد صفحات پایان نامه: 200 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

فصل اول : چهار چوب كلي تحقيق

1-1 -طرح مساله…………………………………………………………………………………………………………….. 1

2-1 -ضرورت تحقيق ……………………………………………………………………………………………………. 1

3-1- قلمروتحقق …………………………………………………………………………………………………………… 2

4-1- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………… 2

5-1- سئوالات اساسی……………………………………………………………………………………………………… 2

6-1- فرضيات پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 3

7-1- روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………. 3

8-1- پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………..5

9-1- محدوديت تحقيق …………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم : مباني نظري تحقيق

1-2- شهر چيست……………………………………………………………………………………………………………..7

2-2- تعاريف مختلف شهر…………………………………………………………………………………………………8

3-2- عوامل مؤثر در تكوين و تكامل شهر نشيني…………………………………………………………………..9

1-3-2- ديدگاههاي كلاسيك(درونزا) در شكل گيري شهرها ……………………………………………..10

1-1-3-2-نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی……………………………………………………………..10

2-1-3-2- نظريه اقتصادي : شهر به عنوان يك بازار …………………………………………………………….13

3-1-3-2- نظريه شهر به عنوان يك پايگاه نظامي و دفاعی…………………………………………………….15

4-1-3-2- نظريه مذهبي، گسترش معابد و عبادتگاهها………………………………………………………….16

5-1-3-2- موقعيت چهاراهي در ايجاد شهرها……………………………………………………………………..17

2-3-2 ديدگاههاي مدرن (برونزوا) در شكل گيري شهرها …………………………………………………..17

1-2-3-2 سياستهاي استعماري كشورهاي توسعه يافته …………………………………………………………19

2-2-3-2- سياستهاي دولتها در مسائل مرزي و استراتژيك………………………………………………….22

3-2-3-2- اهداف سياسي – اداري دولتها …………………………………………………………………………23

4-2-3-2- وجود قطب هاي صنعتي ………………………………………………………………………………….24

5-2-3-2- وجود راهها …………………………………………………………………………………………………..26

4-2- نظريه هاي ساخت شهر …………………………………………………………………………………………..29

1-4-2- ساخت دواير متحدالمركز………………………………………………………………………………….. 29

2-4-2- ساخت قطاعي شهر…………………………………………………………………………………………….30

3-4-2- ساخت ستاره اي شكل……………………………………………………………………………………….31

4-4-2- ساخت چند هسته اي…………………………………………………………………………………………33

5-4-2- ساخت عمومي شهرها………………………………………………………………………………………..35

6-4-2- ساخت طبيعي شهرها ………………………………………………………………………………………..35

7-4-2- ساخت خطي يا كريدوري………………………………………………………………………………….36

فصل سوم : بررسي ساختار جغرافياي طبیعی و انساني شهر زاهدان

1-3- ويژگيهاي جغرافياي طبيعي شهر زاهدان…………………………………………………………………..38

1-1-3- موقعيت جغرافيايي ……………………………………………………………………………………………38

2-1-3- موقعيت رياضي و نسبي شهر زاهدان……………………………………………………………………38

3-1-3- ويژگيهاي زمين شناسي منطقه زاهدان……………………………………………………………………..41

4-1-3- ويژگيهاي زمين شناختي حوضه آبريز زاهدان………………………………………………………….42

5-1-3- ژئومورفولوژي حوضه زاهدان……………………………………………………………………………….44

1-5-1-3- ژئومورفولوژي ساختمانی حوضه زاهدان……………………………………………………………..47

2-5-1-3- ژئومورفولوژي اقليمي حوضه زاهدان…………………………………………………………………48

6-1-3- شرايط اقليمي محدوه زاهدان……………………………………………………………………………….51

1-6-1-3- عوامل ماكروكليمايي………………………………………………………………………………………51

2-6-1-3-عوامل میکرو کلیمایی………………………………………………………………………………………51

7-1-3- بادهاي منطقه …………………………………………………………………………………………………….52

8-1-3- ميزان دما و طوبت در منطقه …………………………………………………………………………………54

9-1-3- بارندگي و ريزش جوي درمنطقه………………………………………………………………………….56

10-1-3- منابع آب منطقه………………………………………………………………………………………………..57

1-10-1-3-آبهای سطح الارضی………………………………………………………………………………………58

2-10-1-3- آبهاي زير زميني حوضه زاهدان……………………………………………………………………..60

2-3- ساختار دموگرافي و ويژگيهاي انساني شهر زاهدان……………………………………………………..61

1-2-3-تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای(1335 تا1375)………………………………………….61

2-2-3- تراكم نسبي جمعيت در سطح شهر ……………………………………………………………………….64

3-2-3- ساختمان جمعيت ……………………………………………………………………………………………….73

1-3-2-3- ساخت سنی…………………………………………………………………………………………………..73

2-3-2-3- نسبت جنسي………………………………………………………………………………………………….77

4-2-3- بعد خانوار ………………………………………………………………………………………………………..80

5-2-3- حركات جمعيت ……………………………………………………………………………………………….81

1-5-2-3- حركات زماني جمعيت ………………………………………………………………………………….82

2-5-2-3- حركات مكاني جمعيت ………………………………………………………………………………….82

6-2-3- عوامل مهاجرت به زاهدان ………………………………………………………………………………….84

1-6-2-3- عامل جغرافيايي…………………………………………………………………………………………….84

2-6-2-3- عوامل اجتماعي و فرهنگي و اداري…………………………………………………………………85

3-6-2-3- عوامل اقتصادي…………………………………………………………………………………………….85

7-2-3- فعاليت و اشتغال…………………………………………………………………………………………………86

8-2-3- وضعيت اشتغال در بخشهاي مختلف …………………………………………………………………….87

1-8-2-3- شاغلين بخش كشاورزي…………………………………………………………………………………89

2-8-2-3- شاغلين بخش صنعت ……………………………………………………………………………………..91

3-8-2-3- شاغلين بخش خدمات ……………………………………………………………………………………92

9-2-3- وضعيت كلي سواد در زاهدان………………………………………………………………………………94

فصل چهارم : بررسي روند شهر نشيني و تغييرات كاركردي شهر زاهدان

1-4- روند شكل گيري شهر زاهدان…………………………………………………………………………………96

1-1-4- تحولات جهاني و اهميت يافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیك……………………………………….96

1-1-1-4- منطقه بلوچستان و سرحد ………………………………………………………………………………..96

2-1-1-4- منطقه دزداب……………………………………………………………………………………………….100

2-1-4- تغيير قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژي شهر زاهدان ………………………………………….102

2-4- سياستهاي دولت در توسعه شهر نشيني زاهدان……………………………………………………………103

3-4- تغييرات كاركردي در شهر زاهدان …………………………………………………………………………124

1-3-4- كاركرد نظامي سياسي……………………………………………………………………………………….124

2-3-4- كاركرد اداري………………………………………………………………………………………………….125

3-3-4- كاركرد خدماتي ……………………………………………………………………………………………..126

4-4- موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان …………………………………………………………128

1-4-4- موانع درجه يك توسعه (موانع طبيعي)…………………………………………………………………128

2-4-4- موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعي)……………………………………………………………….128

3-4-4-موانع درجه سوم توسعه (موانع اقتصادي)……………………………………………………………..129

4-4-4- توسعه اراضي شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر …………………………………….129

فصل پنجم :بررسي توسعه آپارتمان نشيني در زاهدان

1-5 آپارتمان چيست ……………………………………………………………………………………………..132

2-5- سابقه آپارتمان نشيني در جهان ………………………………………………………………………..132

3-5- سابقه آپارتمان نشيني در تهران ………………………………………………………………………..134

4-5- سابقه آپارتمان نشيني در زاهدان ………………………………………………………………………135

5-5 مكان يابي مجتمع هاي آپارتماني در شهر زاهدان ………………………………………………….136

6-5- ضرورت ايجاد آپارتمان سازي در زاهدان …………………………………………………………137

7-5- بررسی وضعيت آپارتمان نشيني در زاهدان …………………………………………………………138

1-7-5- بررسي رابطه شغل ساكنين در مجتمع هاي آپارتماني ……………………………………….142

 

2-7-5- بررسي رابطه ميزان تحصيلات در مجتمع هاي آپارتماني …………………………………..143

3-7-5- بررسي رابطه ميزان درآمد در مجتمع هاي آپارتماني………………………………………….145

4-7-5- بررسي رابطه بعد خانوار در مجتمع هاي آپارتماني……………………………………………146

5-7-5- بررسي رابطه قوميتهاي ساكن در مجتمع هاي آپارتماني……………………………………..148

6-7-5- بررسي رابطه انتخاب مجتمع هاي آپارتماني براي سكونت …………………………………149

8-5- بررسي فرهنگ آپارتمان نشيني در مجتمع هاي آپارتماني ……………………………………..151

9-5- بررسي روابط اجتماعي در مجتمع هاي آپارتماني ………………………………………………..152

10-5- بررسي ويژگيهاي كالبدي مجتمع هاي آپارتماني……………………………………………….153

1-10-5- بررسي تعداد طبقات در مجتمع هاي آپارتماني………………………………………………153

2-10-5- بررسي تعداد اطاق در مجتمع هاي آپارتماني ………………………………………………..154

3-10-5- بررسي نوع مصالح ساختماني در مجتمع هاي آپارتماني ………………………………….155

4-10-5- بررسي عمر بنا مجتمع هاي آپارتماني ………………………………………………………….155

5-10-5- بررسي امكانات و خدمات محله اي در مجتمع هاي آپارتماني ………………………….155

6-10-5- بررسي وضعيت بهداشت در مجتمع هاي آپارتماني ………………………………………..156

11-5- بررسي نقاط قوت و ضعف در مجتمع هاي آپارتماني شهر زاهدان ………………………..158

1-11-5- نقاط قوت ………………………………………………………………………………………………158

1-1-11-5- دسترسي به منابع مالي ……………………………………………………………………………158

2-1-11-5-صرفه جویی در مصرف مصالح………………………………………………………………..159

3-1-11-5- سرعت در فرآيند ساخت ………………………………………………………………………160

4-1-11-5- ارتقاي تكنولوژي و ارتقاي كيفيت …………………………………………………………161

5-1-11-5- دسترسي به تسهيلات عمومي …………………………………………………………………161

2-11-5- نقاط ضعف ……………………………………………………………………………………………161

1-2-11-5- كمبود امكانات، خدماتي و رفاهي ………………………………………………………….162

2-2-11-5- مشكلات سيستم جمع آوري زباله…………………………………………………………..163

3-2-11-5- كبمود پاركينگ …………………………………………………………………………………164

4-2-11-5- كمبود فضاي بازي مناسب براي كودكان ………………………………………………..165

12-5- عوارض زيست محيطي در مجتمع هاي آپارتماني ……………………………………………..166

1-12-5- موقعيت و قطه بندي زمين …………………………………………………………………………166

1-1-12-5- موقعيت ساختمانها ……………………………………………………………………………….166

2-1-12-5- قطعه بندي زمين ………………………………………………………………………………….167

2-12-5- عوارض طبيعي ……………………………………………………………………………………….168

1-2-12-5- عوارض مربوط به خاك و زمين …………………………………………………………….168

2-2-12-5- هوا …………………………………………………………………………………………………..168

3-2-12-5- صدا …………………………………………………………………………………………………169

4-2-12-5- نور……………………………………………………………………………………………………169

5-2-12-5- حرارت و برودت ……………………………………………………………………………….169

3-12-5- عوارض انساني ……………………………………………………………………………………..170

1-3-12-5- خصوصيات خانوار …………………………………………………………………………….170

2-3-12-5- سنت ها و فرهنگ ها ………………………………………………………………………….170

3-3-12-5- مسائل جنبي اجتماعي …………………………………………………………………………171

4-3-12-5- ايمني در برابر حوادث …………………………………………………………………………172

5-3-12-5- بهداشت محيط …………………………………………………………………………………..172

6-3-12-5- تاسيسات وتجهيزات عمومي و زير بنايي ………………………………………………….173

7-3-12-5- عوارض زيبا شناسانه ……………………………………………………………………………174

فصل ششم:نتیجه گیری وآزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

1-6-نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………175

2-6-آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………….179

3-6-ارائه راهبردهای مناسب در فرایند توسعه آپارتمان نشینی……………………………………….181

چكيده :

پس از انقلاب صنعتي آپارتمان نشيني شكل نويني به خود گرفت و جنبه هاي گوناگون زندگي بشري از جمله نظام هاي سكونتگاهي را تحت تاثير قرار داد موج اين تاثير گذاري از كشورهاي صنعتي آغاز گشت و به كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران رسيد .

توسعه آپارتمان نشيني نه تنها در شكل گيري و روند شهر نشيني تاثير داشته بلكه رشد كالبدي و فيزيكي شهرها را تحت تاثير خود قرار داده است .

رشد فزاينده و شتابان جمعيتي و فيزيكي شهر زاهدان و به دنبال آن توسعه آپارتمان نشيني از اين منظر قابل توجه است، به طوري كه جمعيت اين شهر در طي هشتاد سال كمتر از 5000 نفر در هسته اوليه (حدود 1300) و به 17954 نفر در 1335 و به 419518 نفر در 1375 رسيده است و پيش بيني مي شود كه در سال 1380 به 548886 نفر رسيده باشد اين افزايش كه رشد جمعيت متوسط 27/8 درصد اين سالها را داشته است گسترش فيزيكي فزاينده شهر را نيز توجيه مي كند اين رشد همراه با پديد آمدن شرايط خاص سياسي، اجتماعي و اقتصادي توسعه آپارتمان نشيني را در شهر زاهدان تقويت خواهد نمود .

در اين راستا با بهره گيري از نظريات كلاسيك ومدرن در زمينه تكوين و تكامل شهرها و نظريات ساخت شهرها، شهرنشيني را از دوبعد درونزوا و برونزا بررسي كرده و در انتها به طريق مطالعه ميداني تاثير بر آيند اين دودسته عوامل را بر توسعه آپارتمان نشيني مورد آزمون قرار داده ايم نتايج حاصله از اين بدين گونه است كه رشد شتابان شهر عمدتا ناشي از عوامل برونزا شامل اهداف سياسي و اداري دولت مي باشد .

مقدمه

با توجه به روند سريع شهر نشيني، افزايش جمعيت، كمبود زمين و تحولات اجتماعي ، اقتصادي و سياسي جوامع موجب دگرگونيهاي كالبدي در شهرها شده است.پس از انقلاب صنعتي آپارتمان نشيني شكل نويني به خود گرفت و جنبه هاي گوناگون زندگي بشري از جمله نظام هاي سكونتگاهي را تحت تاثير قرا رداد موج اين تاثير گذاري از كشورهاي صنعتي آغاز گشت و به كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران رسيد.

توسعه آپارتمان نشيني نه تنها در شكل گيري و روند شهر نشيني تاثير داشته است بلكه رشد كالبدي و فيزيكي شهرها را دگرگون ساخته است .رشد فزاينده و شتابان جمعيتي و فيزيكي شهر زاهدان و به دنبال آن توسعه آپارتمان نشيي از اين منظر قابل توجه است به طوري كه جمعيت اين شهر در طي هشتاد سال از كمتر از 5000 نفر در هسته اوليه (حدود سال 1300) به 17495 نفر در 1335 و به 419518 نفر در 1375 رسيده است و پيش بيني مي شود كه در 1380 به 548886 نفر رسيده باشد و اين افزايش که رشد جمعيت متوسط 27/8 درصد در اين سالها را داشته است گسترش فيزيكي فزاينده شهر را نيز توجه مي كند اين رشد همراه با پديدآمدن شرايط خاص سياسي، اجتماعي و اقتصادي پديده آپارتمان نشيني را در زاهدان تقويت خواهد نمود . در اين راستا با بهره گيري از نظريات كلاسيك و مدرن در زمينه تكوين و تكامل شهرها و نظريات ساخت شهرها، شهرنشيني را از دو بعد عوامل درونزا و برونزا بررسي كرده و در انتها به طريق مطالعه ميداني تاثير برآيند اين دو دسته عوامل را بر توسعه آپارتمان نشيني مورد آزمون قرار داده ايم نتايج حاصله از آن بدين گونه است كه رشد شتابان شهر زاهدان عمدتا ناشي از عوامل برونزا شامل عوامل سیاسی و اداری دولت می باشد.

اين پژوهش شامل شش فصل است كه از ميان آنها بعد از فصل اول كه بيان مسئله است سه فصل بر مبناي مطالعات كتابخانه اي ويك فصل بر مبناي مطالعات ميداني شكل گرفته است و در فصل ششم نيز نتيجه گيري و آزمون فرضيات را آورده ايم.

اين پايان نامه با راهنماييها و دقت نظري كه اساتيد گرامي آقاي دكتر استعلاجي و آقاي دكتر شاعلي داشته اند انجام شده است و لذا كمال تشكر و سپاس را از ايشان دارم علاوه بر آن از كليه اساتيد گروه جغرافياي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري كه در محضر ايشان تحصيل علم نموده ام قدرداني مي نمايم .

1-1- طرح مساله :

نظام سكونتگاههاي شهر ي پس از انقلاب صنعتي دچار تغيير و تحولات زيادي از نظر اقتصادي سياسي فن آوري و كالبدي شده است و در سالهاي اخير نرخ رشد سكونتگاههاي شهري از سكونتگاههاي روستايي پيشي گرفته است . با توجه به رشد روز افزون شهر نشيني وجمعيت شهرها و با به هم خوردن نظام سلسله مراتبي و رابطه بين شهرها و روستاها روند شهر نشيني متعادل نبوده و مشكلات زيادي را از نظر اقتصادي اجتماعي سياسي و كالبدي ايجاد نموده است كه در ناحيه مورد مطالعه اين روند حاكم بوده و در صورتي كه از ديديگاه جغرافياي كاربردي نظام رشد و توسعه تعيين نشود تبعات زيادي را به دنبال خواهد داشت اين وضعيت را مي توان بحراني ناميد . لذا در اين رساله به دنبال پاسخگوي به اين سئوال هستيم كه شهر نشيني چه تغيير و تحولاتي داشته و در راستاي اين تغيير و تحولات چه چالشهايي ايجاد شده است و چه راهكارهايي مي توان براي ساماندهي و رشد توسعه ارائه نمود .

2-1- ضرورت تحقيق :

عوامل بسياري در روند شهر نشيني شهرها نقش دارند كه بعضي از آنها در حوزه اقتصادي و برخي ديگر در حوزه اجتماعي سياسي و محيطي مطرح ميگردند بدين معنا كه شهرها با توجه به بستر محيطي خود و با بهره گيري ا زتوانها و ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي شرايط لازم را جهت توسعه پيدا مي كنند .

توسعه شهرها از جمله شهر زاهدان به عنوان مركز استان سيستان و بلوچستان وبا توجه به موقعيت خاص جغرافيايي خود ابعاد تازه اي پيدا كرده است .

توسعه افقي اين شهر در سالهاي اخير و همچنين افزايش جمعيت موجب نگراني مديران شهر شده است كه با توجه به اين نابسامانيها شكل توسعه شهر از حالت افقي به عمودي تغيير نمايد بنابر برخي از سياستهاي دولت ساخت مجتمع هاي مسكوني آپارتماني در سالهاي اخير در زاهدان گسترش پيدا كرده است لذا در اين رساله سعي شده است روند شهر نشيني در زاهدان از آغاز تاكنون مورد بررسي و تحليل قرار گيرد و همچنين ضروري است بدانيم توسعه آپارتمان نشين چه پيامدهايي در روند زندگي ساکنین داشته است .

3-1- قلمرو تحقيق :

ناحيه مورد مطالعه در اين پژوهش شهر زاهدان مي باشد كه در 60 درجه و 52 دقيقه شرقي و عرض 29 درجه و 30 دقيقه شمالي واقع شده است

شهر زاهدان با جمعيت 548886 نفر در سال 1380 مركز و اولين شهر بزرگ استان سيستان و بلوچستان مي باشد

4-1 اهداف تحقيق :

اهداف كلي :

بررسي و تحليل روند شهر نشيني در زاهدان با تاكيد بر آپارتمان نشيني

اهداف اختصاصي:

1- مطالعه ساختار جغرافياي شهر زاهدان و نقش آن درمنطقه

2- بررسي عوامل درون زا و برون زا در روند شهر نشيني زاهدان

3- بررسي روند شكل گيري وتوسعه شهر نشيني و تغييرات كاركردي شهر زاهدان

4- بررسي توسعه آپارتمان نشيني و فرهنگ آپارتمان نشيني در زاهدان

5- بررسي چالشهاي موجود در روند شهر نشيني و آپارتمان نشيني در زاهدان

6- ارائه راهكارهاي مناسب براي توسعه و رفع مشكلات

5-1- سئوالات اساسي :

1-آيا روند شهر نشيني در زاهدان سير تاريخي و تكاملي خود را طي كرده است ؟

2-آيا عوامل رشد شتابان شهري دروني است يا بيروني؟  

3-با توجه به روند بالاي شهر نشيني در زاهدان آيا توسعه آپارتمان نشيني مي تواند جوابگوي نياز مسكن ساكنين باشد ؟

4-آيا توسعه آپارتمان نشيني در زاهدان مي تواند فرهنگ آپارتمان نشيني را تقويت كند ؟

6-1- فرضيات پژوهش :

1-به نظر مي رسد شهر نشيتي زاهدان نسبت به شهر نشيني نيمه شرقي كشور فاقد سير تاريخي و تكاملي است و پديده جديدي محسوب مي شود .

2- با توجه به جديد بودن پديده شهري رشد شتابان شهري زاهدان بيشتر ناشي از عوامل برونزا از جمله سياستهاي كلان دولت در برنامه ريزي توسعه از بالا و سياست قطب رشد مي باشد

3- به نظر مي رسد عواملي چون محدوديت امكانات شهري و گران بودن زمين و همچنين سرمايه گذاريهاي دولت و بخش خصوصي در زمينه مسكن موجب گسترش آپارتمان سازي و آپارتمان نشيني در زاهدان شده است .

4- به نظر مي رسد در سالهاي آينده با توجه به آپارتمان سازي و آپارتمان نشيني می توان فرهنگ آپارتمان نشيني را تقويت نمود .

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

با فرمت ورد word

 

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل پایان نامه شهرنشيني در زاهدان

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید