پایان نامه شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها با رویکرد تحلیل شبکه فازی (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان)


دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش کسب و کار الکترونیک

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها با رویکرد تحلیل شبکه فازی
 (مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان)

استاد (اساتید) راهنما:

دکتر  .حبیب ا… سالارزهی

 

استاد مشاور:

دکتر یاسر امیری

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2- بیان مساله و اهمیت تحقیق.. 2

1-3-اهدف تحقیق.. 4

1-4- فرضیه های  تحقیق.. 5

1-5-روش انجام تحقیق.. 5

1-6- قلمرو تحقیق: 6

1-7- مفاهیم و واژگان تحقیق.. 6

فصل دوم:ادبیات نظری تحقیق

2-1-مقدمه. 9

2-2-آموزش از راه دور 9

2-3-سیر تکامل آموزش از راه دور 9

2-4-مفهوم یادگیری الکترونیکی.. 11

2-5 تعاریف یادگیری الکترونیکی.. 11

2-6-مزایای یادگیری الکترونیکی.. 13

2-7-چالش های یادگیری الکترونیکی در ایران.. 16

2-8- مدلهای آموزش الکترونیکی.. 18

2-8-1-آموزش همزمان یا کلاسهای آنلاین.. 18

2-8-2-آموزش غیر همزمان یا کلاسهای آفلاین.. 18

2-8-3-آموزش بر پایه کامپیوتر(CBT) 18

2-8-4آموزش بر پایه اینترنت (IBT) 19

2-8-5آموزش بر پایه وب ( WBT) 19

2-9-سیستم های یادگیری الکترونیکی.. 19

2-9-1 سیتم مدیریت یادگیری.. 19

2-9-2 سیتم مدیریت محتوای آموزشی   (LCMS) 20

2-10-مروری بر تحقیقات پیشین: 20

2-10-1فاکتورهای حیاتی موفقیت یادگیری الکترونیکی.. 20

2-10-2-مدل های موفقیت سیستم های اطلاعاتی.. 23

2-10-3 مدل های موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی.. 25

2-11-جمع بندی  مولفه های سنجش موفقیت یادگیری الکترونیکی.. 31

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه : 35

3-2- مدل تحلیلی پژوهش…. 35

3-3-روش تحقیق : 41

3-4- ابزار جمع آوری داده ها: 41

3-5 جامعه آماری و روش نمونه گیری 42

3-6 روائی پرسش نامه : 42

3-7-پایائی پرسشنامه: 43

3-8- روش تجزیه و تحلیل.. 43

3-9روشهای تصمیم گیری چند معیاره MCDM… 44

3-9-1روشAHP. 45

3-9-2روشANP. 45

3-9-3گام های فرایند ANP. 45

3-9-4منطق فازی.. 49

3-9-5مجموعه های فازی.. 49

3-9-6اعداد فازی مثلثی.. 50

3-9-7فرایند تحلیل شبکه فازی.. 50

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه. 54

4-2- آمار توصیفی.. 55

4-2-1جنسیت: 57

4-2-2 –سطح تحصیلات.. 55

4-2-3- میزان تجربه در حوزه یادگیری الکترونیکی.. 55

4-2-4- توزیع فراوانی پاسخ دهنده گان به تفکیک استاد و دانشجو. 56

4-2-5 توزیع فراوانی سنی پاسخ دهندگان.. 56

4-3- آمار تحلیلی.. 57

4-3-1 – تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه شناسایی عوامل موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی.. 57

4-3-1-1 تحلیل فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..60

4-3-2- تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه الویت بندی عوامل موثر بر موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64.

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1-مقدمه: 89

5-2-بحث و نتیجه گیری.. 89

5-3-محدودیت های تحقیق.. 93

5-4- پیشنهادهای عمومی:…………………………………………………………………………………………………………………………………93

5-6-پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده. 95

مراجع.. 97

 

 

پیوستها:

پیوست الف : پرسشنامه شماره1………………………………………………………………………………………………………….102

پیوست ب : پرسشنامه شماره 2 …………………………………………………………………………………………………………107

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه

جدول2-1 تحقیقات انجام شده در ارتباط با مولفه های سنجش موفقیت یادگیری الکترونیکی…………………….32

جدول3-1 مولفه هاو شاخص های سنجش موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی دانشگاهها  ………………………39

جدول 3-2مقیاس متغییر های زبانی با اعداد فازی مثلثی.. 46

جدول 4-1 نتایج اندازه های KMO  و آزمون کرویت بارتلت و ضرایب اعتبار عامل ها 57

جدول4-2 ماتریس عامل های چرخش یافته به شیوه واریماکس و  تحلیل گویه ها 58

جدول4- 3بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون الفای کرونباخ.. 59

جدول 4-4 آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین عوامل و کل آزمون.. 60

جدول 4-5بررسی میانگین و انحراف معیار سوالات پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان.. 60

جدول 4-6 بررسی مقایسه ای نظر متخصصان بر اساس آزمون t.. 61

جدول 4-7میانگین مقایسات زوجی مولفه ها نسبت به هدف (ماتریس w21) 67

جدول 4-8:ماتریس W22 مولفه های سیستم یادگیری الکترونیکی.. 68

جدول 4-9 :ماتریس Wi مولفه های سیستم یادگیری الکترونیکی.. 69

جدول4-10   وزن فازی هر یک از  مولفه های موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی.. 69

جدول 4-11میانگین مقایسات زوجی شاخص های کیفیت سیستم و زیر ساخت (ماتریس w21) 71

جدول 4-12 :ماتریس W22 شاخص های کیفیت سیستم و زیر ساخت… 71

جدول4-13 :ماتریس Wi شاخص های کیفیت سیستم و زیر ساخت… 72

جدول4-14 وزن فازی هر یک از  شاخص های کیفیت سیستم و زیر ساخت… 72

جدول4-15 میانگین مقایسات زوجی شاخص های کیفیت خدمات (ماتریس w21) 74

جدول4-16 :ماتریس W22 شاخص های کیفیت خدمات با یکدیگر. 74

جدول4-17  :ماتریس Wi شاخص های کیفیت خدمات… 74

جدول4-18  وزن فازی هر یک از  شاخص های کیفیت خدمات… 75

جدول 4-19میانگین مقایسات زوجی شاخص های کیفیت اطلاعات (ماتریس w21) 77

جدول4-20  :ماتریس W22 شاخص های کیفیت اطلاعات… 77

جدول4-21 :ماتریس Wi شاخص های کیفیت  اطلاعات… 78

جدول 4-22 وزن فازی هر یک از  شاخصهای کیفیت اطلاعات… 78

جدول 4-23میانگین مقایسات زوجی شاخص های خصوصیات دانشجو  (ماتریس w21) 80

جدول  4-24  :ماتریس W22 شاخص های خصوصیات دانشجو. 80

جدول 4-25  :ماتریس Wi شاخص های خصوصیات دانشجو. 81

جدول4-26 وزن فازی هر یک از  شاخصهای خصوصیات دانشجو. 81

جدول4-27 میانگین مقایسات زوجی شاخص های خصوصیات استاد (ماتریس w21) 83

جدول 4-28ماتریس W22 شاخص های خصوصیات استاد. 83

جدول 4-29 :ماتریس Wi شاخص های خصوصیات استاد. 84

جدول 4-30 وزن فازی هر یک از  شاخصهای خصوصیات استاد. 84

جدول4-31 میانگین مقایسات زوجی شاخص های عوامل پشتیبانی (ماتریس w21) 86

جدول4-32 :ماتریس W22 شاخص های عوامل پشتیبانی.. 86

جدول4-33  :ماتریس Wi شاخص های عوامل پشتیبانی.. 87

جدول4-34   وزن فازی هر یک از  شاخصهای عوامل پشتیبانی.. 87

جدول5-1 : وزن هر یک از مولفه ها و شاخص های موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی.. 91

جدول 5-2 مقایسه مدل تحقیق با مدل های مشابه…………………………………………………………………………………………92

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار 3-2 مقیاس متغیرهای کلامی با اعداد فازی مثلثی……………………………………………………………………………….47

نمودار4-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان.. 54

نمودار4-2 توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان.. 55

نمودار 4-3 توزیع فراوانی میزان تجربه در حوزه یادگیری الکترونیکی پاسخ دهندگان.. 55

نمودار4-4 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک استاد و دانشجو. 56

نمودار4-5رده سنی پاسخ دهندگان.. 56

نمودار4-6نمودار سنگ ریزه به منظور نمایش تعداد عامل های پرسشنامه. 59

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                              صفحه

شکل 2-1- عوامل حیاتی موفقیت یادگیری الکترونیکی.. 22

شکل 2-2-ابعاد رضایت یادگیرنده الکترونیکی.. 23

شکل 2-3-مدل موفقیت سیستم های اطلاعات… 24

شکل 2-4- مدل اصلاح شده موفقیت سیستم های اطلاعات… 25

شکل2-5 مدل موفقیت یادگیری الکترونیکی   26

شکل 2-6-مدل های ارزیابی یادگیری الکترونیکی.. 27

شکل 2-7- مدل موفقیت اجتماع های آنلاین.. 27

شکل 2-8 – مدل سنجش موفقیت سیستم های یادگیری آنلاین.. 28

شکل 2-9- مدل پذیرش فناوری (Tam) در سیستم های یادگیری آنلاین.. 29

شکل 2-10- مدل شش ضلعی(HELAM) ارزیابی یادگیری الکترونیکی  29

شکل2-11-مدل پذیرش سیستم های یادگیری الکترونیکی. 30

شکل2-12-مدل ارزیابی سیستم های یادگیری الکترونیکی.. 31

شکل 3-1 مولفه ها و شاخص های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها……………36

شکل3-2فرایند سلسله مراتب و فرایند شبکه. 48

شکل 3-3  عدد فازی مثلثی.. 50

شکل4-1  تعامل مولفه های سیستم یادگیری الکترونیکی با یکدیگر. 66

شکل4-2 تعامل شاخص های مولفه‌ی کیفیت سیستم و زیر ساخت با یکدیگر. 70

شکل 4-3تعامل شاخص های مولفه‌ی کیفیت خدمات با یکدیگر. 73

شکل 4-4 تعامل شاخص های مولفه‌ی کیفیت اطلاعات با یکدیگر. 76

شکل 4-5تعامل شاخص های مولفه‌ی خصوصیات دانشجو. 79

شکل 4-6 تعامل شاخص های مولفه‌ی خصوصیات استاد. 82

شکل4-7 تعامل شاخص های مولفه‌ی عوامل پشتیبانی.. 85

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید