پایان نامه شناسایی و بررسی حضور باکتری های بی هوازی نفت زی قادر به استفاده از نفت خام به عنوان تنها منبع کربن ، انرژی و ازت


 دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد ارومیه

 دانشکده علوم پایه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

رشته : زیست فناوری (بیوتکنولوژی) 

گرایش : میکروبی

 

عنوان :

شناسایی و بررسی حضور باکتری های بی هوازی نفت زی قادر به استفاده از نفت خام به عنوان تنها منبع کربن ، انرژی و ازت  

 

استاد راهنما :

دکتر میترا السادات طباطبایی

 

استاد مشاور :

دکتر مجید نوجوان

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات

1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2 اجزاء نفت خام……………………………………………………………………………………………………..4

1-3 اهداف کلی و جزئی………………………………………………………………………………………………7

1-4 اهمیت شناسایی و بررسی منابع نفتی………………………………………………………………………….9

1-5 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………..10

1-6 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم

پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………13

2-2 نظریه منشاء آلی نفت………………………………………………………………………………………….15

2-3 میکروبیولوژی نفت………………………………………………………………………………………………17

2-3-1 ارتقاء کیفی…………………………………………………………………………………………………….19

2-3-2 ارتقاء کمی…………………………………………………………………………………………………….20

2-4 ارتقاء زیستی یا Bio upgrading ……………………………………………………………………….21

2-5 تولید اولیه نفت…………………………………………………………………………………………………..21

2-5-1 تولید اسید آلی که منجر به انحلال سنگهای کربناتی و توسعه کانال ها می شود………….21

2-5-2 احیای گوگرد ونیترات در ترکیبات گچی و انیدریدی و مواد معدنی سولفاتی که نفت

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید