پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز درخرید بیمه های عمر


دانشگاه آزاد اسلامی

واحدابهر

رشته مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بیمه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز درخرید بیمه های عمربا استفاده از روش topsis

(مطالعه موردی :بیمه عمر شرکت بیمه نوین استان قزوین).

استادراهنما:

دکتر حسین عابدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصـــل اول… 2

1-1.مقدمه. 3

1-2تعریف موضوع پژوهش…. 5

1-3. بیان مسئله. 5

1-4 .ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-5. اهداف تحقیق.. 6

1-6.پرسش اساسی تحقیق.. 7

1-7.فرضیات تحقیق 7

1-8.روش شناسی تحقیق.. 7

1-9. قلمرو تحقیق.. 7

1-9-1. قلمرو موضوعی تحقیق.. 7

1-9-2. فلمرو مکانی.. 7

1-9-3.قلمرو زمانی.. 8

1-10. ابزار گردآوری.. 8

1-11. جامعه آماری.. 8

1-12. تعریف و اصطلاحات بیمه. 9

1-12-1. تعاریف مفهومی.. 9

1-12-2. تعاریف عملیاتی.. 13

1-13مراحل انجام  تحقیق.. 14

فصل دوم.. 15

بخش اول… 16

2-1.مقدمه. 16

2-2.تعاریف بیمه. 17

2-3.تاریخچه بیمه در کل.. 18

2-4.تاریخچه بیمه عمر در ایران 20

2-5. جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی 22

2-6. انواع بیمه در ایران. 23

2-7. شرایط عمومی بیمه عمر 23

بخش دوم 24

2-8.. تعریف اصطلاحات استراتژی.. 24

2-8-1. استراتژی.. 24

2-8-2.مدیریت استراتژیک…. 24

2-8-3. فرآیند مدیریت استراتژیک…. 24

2-8-4. تحلیل وضعیت… 24

2-8-5.تدوین استراتژی 25

2-8-6.اجرای استراتژی 25

2-8-7. ارزیابی استراتژی.. 25

2-8-8. اجزای استراتژی.. 25

2-8-9. زنجیره استراتژی ها 26

2-8-10.نقش بازاریابی در طراحی و اجرای استراتژی 27

2-8-11.تحولات جدید و موثر در نقش استراتژیک بازاریابی.. 27

2-8-12.انواع استراتژی.. 27

2-8-12-1. استراتژی یکپارچگی.. 27

2-8-12-2. استراتژی تمرکز. 28

2-8-12-3. استراتژی تنوع. 33

2-9. مدل مفهومی وشرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 35

بخش سوم.. 36

2-10. تحقیقات انجام شده 36

2-10-1. تحقیقات خارجی.. 36

2-10-2. تحقیقات داخلی.. 37

2-11. واکاوی ادبیات پژوهش…. 38

بخش چهارم.. 40

2-12. تاریخچه بیمه نوین.. 40

2-13. جمع بندی.. 42

فصل سوم 43

3-1. مقدمه. 44

3-2. روش تحقیق.. 44

3-3. جامعه آماری.. 46

3-4. نمونه آماری.. 47

3-4-1. جدول مورگان 48

3-5. روش و ابزار گردآوری داده ها 49

3-6. اعتبارابزار  اندازه گیری 53

3-6-1 . روایی پرسشنامه. 53

3-6-2.پایایی پرسشنامه 53

3-7. محدوده تحقیق.. 56

3-8. متغیرهای تحقیق 56

3-8-1. متغیر مستقل.. 56

3-8-2. متغیر وابسته 56

3-9. روش تجزیه و تحلیل داده ها 56

3-10. تعریف روش topsis. 57

3-11.جمع بندی.. 59

فصل چهارم.. 60

4-1. مقدمه 61

4-2. توصیف متغیر های جمعیت شناختی 63

4-2-1. توصیف متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و نمایندگان. 63

4-2-1-1 . جنسیت پاسخگویان. 63

4-2-1-2.وضعیت تاهل 64

4-2-1-3. سن پاسخگویان 65

4-2-1-4.سطح تحصیلات 67

4-2-1-5. استفاده کنندگان بیمه عمر 68

4-2-1-6.میزان درآمد 69

4-2-1-7. میزان حق بیمه پرداختی 71

4-2-2. توصیف متغیرهای جمعیت شناختی مشتریان بیمه عمر   73

4-2-2-1. جنسیت پاسخگویان. 73

4-2-2-2 .وضعیت تاهل 74

4-2-2-3. سن پاسخگویان 75

4-2-2-4. .سطح تحصیلات 77

4-2-2-5. استفاده کنندگان بیمه عمر 78

4-2-2-6.میزان درآمد. 80

4-2-2-7. میزان حق بیمه پرداختی.. 81

4-3. آزمون فرضیات پژوهش 83

4-3-1. آزمون  کولموگروف – اسمیرنوف… 83

4-3-2.آزمون T-student 84

4-4-1. فرضیه اول .. 84

4-4-2. فرضیه دوم. 84

4-4-3. فرضیه سوم. 85

4-4. الویت بندی بر اساس روش topsis. 86

4-5. جمع بندی.. 87

فصل پنجم 88

5-1- مقدمه. 89

5-2. خلاصه مراحل تحقیق 90

5-3. نتایج حاصل از فرضیه ­های پژوهش…. 90

5-3-1. فرضیه اول. 90

5-3-2. فرضیه دوم 91

5-3-3. فرضیه سوم 91

5-4 . جمع بندی و نتیجه گیری.. 92

5-5. پیشنهادات تحقیق 92

5-5-1. پیشنهادات کاربردی.. 92

5-5-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 93

5-3. مشکلات  و محدودیت های پژوهش…. 93

منابع و ماخذ. .94

منابع فارسی.. 95

منابع انگلیسی.. 97

منابع اینترنتی.. 98

ضمایم.. 99

چکیده انگلیسی.. 117

چکیده

انسان امروزی ،برای ارائه هرچه آزادتر و کامل تر حیاتش ،ناگزیر است واقعیت های پیرامونش را تحلیل کند و حقایق خفته در پشت آنها را بشکافد و راه را برای تکامل همه جانبه خود و اجتماع هموارتر نماید.

صنعت بیمه در ایران هنوز جوان است و می توان گفت بیمه عمر جوان تر.بدیهی است که هر راه تازه و شیوه جدید تا پذیرش و اقبال عمومی فاصله ای داردکه این فاصله را می توان با آگاهی دادن و پذیرش و باور مردم پر کردروشن است که هر قدر در این خصوص واقعی تر و طرح و رفتار گردد،لایه های بیشتری از جامعه را در بر خواهد گرفت.خدماتی که از طریق صنعت بیمه به جامعه صورت می گیرد به دلیل گستردگی،این نوع خدمات یکی از موثرترین عوامل از بین بردن نگرانی ها و مشکلات مردم است.

بیمه نیز در این روند با بر عهده گرفتن بخش های عمده ای از این نوع خدمات در روند کاهش نگرانی ها،رفع مشکلات و تضمین آینده ،نقش اساسی دارد.بر این اساس شرکتهای بیمه استراتژی های مختلفی در تمامی زمینه های عملیاتی خود مانند مالی ،بازاریابی اتخاذ می کنند .یکی از این استراتژی ها در زمینه بازاریابی استراتژی تمرکز می باشد. این استراتژی شامل نفوذ در بازار،توسعه بازار و توسعه محصول می باشد.

این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی بوده چون به شرح و بیان عوامل تاثیر گذار بر خرید بیمه های عمر می پردازد از نظر هدف کاربردی می باشد چون سعی در شناسایی عوامل افزایش فروش بیشتر بیمه های عمر در شرکت بیمه نوین می پردازد و از نظر روش انجام کار نیز  تحقیقی پیمایشی – میدانی است. جامعه آماری  این پژوهش کارکنان ونمایندگان وکلیه مشتریان بیمه عمر شرکت بیمه نوین استان قزوین در بازه زمانی 1/1/91 تا 29/12/91  تشکیل می دهد که با توجه به اطلاعات دریافتی از شرکت بیمه نوین استان قزوین در تاریخ 01/10 /92 حجم جامعه آماری  مورد مطالعه در بین کارکنان 35 نفر و حجم جامعه آماری مشتریان بیمه عمر 1000 نفر در نظر گرفته شده است که با توجه به اینکه حجم جامعه آماری  زیاد است و امکان تمام شماری وجود ندارد لذا با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه مورد نظر کارکنان و نمایندگان 32 نفرو حجم نمونه مورد نظر مشتریان بیمه عمر 278 نفرانتخاب گردید. در پژوهش حاضر ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که برای آزمون فرضیات پژوهش از  آزمون T-studentتک متغیره استفاده شده است.

نتایج حاصل  نیز نشان داد که توسعه بازار ، توسعه محصول و نفوذ در بازار در خرید بیمه های عمر شرکت بیمه نوین  به ترتیب تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.

واژگان کلیدی :نفوذ در بازار ،توسعه بازار، آگاهی،توسعه محصول ،خرید بیمه عمر، بیمه نوین

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید