پایان نامه شناسایی و ارزیابی مهارتهای اشتغال زای زنان شاغل در صنعت (مطالعه موردی مجتمع فولاد مبارکه


دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش برنامه ریزی آموزشی

موضوع:

شناسایی و ارزیابی مهارتهای اشتغال زای زنان شاغل در صنعت (مطالعه موردی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان)

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم صالحی عمران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه و بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………….2

اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………6

سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….7

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………………………….8

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………11

مفهوم شایستگی …………………………………………………………………………………………………………………………12

2-1- نظریه فرافوردیسم ……………………………………………………………………………………………………………..15

2- 1- 1- فوردیسم …………………………………………………………………………………………………………………..15

2- 1- 2- فرافوردیسم ……………………………………………………………………………………………………………….17

2- 1- 3- شایستگی های بازار کار در نظریه فرافوردیسم ………………………………………………………………….18

2- 1- 4- ملاحظات و جمع بندی نظریه فرافوردیسم ……………………………………………………………………….19

2- 2- نظریه سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………21

2- 2- 1- مؤلفه ها و ابعاد نظریه سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………23

2- 2- 2- جایگاه نظریه سرمایه اجتماعی در مباحث اقتصادی و مدیریت سازمانی …………………………………24

2- 2- 3- بررسی و نقدی بر نظریه سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………26

2- 3- اقتصاد دانش محور …………………………………………………………………………………………………………..29

2- 3- 1- اقتصاد دانش محور چیست …………………………………………………………………………………………..29

2- 3- 2- مشخصه بازار کار و اشتغال در اقتصاد دانش محور ……………………………………………………………32

2- 3- 3- شایستگی های نیروی انسانی در اقتصاد دانش محور ………………………………………………………….34

2- 3- 4- بحث و بررسی نظریه اقتصاد دانش محور ………………………………………………………………………..35

2- 4- نظریه جهانی شدن ……………………………………………………………………………………………………………39

2- 4- 1- بازار کار و شایستگی های نیروی کار ……………………………………………………………………………..43

2- 4- 2- نقدی بر شایستگی های مورد نیاز بازار کار در نظریه جهانی شدن ………………………………………..47

2- 5- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..51

2- 5- 1- تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………….51

2- 5- 2- تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………..68

2- 6- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..74

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………83

3- 1- طرح پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….83

3- 2- جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری پژوهش ………………………………………………………..83

3- 3- روش های جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………84

3-3-1- پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………….84

3-3-2- مصاحبه ………………………………………………………………………………………………………………………87

3-3-3- اسناد مدارک ………………………………………………………………………………………………………………88

3- 4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………..88

فصل چهارم: تحلیل داده ها

4- 1- تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه ……………………………………………………………………………………….92

4-1-1- بررسی شایستگی های زنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از دیدگاه مدیران با توجه به دو متغیر سابقه کار و تحصیلات چگونه می تواند باشد؟ …………………………………………………………………………92

4-1-2- دیدگاه مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان در رابطه با شایستگی های اساسی زنان و مردان چگونه است؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………………95

4- 2- تحلیل داده های پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………104

4- 3- آیا بین نظرات مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مورد شایستگی ها با اسناد موجود اختلافی وجود دارد؟…………………………………………………………………………………………………………………………………….113

4- 4- آیا میان برنامه های آموزشی موجود در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با مدلهای شایستگی زنان و مردان تطابقی وجود دارد؟ ………………………………………………………………………………………………………………..125

4-5- کدام یک از مدلهای نظری ارائه شده در مورد شایستگی ها، در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ ………………………………………………………………………………………………………..131

4-6- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..137

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………139

5- 1- بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….139

5- 2- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………150

5- 3- مشکلات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………151

فهرست منابع و مآخذ

الف: منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………….152

ب: منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….159

ضمائم          

الف: سوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….161

ب: سوالات مصاحبه ………………………………………………………………………………………………………………..164

چکیده انگلیسی

فهرست شکل ها                                                                                                   

شکل 4- 1- الگوی شایستگی های مرجع مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان ………………………………..114

شکل 4- 2- الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی فولاد مبارکه اصفهان ……………………………………115

شکل 4- 3- الگوی شایستگی مدیران تولید فولاد مبارکه اصفهان ……………………………………………………116

شکل 4- 4- الگوی شایستگی مدیران تکنولوژی فولاد مبارکه اصفهان …………………………………………….117

شکل 4- 5- الگوی شایستگی مدیران خرید فولاد مبارکه اصفهان …………………………………………………..118

شکل 4- 6- الگوی شایستگی مدیران فروش فولاد مبارکه اصفهان ………………………………………………….119

شکل 4- 7- الگوی شایستگی مدیران اقتصادی و مالی فولاد مبارکه اصفهان …………………………………….120

شکل 4- 8- الگوی شایستگی مدیران توسعه فولاد مبارکه اصفهان ………………………………………………….121

فهرست جداول                  

جدول شماره 2- 1- شایستگی های مورد نیاز جهت اشتغال در بازار کار جهانی ………………………………….47

جدول شماره 2-2 دانش، مهارتها و شایستگی های لازم برای اشتغال ……………………………………………….. 52

جدول شماره 2- 3- دانش، مهارتها و شایستگی های دانش آموختگان دانشگاهها ……………………………….52

جدول شماره 2- 4- شاخص های رفتاری شایستگی های پروژه دانشگاه میشیگان ……………………………….58

جدول شماره 2- 5- شایستگی های کلیدی انتخاب شده در پروژه DeSeco ………………………………………64

جدول شماره 2- 6- شایستگی های کلیدی انتخاب شده در پروژه DeSeco نقل از ریچن و تیانا …………. 65

جدول 2-7- چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………….81

جدول شماره 3- 1- بیان مهارتها و ارائه شرحی از آنها …………………………………………………………………….86

جدول شماره 4-1- خلاصه داده های حاصل از مصاحبه ………………………………………………………………..103

جدول شماره 4- 2- میانگین میزان اهمیت مهارتهای اشتغال زا برای زنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه..104

جدول شماره 4- 3- میانگین میزان اهمیت مهارت کار با رایانه ………………………………………………………..106

جدول شماره 4- 3- توزیع فراوانی و درصدی مهارت کار با رایانه …………………………………………………..106

جدول 4- 4- میانگین میزان اهمیت مهارت مشتری مداری ……………………………………………………………..107

جدول 4- 4- توزیع فراوانی و درصدی مهارت مشتری مداری ………………………………………………………..107

جدول 4- 5- میانگین میزان اهمیت مهارتهای مربوط به کار گروهی ………………………………………………..108

جدول 4- 5- توزیع فراوانی و درصدی مهارتهای مربوط به کار گروهی …………………………………………..108

جدول 4- 6- میانگین میزان اهمیت مهارت استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات ……………………………109

جدول 4- 6- توزیع فراوانی و درصدی مهارت استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات ……………………..109

جدول 4- 7- میانگین میزان اهمیت توانایی تفکر خلاقانه و ایجاد نوآوری در محیط ………………………….110

جدول 4- 7- توزیع فراوانی و درصدی توانایی تفکر خلاقانه و ایجاد نوآوری در محیط …………………….110

جدول 4- 8- میانگین میزان اهمیت مهارت درک اهداف و سیاست های سازمان ………………………………111

جدول 4- 8- توزیع فراوانی و درصدی مهارت درک اهداف و سیاست های سازمان …………………………111

جدول 4- 9- میانگین میزان اهمیت مهارت حل مساله ……………………………………………………………………112

جدول 4- 9- توزیع فراوانی و درصدی مهارت حل مساله ………………………………………………………………112

فهرست نمودارها                                                                                                      

نمودار شماره 4- 1- توزیع فراوانی و درصدی مهارت کار با رایانه …………………………………………………..106

نمودار شماره 4- 2- توزیع فراوانی و درصدی مهارت مشتری مداری ……………………………………………….107

نمودار شماره 4- 3- توزیع فراوانی و درصدی مهارت مربوط به کار گروهی ……………………………………..108

نمودار شماره 4- 4- توزیع فراوانی و درصدی مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات …………….109

نمودار شماره 4- 5- توزیع فراوانی و درصدی مهارت تفکر خلاقانه و ایجاد نوآوری در محیط ……………110

نمودار شماره 4- 6- توزیع فراوانی و درصدی مهارت درک اهداف و سیاست های سازمان ……………….111

نمودار شماره 4- 7- توزیع فراوانی و درصدی مهارت حل مساله ……………………………………………………..112

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید