پایان نامه شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژی های نوین


وزارت علوم‌و تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع گرایش صنایع

موضوع:

شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو بااستفاده ازالگوریتم دیماتل فازی FUZZY DEMATEL

استاد راهنما:

آقای دکتر نیکبخش جوادیان

استاد مشاور:

آقای مهندس مسعود ابراهیمی

فهرست مطالب

تقدیم به:………………………………………………………………………….. 3

سپاسگذاری:…………………………………………………………………………………. 4

چکیده……………………………………………………………………………… 11

فصل اول…………………………………………………………………….. 12

1-1- مقدمه………………………………………………………………….. 13

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق……………………………………. 13

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………… 16

1-4- سوالات تحقیق……………………………………………………………. 17

1-5- اهداف تحقیق………………………………………………………. 18

1-6- روش شناسی تحقیق………………………………………………………… 18

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و نخصصی……………………….. 19

فصل دوم…………………………………………………………………………. 21

2-1-مقدمه………………………………………………………………. 22

2-2- تکنولوژی……………………………………………………. 23

2-2-1-تعریف……………………………………………………………. 23

2-3-انتقال تکنولوژی………………………………………… 27

2-3-1-ماهیت انتقال تکنولوژی………………………………. 29

2-3-2-چالش های موجود………………………………….. 30

2-3-3-لزوم انتقال و انتخاب تکنولوژی نوین………………….. 31

2-4-فرایند انتقال تکنولوژی………………………………… 32

2-4-1-انتخاب و کسب تکنولوژی……………………………………… 32

2-4-1-1-ارزیابی و تعیین تکنولوژی های مورد نیاز کشور/بنگاه…………………. 32

2-4-1-2-بررسی و انتخاب تکنولوژی های مناسب برای انتقال …………………… 33

2-4-1-3-بررسی و شناخت صاحبان تکنولوژی بنگاه/فرد و شناخت روش های انتقال آن………… 33

2-4-1-4-اولویت بندی روش های ممکن انتقال تکنولوژی…………………… 33

2-4-1-5-ارتباط با دارندگان تکنولوژی،متقاعد کردن آنها به همکاری و دریافت پیشنهاد…….. 34

2-4-1-6-مذاکره برای کسب بهترین شرایط ممکن……………………… 34

2-4-1-7-تهیه پیش نویس و انعقاد قرارداد……………………………. 35

2-4-1-8-اجرای قرارداد…………………………………………….. 35

2-4-1-9-خاتمه و مستند سازی نتایج……………………………… 35

2-4-2-انطباق،کاربرد و جذب تکنولوژی………………………………….. 35

2-4-2-1-کاربرد تکنولوژی………………………………………… 36

2-4-2-2-جذب تکنولوژی…………………………………………. 37

2-4-3-توسعه و انتشار تکنولوژی…………………………………………….. 38

2-5-روش های انتقال تکنولوژی…………………………….. 38

2-5-1- قرارداد تحویل کامل……………………………………….. 39

2-5-2-کسب پروانه………………………………………… 39

2-5-3-حق استفاده از اسم تجاری…………………………………… 40

2-5-4-تبادل و استخدام نیروی انسانی……………………………….. 40

2-5-5-آموزش و تعلیم…………………………………………………… 40

2-5-6-برون سپاری……………………………………………………….. 41

2-5-7-قرار داد بای بک……………………………………………… 41

2-5-8- اتحاد استراتژیک……………………………………………. 41

2-5-9- قراردادهای بیع متقابل……………………………………….. 42

2-5-10-همکاری فنی…………………………………………………….. 42

2-5-11- قرارداد توسعه و تحقیق……………………… 42

2-5-12- تحقیق و توسعه مشترک…………………………. 42

2-5-13- سرمایه گذاری در پروژه………………………………….. 42

2-5-14- قرارداد خدمات فنی………………………………………… 43

2-6-عوامل موثر بر اتنخاب و انتقال تکنولوژی…………………………………. 45

2-6-1- مدل دسته بندی چان……………………………………. 45

2-6-1-1- عوامل سازمانی……………………………………………………….. 45

2-6-1-2- عوامل بازار-محیط تجاری……………………………… 46

2-6-1-3- هزینه………………………………………………. 46

2-6-2- مدل پاستور…………………………………………………. 46

2-6-2-1- عوامل سازمانی راهبردی……………………………………. 46

2-6-2-2- عوامل سازمانی تاکتیکی…………………………………….. 47

2-6-2-3- عوامل تکنولوژی راهبردی…………………………………………………. 47

2-6-2-4- عوامل تکنولوژی تاکتیکی……………………………………………………………. 47

2-6-3- مدل مارکوس و تانیس……………………………………….. 47

2-6-3-1- فاز قرارداد…………………………………………………… 48

2-6-3-2- فاز اجرا………………………………………………………… 48

2-6-3-3- فاز دوره آزمایشی……………………………………….. 48

2-6-3-4- فاز پشتیبانی………………………………………………… 48

2-6-4- انتقال تکنولوژی در صنعت خودروسازی………………………………………. 49

2-7- روش های ارزیابی و بررسی فرآیند انتقال تکنولوژی………………. 49

2-7-1- روش دیماتل فازی………………………………………………………… 52

2-7-2-مزایای روش دیماتل فازی…………………………………………… 52

2-7-2-1- درنظر گرفتن ارتباط متقابل…………………………………………………….. 53

2-7-2-2- ساختاردهی به عوامل پیچیده در قالب گروه های علت و معلولی……………… 53

2-7-3- مراحل روش دیماتل فازی…………………………………………………… 53

2-7-3-1- گام اول……………………………………………………………………………….. 54

2-7-3-2- گام دوم………………………………………………………………………………. 54

2-7-3-3- گام سوم…………………………………………………………………………… 54

2-7-3-4- گام چهارم……………………………………………………………………………. 55

2-7-3-5- ماتریس روابط فازی………………………………………………………………. 56

2-8- مروری به مطالعات پیشین……………………………………………………. 56

2-8-1- تکنولوژی و انتقال تکنولوژی………………………………………………………… 57

2-8-1-1- مدیریت تکنولوژی و انتقال تکنولوژی……………………………………………… 57

2-8-1-2- عوامل موثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی………………………………………………. 57

2-8-2- انتقال تکنولوژی در صنعت خودروسازی……………………………………………………………….. 58

2-8-3- استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در مساله انتقال تکنولوژی……………………. 59

2-8-3-1- روشهای تصمیم گیری چندمعیاره و مدل های ریاضی………………………………………. 59

2-8-3-2- روش دیماتل فازی …………………………………………………………………………….. 60

فصل سوم…………………………………………………………………………………….. 62

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………… 63

3-2- روش پژوهش …………………………………………………………………………… 63

3-3- فرآیند پژوهش………………………………………………………………………………. 64

3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………. 65

3-5- اعتبار و روایی ابزار نحقیق…………………………………………………………. 66

3-6- مقیاس اندازه گیری………………………………………………………………….. 69

3-7- جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………… 69

3-8- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………….. 70

3-8-1- روش دیماتل……………………………………………………………… 71

فصل چهارم………………………………………………….. 74

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………….. 75

4-2- توصیف جامعه آماری…………………………………………………………………… 75

4-2-1- توصیف جامعه آماری بر حسب جنسیت…………………………………..75

4-2-2- توصیف جامعه آماری بر حسب تحصیلات………………………………….. 76

4-2-3- توصیف جامعه آماری بر حسب سابقه کار……………………………….. 77

4-3- شناسایی عوامل موثر بر انتخاب تکنولوژی های نوین در شرکت های قطعه سازی خودرو…………. 79

4-4- تعیین شبکه علی و معلولی مساله با استفاده از روش دیماتل…………………………………… 83

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………… 97

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………… 98

5-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………… 98

5-2-1- نتیجه 1……………………………………………………………………………………. 98

5-2-2- نتیجه 2…………………………………………………………………………………….. 99

5-2-3- نتیجه 3………………………………………………………………………………. 101

5-3- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………….. 102

5-4- پیشنهاد کاربردی………………………………………………………………………… 103

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………… 105

فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………….. 106

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید