پایان نامه شناسایی ضرایب سختی و میرایی تکیهگاه تیر طرهای


دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسی مکانیک

بخش مکانیک جامدات

پایان نامه کارشناسی ارشد

 رشته مهندسی مکانیک -گرایش طراحی کاربردی

شناسایی ضرایب سختی و میرایی تکیهگاه تیر طرهای

استاد راهنما:

دکتر محمد رحیم همتیان

بهمن 1392

 

چکیده

تکیه‌گاه‌ها و اتصالات نقش اساسی و مهمی را در سازه‌های مهندسی ایفا می‌کنند. شناسایی پارامترهای مختلف تکیه‌گاهی ضروری میباشد. پارامترهای سفتی و میرایی مهمترین پارامترهای یک تکیه‌گاه به شمار می‌روند. در این پایان‌نامه یک روش معکوس بر پایه داده‌های اندازهگیری دینامیکی کرنش و شتاب برای شناسایی و بررسی ضرایب سفتی و میرایی تکیه‌گاههای تیرهای طره‌ای و دو سر درگیر بکار برده شده است. به همین منظور، با استفاده از روش حداقل مربعات یک مسأله بهینهسازی تعریف شده است و سپس به حل آن پرداخته شده است. در تیر طرهای تأثیر پارامترهای مختلفی از قبیل مقدار خطای اندازهگیری، تعداد دادههای اندازهگیری، نوع دادهها (کرنش یا شتاب)، حدس اولیه، محل نصب حسگر، تعدا حسگرها، بازه زمانی اعمال نیرو، مقادیر پارامترهای سفتی و میرایی، زمان دادهبرداری بر پاسخ تحلیل معکوس مورد بررسی قرار گرفتهاند. در تیر دو سر درگیر تنها به بررسی تأثیر مقدار خطای اندازهگیری، تعداد دادههای اندازهگیری، نوع دادهها و تعداد حسگرها بر نتایج پرداخته شده است.

نتایج نشان میدهند که مسأله تیر دو سر درگیر بسیار مشکلتر از مسأله تیر یک سر درگیر است. استفاده از دادههای شتاب در مسأله تیر طرهای منجر به نتایج بهتری میشود. با بررسی دقیق نتایج عددی بدست آمده، تلاش شده است تا به سؤالات و مشکلاتی که ممکن است در طول آزمون عملی رخ می دهد، پاسخ داده شود.

 

واژههای کلیدی: تحلیل معکوس، تکیهگاه تیر، ضریب سفتی، ضریب میرایی، دادههای اندازهگیری دینامیکی

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوانصفحه

1- فصل اول: مقدمه. 2

1-1- اهمیت موضوع. 2

1-2- هدف از انجام این پایان‌نامه و مراحل انجام آن.. 5

2- فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین.. 8

2-1- مقدمه. 8

2-2-تاریخچه ارتعاشات تیرها 8

2-3-تاریخچه تحلیل معکوس…. 9

2-3-1-شناسایی معکوس بارهای ضربهای.. 10

2-3-2-شناسایی معکوس ثابتهای مواد. 11

2-3-3-مسائل شناسایی ترک و عیوب… 11

2-4-تاریخچه کاربرد فنرها و دمپرها 12

3- فصل سوم: مبانی تئوری.. 17

3-1- مقدمه. 17

3-2-روند کلی حل یک مسأله معکوس…. 18

3-2-1-تعریف مسأله. 20

3-2-2-ارائه مدل مستقیم.. 20

3-2-3-محاسبه حساسیت بین خروجیها و پارامترها 20

3-2-4-طراحی آزمایش…. 21

3-2-5-کمینه کردن خطای اندازهگیری.. 21

3-2-6-بکارگیری فرمولبندی معکوس…. 21

3-2-7-بازبینی پاسخ.. 22

3-3-مفاهیم اساسی مسائل معکوس…. 22

3-4-فرمولبندی معکوس…. 28

3-5-انتخاب خروجیها 30

3-6-هموارسازی برای مسائل بدنهاده 31

3-7- روشهای بهینهسازی.. 33

3-7-1- روشهای جستجوی مستقیم.. 36

3-7-2- روشهای جستجو بر پایه گرادیان.. 37

3-7-3-روش غیرخطی حداقل مربعات… 37

3-7-4-روشهای پیدا کردن ریشه. 38

3-7-5-الگوریتمهای ژنتیک…. 38

3-7-6-نکاتی در خصوص روشهای بهینهسازی.. 39

4- فصل چهارم: نحوه انجام تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

4-1-مقدمه. Error! Bookmark not defined.

4-2-تشریح مدل پیشنهادی.. Error! Bookmark not defined.

4-3- فرمولبندی تحلیل معکوس…. Error! Bookmark not defined.

4-3-1-محاسبه ماتریس حساسیت… Error! Bookmark not defined.

4-3-2-شبیهسازی دادههای اندازهگیری.. Error! Bookmark not defined.

4-3-3-انجام محاسبات در نرم افزار Error! Bookmark not defined.

4-5- بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر پاسخ زمانمند تیرطرهای.. Error! Bookmark not defined.

4-5-1-بررسی تأثیر بازه اعمال نیرو بر پاسخ تیر طرهای.. Error! Bookmark not defined.

4-5-2-بررسی تأثیر ضریب سفتی بر پاسخ تیر طرهای.. Error! Bookmark not defined.

4-5-3-بررسی تأثیر ضریب میرایی بر پاسخ تیر طرهای.. Error! Bookmark not defined.

5- فصل پنجم: مثالهای عددی.. Error! Bookmark not defined.

5-1-مقدمه. Error! Bookmark not defined.

5-2-بررسی تیر یک سر درگیر (تیر طرهای) Error! Bookmark not defined.

5-2-1-بررسی تأثیر خطای اندازهگیری بر پاسخ معکوس در تیر طرهای.. Error! Bookmark not defined.

5-2-2-بررسی روند همگرایی پاسخ معکوس در تیر طرهای.. Error! Bookmark not defined.

5-2-3-بررسی تأثیر محل قرارگیری حسگر بر پاسخ معکوس در تیر طرهای.. Error! Bookmark not defined.

5-2-4-بررسی تأثیر تعداد دادههای اندازهگیری بر پاسخ معکوس در تیر طرهای.. Error! Bookmark not defined.

5-2-5-بررسی تأثیر تعداد حسگر بر پاسخ معکوس در تیر طرهای.. Error! Bookmark not defined.

5-2-6-بررسی تأثیر مقدار حدس اولیه بر پاسخ معکوس در تیر طرهای.. Error! Bookmark not defined.

5-2-7-بررسی تأثیر زمان اعمال نیرو بر پاسخ معکوس در تیر طرهای.. Error! Bookmark not defined.

5-2-8-بررسی تأثیر اختلاف زمانی بر پاسخ تیر طرهای.. Error! Bookmark not defined.

5-2-9-بررسی تأثیر زمان دادهبرداری بر پاسخ معکوس در تیر طرهای بدون در نظر گرفتن اختلاف زمانی  Error! Bookmark not defined.

5-2-10-بررسی تأثیر زمان دادهبرداری بر پاسخ معکوس در تیر طرهای با در نظر گرفتن اختلاف زمانی  Error! Bookmark not defined.

5-2-11-بررسی تأثیر محل اعمال نیرو بر پاسخ معکوس در تیر طرهای.. Error! Bookmark not defined.

5-2-12-بررسی تأثیر مقدار ضریب میرایی بر پاسخ معکوس در تیر طرهای.. Error! Bookmark not defined.

5-2-13-بررسی تأثیر مقدار ضریب سفتی بر پاسخ معکوس در تیر طرهای.. Error! Bookmark not defined.

5-3-بررسی تیر دو سر درگیر. Error! Bookmark not defined

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید