پایان نامه شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی بر پایه‌ی نانوهیبرید گرافن اکسید – DNA

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه و بررسی منابع.. 1

1-1- سرطان ریه. 2

1-1-1- عوامل خطرساز. 3

1-1-2- تغییرات ژنی عامل سرطان ریه. 4

1-2- اهمیت شناسایی سرطان ریه. 5

1-3- روش‌های شناسایی سرطان ریه. 6

1-3-1- نانوسیم‌های سیلیکا 7

1-3-2- نانوذرات طلا.. 10

1-3-3- نانولوله‌های کربنی.. 13

1-3-4- نقاط کوانتومی.. 17

1-4-گرافن.. 21

1-5-گرافن اکسید. 24

1-6-کاربردهای گرافن اکسید. 27

1-6-1-کاربرد گرافن اکسید در بیوالکتروشیمی.. 28

1-6-2- کاربردهای پزشکی و زیستی گرافن اکسید. 29

1-7- هدف از کار پزوهشی حاضر. 38

فصل دوم: بخش تجربی.. 39

2-1- مواد و دستگاه‌ها 40

2-2- تهیه‌ی بافر Tris-HCl 42

2-3- سنتز گرافن اکسید. 42

2-4 آماده‌سازی محلول‌‌ها برای اندازه‌گیری طیف‌ فلوئورسانس…. 43

2-4-1- تهیه‌ی محلول مرحله‌ی اول. 43

2-4-2- تهیه‌ی محلول مرحله‌ی دوم. 43

2-4-3- تهیه‌ی محلول‌های مرحله‌ی سوم. 44

2-4-4- تهیه‌ی محلول مرحله‌ی چهارم. 44

2-4-5- تهیه‌ی محلول‌های مرحله‌ی پنجم. 44

2-4-6- تهیه‌ی محلول‌های مرحله‌ی ششم. 45

فصل سوم: نتایج و بحث… 46

3-1- تهیه گرافن اکسید از گرافیت… 47

3-2- بررسی طیف UV-Vis گرافن اکسید. 48

3-3- تفسیر طیف IR گرافن اکسید. 49

3-4- بررسی تصویر TEM گرافن اکسید. 49

3-5- انتخاب بیومارکر سرطان ریه. 50

3-6- تفسیر طیف‌های نشری.. 53

3-6-1- بررسی طیف فلوئورسانس DNA پروب… 53

3-6-2- بهینه‌سازی زمان جذب DNA پروب بر سطح GO.. 54

3-6-3- بهینه‌سازی مقدار GO در حضور DNA پروب… 56

3-6-4- بررسی طیف فلوئورسانس کمپلکس DNA-GO پروب در حضور DNA هدف (DNA سالم)  57

3-6-5- بهینه‌سازی زمان هیبرید شدن DNA هدف با DNA پروب در حضور GO.. 58

3-6-6- بررسی تغییرات شدت فلوئورسانس کمپلکس DNA-GO پروب در حضور غلظت‌های مختلف DNA هدف… 60

3-6-7- بررسی طیف‌ فلوئورسانس DNA-GO پروب در حضور mDNA (DNA جهش‌دار). 62

3-7- شناسایی سرطان ریه. 63

3-8- نتیجه‌گیری.. 65

3-9- پیشنهادات… 66

منابع.. 67

فهرست اشکال

عنوان                                                                                صفحه

شکل1-1 تصویر SEM نانو سیم‌های سیلیکا 8

شکل1-2 پروتکل استفاده شده در روش حاضر. 8

شکل1-3 ولتاگرام ثبت شده برای نمونه‌های بدون آنتی ژن (قرمز) و دارای آنتی ژن (سبز). 10

شکل1-4 حسگرهای بر پایه‌ی نانوذرات طلا.. 11

شکل1-5 پاسخ حسگرها به نمونه‌های سرطانی و سالم. 12

شکل1-6 پاسخ حسگرها به چهار تا از بیومارکرهای سرطان ریه در غلظت‌های مختلف و آب… 13

شکل1-7 نحوه تشکیل نانولوله‌های کربنی از صفحات گرافن.. 14

شکل1-8 نانولوله‌های کربنی تک دیواره (SWCNT) 14

شکل1-9 نانولوله‌های کربنی چند دیواره (MWCNT) 15

شکل1-10 فرآیند عامل‌دار شدن نانولوله‌های کربنی تک دیواره 15

شکل1-11 .a تصویر SEM نانولوله‌های عامل‌دار شده،  .bبرش عرضی الکترود ID.. 16

شکل1-12 طرح کلی از دستگاه تست… 16

شکل1-13 نحوه‌ی تشکیل نانو کامپوزیت‌های Fe3O4/CdSe–CdS/APS. 18

شکل1-14 نحوه‌ی طراحی حسگر ECL.. 19

شکل1-15 MNP/CdSe–CdS (a (b MNP/CdSe–CdS/APS (c MNP/CdSe–CdS/APS/Au NPs. 20

شکل1-16 منحنی کالیبراسیون استاندارد برای شناسایی آنتی‌ژن CEA.. 21

شکل1-17 گرافن.. 22

شکل1-18 A. فولرن، B. نانولوله‌های کربنی تک جداره، C. گرافن، D. گرافیت… 23

شکل1-19 مدل‌های ساختاری پیشنهادی برای GO.. 26

شکل1-20 مدل ساختاری لرف – کلی‌نوسکی.. 27

شکل1-21 اتصال الکتریکی پروتئین‌ها به وسیله‌ی GO در الکتروشیمی. 29

شکل1-22 روش تثبیت پپتید بر سطح GO.. 30

شکل1-23 شناسایی کاسپاز3 با استفاده از نانوهیبرید گرافن اکسید- پپتید. 31

شکل1-24 نحوه‌ی تشکیل کمپلکس Ab-DNA-AuNP. 32

شکل1-25 حسگر زیستی بر پایه‌ی GO. 32

شکل1-26 نحوه‌ی شناسایی چند DNA هدف… 33

شکل1-27 طیف فلوئورسانس اسکن همزمان. 34

شکل1-28 a. طیف فلوئورسانس اسکن همزمان در حضور غلظت‌های مختلف DNAهای هدف، منحنی‌های کالیبراسیون برای تعیین کمی غلظت DNA ویروس‌های b. ایدز c. آبله d. ابولا. 35

شکل1-29 نحوه‌ی شناسایی DNA با استفاده از GO.. 36

شکل1-30 طیف نشری فلوئورسانس P1 در شرایط مختلف  P1 (aدر حضور بافر Tris-HCl 37

شکل1-31 طیف نشری فلوئورسانس آپتامر- GO در حضور غلظت‌های مختلف ترومبین.. 38

شکل3-1 تبدیل گرافیت به گرافن‌اکسید. 47

شکل3-2 طیف  UV-Vis گرافن اکسید. 48

شکل3-3 طیف  IRگرافن اکسید. 49

شکل3-4 تصویر TEM گرافن اکسید. 50

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

دانلود پایان نامه اینترنت ونقش آن در شکل گیری جنبش های اجتماعی مورد پژوهی -مصر – تونس
پایان نامه مطالعه و شناخت مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا
پایان نامه بررسی چالشهای فراروی نظام پاسخ دهی جنایی ایران در قبال کنترل و عرضه مواد مخدر به کشور
پایان نامه رابطه دوگانه نشانه هاي اضطراب اجتماعي با عدم تحمل بلاتکليفي در دانشجويان با توجه به جنسيت
پایان نامه تاثیر عملکرد خانواده بر کمرویی نوجوانان