پایان نامه شناسایی رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد عاطفی کارکنان به مدیران


نظریه عاملیت[۱]

نظریه دیگری که به طور تلویحی به موضوع انگیزه کارکنان و مدیران بخش عمومی اشاره دارد نظریه کار گزاری یا عاملیت است. این نظریه فرض می کند که منافع مو کلان (عموم) با منافع کارگزاران و نمایندگانی که از سوی آنان برای اجرای امور محول استخدام شده اند در تعارض است(Huang et al ,2004,p285). به عبارت دیگر، مو کلان به دنبال افزایش سود و منافع خود، و همچنین خواستار تلاش و کوشش کارگزاران در قبال تعهداتی هستند که بر عهده آنها گذاشته شده است، اما کارگزاران منافع شخصی خود را در اولویت قرار میدهند و ممکن است برای اجرای امور محول از سوی موکلان، سعی و تلاش اندکی به عمل آورند (زاهدی، محمود آبادی،۱۳۹۰،ص۱۲)

۲-۱-۸-۴- عوامل مؤثر بر گرایش عاملیت و خادمیت

عوامل مؤثر بر گرایش به عاملیت و خادمیت در سه دسته به شرح ذیل طبقه بنــدی می شوند :

الف ) عوامل شناختی

عواملی نظیر مدل انسان، نیازها ،انگیزش،قیاس اجتماعی، احساس هویت و تعلق سازمانی را در برمی گیرد.

ب )عوامل ساختاری

عواملی از قبیل ، انعطاف پذیری یا عدم انعطاف پذیری ، مشارکتی بودن و هزینه مداری یا عملکرد گرایی را مد نظر قرار می دهند.

ج ) عوامل فرهنگی

عواملی از قبیل، جهت گیری زمانی ،فردگرایی ،جمع گرایی، و فاصله قدرت را لحاظ می نماید(همان منبع).

 

۲-۱-۹- مقایسه تئوری عاملیت و خادمیت با تئوری های کلاسیک و نئوکلاسیک

اساسا تئوری عاملیت از نظر ویژگی ها و مشخصه ها با تئوری کلاسیک ها یکی می باشد و صرفا به نظر می رسد بحث ایجاد همکاری صمیمانه و تشریک مساعی با کارکنان که جزو اصول کلاسیک ها می باشد، در تئــوری عاملیت مطرح نمی گردد، هر چند که در رویکرد مدیریتی کلاسیک ها بحث کنترل به عنوان یک اصل اساسی مطرح می باشد در کنار اصل کنترل ، اصل تشریک مساعی را نیز مطرح نموده اند. از آن طرف تئــوری خادمیت نیز از نظر بسیاری از ویژگی ها با تئوری نئوکلاسیک ها مطابقت دارد. اما در خصوص مدل انسان به جای انسان خود شکوفا در تئوری نئوکلاسیک ها به انسان چند بعدی توجه شد، نیازهای کلیه سطوح مد نظر قرار گرفته، انگیزش جنبه درونی و بیرونی داشته ، از نظر کاربرد قدرت از دو نوع سازمانی و شخصی استفاده می شود و بالاخره اینکه در بحث خود ریسک مداری در تئوری نئوکلاسیک ها بحث خود کنترلی مطرح گردیده است(رشید پور ،۱۳۸۵)

[۱] -Agency Theory

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد