پایان نامه شناسایی تاب آوری فرزندان بر اساس سبکهای دلبستگی مادران


۲-۱-۳ ابعاد سلامت روان

مهم ترین ابعاد سلامت روان عبارتند از :

۱) بعد جسمانی : سلامت جسمانی دال بر عمل کردن کامل بدن است که سلامتی زیست شناختی را در نظر می آورد. نشانه های سلامت جسمی در یک فرد عبارتند از: سیمای خوب، پوست تمیز، چشمان درخشان، موهای براق، خواب راحت، فعالیت منظم روده ها و حرکات بدنی هماهنگ و راحت و نرم .

۲) بعد روانی : سلامت روان شناختی تعریفی است که دانشمندان روانشناس و علوم اجتماعی و رفتاری در مورد کارآمدی و عملکرد روان شناختی متناسب انسان ارائه کرده اند. مفهوم سلامت روان شناختی و بیماری روانی در طول زمان تغییرات و دگرگونی های زیادی داشته است.

۳) بعد اجتماعی : بعد اجتماعی سلامتی شامل مهارت های اجتماعی، عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص به عنوان عضوی از جامعه بزرگتر است. به طور کلی از دید سلامت اجتماعی هر کس عضوی از افراد خانواده و عضویت جامعه بزرگتر به حساب می آید و بر شرایط اقتصادی ، رفاهی شخص در رابطه با شبکه حمایت اجتماعی توجه می شود. ریشه سلامت اجتماعی در محیطی پی ریزی می شود که از بطن روابط انسانی و اقتصادی نقش مثبت سازنده ای دارد (شمشیری نیا، ۱۳۸۸).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه