پایان نامه شناسایی بار وارد شده به یک ورق با در نظر گرفتن اثرات میرایی


 دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسی مکانیک

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)

 

شناسایی بار وارد شده به یک ورق با در نظر گرفتن اثرات میرایی

 

استاد راهنما:

دکتر محمد رحیم همتیان

استاد مشاور

دکتر احسان آزادی یزدی

 

بهمن 1392

 

چکیده

شناسایی نیروهای وارده به سازه‌ها، جهت آنالیز، بهینه سازی و پایش سلامت آنها ضروری می‌باشد. در این پایان­نامه تلاش شده است بر اساس روش معکوس و با استفاده از کرنش­های اندازه‌گیری شده در یک ورق، توزیع زمانی نیرو و محل اثر آن شناسایی گردد. برای ورق، شرایط مرزی مختلف و همچنین مقادیر مختلف ضریب میرایی ساختاری درنظر گرفته شده است. روش حداقل مربعات با استفاده از هموارسازی تیخونوف جهت حل معکوس بکار گرفته شده است. از روش‌های عددی و آزمایشگاهی جهت بررسی صحت نتایج بهره‌گرفته شده است. با استفاده از چند مثال، اثر اندازه بازه زمانی اعمال نیرو، میزان میرایی، تعداد کرنش‌سنج و مقدار خطای اندازه‌گیری روی نتایج بررسی شده است.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که اندازه بازه زمانی اعمال نیرو اثر مهمی در جواب حل معکوس دارد. در مواردی که بازه زمانی اعمال نیرو بزرگتر از پریود طبیعی ورق باشد جواب با دقت خوبی بدست می‌آید. در حالت‌هایی که مقدار ضریب میرایی بزرگ است پایداری روش حل معکوس افزایش می‌یابد ولی دقت جواب کاهش پیدا می‌کند. افزایش خطای اندازه‌گیری خطای حل معکوس را افزایش می‌دهد، البته با افزایش تعداد حسگرها حتی با حضور خطای‌های بزرگ اندازه‌گیری، نتایج قابل قبولی در حل معکوس بدست می‌آید.

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                           صفحه

 

فصل اول: مقدمه                                      1

فصل دوم: پیشینه تحقیق                                7

2-1- مروری بر تحقیقات گذشته                          9

2-2- هدف                               13

فصل سوم: تحلیل معکوس                            15

3-1- مفاهیم اساسی تحلیل معکوس                   17

3-2- تحلیل معکوس و هموارسازی (تیخونوف)              21

3-3- معادلات حاکم بر تغییر فرم دینامیکی ورق با درنظر گرفتن ضریب میرایی                                              23

فصل چهارم: روش انجام تحقیق                           27

4-1- روش انجام تحلیل معکوس                       29

4-2- شناسایی بار دینامیکی                       30

4-3- ماتریس حساسیت                              34

4-4- محاسبه ضریب هموارسازی                       35

4-5- هموارسازی ثانویه                           35

4-6- شناسایی محل اثر نیرو                       37

فصل پنجم: مفاهیم اندازه­گیری با کرنش­سنج                  43

5-1- مقدمه                                  45

5-2- محاسبه کرنش                            50

5-3- رز کرنش                                54

5-4- گونه­های مختلف پل وتستون                    56

5-5- متعادل کردن پل وتستون                       59

5-6- کالیبره کردن                           62

5-7- مفاهیم تقویت‌کننده­ها                        64

5-8- انواع نویز                                  68

5-9- سیستم ثبت داده و مکانیزم اندازه­گیری کرنش در این پایان­نامه    69

فصل ششم: مثال­های حل شده                             73

6-1- مقدمه                                  75

6-2- مثال­های مدل­سازی شده جهت محاسبه توزیع زمانی نیرو با نرم ­افزار انسیس                                              75

6-3- مثال­های مدل­سازی شده جهت شناسایی محل اثر نیرو با نرم­ افزار انسیس                                               93

6-4- مثال­های محاسبه توزیع زمانی نیرو با نتایج آزمایشگاهی         106

فصل هفتم: نتیجه­گیری و پیشنهادات                          121

  • فهرست منابع                                126
  • چکیده به زبان انگلیسی 141

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

 

عنوان و شماره                                       صفحه

جدول (5-1): مشخصات کرنش­سنج­های مقاومتی                    49

جدول (5-2): آرایش مختلف پل وتستون جهت کرنش­سنج                57

جدول (5-3): مقاومت­های شانت                           63

جدول (6-1): فرکانس­های طبیعی ورق دو سر گیردار                 78

جدول (6-2): خطای نیروی محاسبه شده از حل معکوس                87

جدول (6-3): مقایسه تکانه برای نقطه دو، ضریب هموارسازی میانی و ضربه از ارتفاع 55 میلی­متری                                    110

جدول (6-4): مقایسه تکانه برای نقطه دو، ضریب هموارسازی میانی و ضربه از ارتفاع 103 میلی­متری                                       111

جدول (6-5): مقایسه تکانه برای نقطه دو، ضریب هموارسازی میانی و ضربه از ارتفاع 148 میلی­متری                                       112

جدول (6-6): مقایسه تکانه برای نقطه یک، ضریب هموارسازی میانی و ضربه از ارتفاع 55 میلی­متری                                    113

جدول (6-7): مقایسه تکانه برای نقطه یک، ضریب هموارسازی میانی و ضربه از ارتفاع 103 میلی­متری                                      114

جدول (6-8): مقایسه تکانه برای نقطه یک، ضریب هموارسازی میانی و ضربه از ارتفاع 148 میلی­متری                                       115

جدول (6-9): مقایسه نتیجه تکانه اندازه­گیری شده با ضریب هموارسازی متفاوت                                                  117

 

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد