پایان نامه شناخت و بررسي علل خشونت عليه زنان و دستيابي به راه حل هايي جهت پيشگيري از آن


پيشينه داخلي

1- مركز امور مشاركت زنان نهاد رياست جمهوري ، خشونت عليه زنان، استان كردستان، فريده امين الاسلامي، سال 1379.

بخش اصلي پژوهش مربوط به خشونت عليه زنان در شهرستان سنندج مي باشد در اين تحقيق سعي شده با استفاده از تكنيك مصاحبه مفصل و نيز معاينه باليني از زنان كتك خورده ضمن بررسي ميزان وكيفيت صدمات وارده به زنان جنبه هاي اجتماعي فرهنگي و روان شناختي مسئله حتي الامكان مورد بررسي و شناسايي قرار گيرد. صدمات وارده به زنان شاغل خون مردگي، كبودي بدن  كنده شدن موي سر ،‌خونريزي در ملتحمه چشم، شكستگي  استخوان ها مثل بيني ، دنده ،‌ترقوه و… بوده است. صدمات وارده از لحاظ شدت به 5 رده تقسيم شده است و بيش از 70 درصد زنان در 3 رده آخر قرار گرفته اند بنابراين شدت صدمات بالا بوده است. بطور خلاصه نتايج حاصل از اين پژوهش به لحاظ آماري قابل تعميم به جامعه نيست ولي همواه بودن برخي از عوامل اجتماعي فرهنگي ،  رواني و… با شدت ضرب و شتم و هم پوشي آنها با نتايج ساير تحقيقات قابل توجه مي باشد.

2– وزارت كشور ، استانداري ايلام ،  بررسي  علل موثر در همسرآزاري در استان ايلام ،‌مجري : كميسيون امور بانوان استان ،‌محقق شهين غياثي، سال 80-79.

نتايج بدست آمده از تحقيق نشان مي دهد كه 7/16% زنان در حال حاضر و 4/028/0  زنان در گذشته (اوايل زندگي مشترك) توسط همسر مورد ضرب و شتم قرار گرفته همچنان كه ملاحظه
مي گردد ميزان همسر آزاري خصوص در اوايل زندگي زناشويي در استان ايلام نسبتا بالا مي باشد.

3- وزارت كشور، استانداردي بوشهر، بررسي عوامل موثر بر خشونت عليه زنان در خانواده مورد مطالعه استان بوشهر.

مجري : مركز امور مشاركت زنان نهاد رياست جمهوري

محقق: دكتر فاطمه خسروي زادگان:  يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه خشونت عليه زنان در خانواده در تمام سطوح فرهنگي و طبقاتي وجود دارد اما در سطوح پايين تر فرهنگي و طبقاتي شايع تر است.

بنابراين عوامل جمعيت شناسي اجتماعي فرهنگي و رواني بر خشونت شوهران عليه زنان تاثير دارند اما عوامل اقتصادي و زيستي تاثير ندارند كه در اين ميان نقش عوامل اجتماعي  فرهنگي وجمعيت شناختي برجسته تر مي باشد.

خشونت شوهران عليه زنان در خانواده داراي آثار مخرب و زيان باري از نظر روحي و رواني وجسمي فردي و اجتماعي و رفتاري است. مشاهدات پرسش گران حاكي از آن است كه از ميان علائم مشكلات فردي و اجتماعي ، اضطراب وجدايي با 9/30 درصد از ميان ناراحتي هاي جسمي سردرد با 036/0 از ميان مشكلات رفتاري بدرفتاري با فرندان با 3/30 درصد از ميان ضربه هاي روحي بي قراري و بيداري با 016/0 درصد و از ميان افسردگي  غمگين بودن 3/18 درصد داراي بيشترين نسبت مي باشند.

در بررسي دلايل عدم افشاگري خشونت شوهران عليه زنان بوسيله آنها معلوم شد كه بيشترين نسبت زنان دليل عدم افشاگري خشونت شوهران خود را ترس از دست دادن فرزند با 1/33 درصد عنوان مي نمايند و بيشترين نسبت زنان مورد مطالعه با 6/26 درصد در مقابل خشونت شوهران خود با فرياد و گريه كردن و كمترين نسبت  آنان با 6/2 درصد با شكايت نزد مراجعه انتظامي عكس العمل نشان ميدهند.

4- وزارت كشور استانداراي خوزستان  كميته بانوان و جوانان ، عنوان تحقيق: بررسي علل و عوامل خشونت عليه زنان در استان خوزستان ،‌آبان ماه 1381 در بررسي  هاي بعمل آمده ثابت شده زناني كه توسط همسرانشان  مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند و مرداني كه همسرانشان را كتك مي زنند اغلب زمينه هاي مشابهي دارند و اكثر در دوران كودكي خشونت هاي خانوادگي را تجربه كرده اند و بنابراين در بزرگسالي  پسرها رفتار پدرانشان و دخترها رفتار مادرانشان را تكرار مي كنند همچنين مرداني كه در دوران كودكي شاهد كتك خوردن مادرشان بوده اند  بعدها به ميزان بيشتري همسر خود را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. همچنين نشان داده شده است كه زن آزاري اغلب در خانواده هايي صورت مي گيرد كه مشكل اعتياد دارويي خصوصا اعتياد به مشكلات الكلي دارند  نكته بسيار مهم و قابل تامل اين است كه اين پديده نزد خانواده هاي مذهبي و پايبند به واجبات ديني  بطور چشم گيري كمتر ديده مي شود و اين امر تاثير شگفت مذهبي را در پيشگيري از بروز هرگونه جرم و ناهنجاري اجتماعي شان دارد.

5– گزارش طرح ملي :‌ بررسي پديده خشونت خانگي عليه زنان در 28 مركز استان هاي كشور با مشاركت دفتر امور اجتماعي و وزارت كشور و مراكز امور مشاركت زنان رياست جمهوري. مجري ملي دكتر محمود قاضي طباطبايي .

يافته هاي اين پژوهش بطور خلاصه به شرح ذيل مي باشد.

بيشترين ميزان خشونت عليه زنان، خشونت اقتصادي بوده است كه ناشي از همان وابستگي اقتصادي زن به شوهر است. خشونت رواني فيزيكي اخلاقي و جنسي در مراتب بعدي قرار دارند.

بيشترين قربانيان خشونت را بانوان تشكيل مي داده اند 4/092/0 مادر – 2/02/0 فرزند دختر در مراتب بعدي خشونت خانگي قرار دارند.

از نظر نتيجه خشونت 4/094/0 گزارش ها به شكايت 3/016/0 به طلاق ، 2/016/0 به آشتي و 7/04/0 به مشاوره منجر شده است.

1/096/0 خشونت ها در شهر و بقيه در روستا اتفاق افتاده است و از نظر محل انجام خشونت بيشتر آنها با 6/85/0 در منزل شخصي ، 6/0 در منزل اقوام  و 5/0 در خيابان صورت گرفته اند و 8/012/0 نيز جواب مشخصي ارائه نكرده اند.

11 مورد از شاكيان پرونده خود داراي سابقه جرم بوده اند 3 نفر رابطه نامشروع 3 نفر اعتياد 3 نفر سابقه فرار از خانه و 2 نفر سرقت داشته اند.

در بررسي ها مشخص گرديده است كه از 1198 مورد پرونده مورد مطالعه 104 مورد به برائت متشاكي 107 مورد به رضايت طرفين 81 مورد به رد دعواي مطروحه و 68 مورد به بذل حقوق زوجه در قبال طلاق ختم شده اند و 89 مورد راي به نفع شاكي صادر شده است همچنين در 155 مورد شاكي در دادگاه حاضر نشده است. 33 مورد با راي دادگاه طلاق انجاميده است. و در 48 مورد نيز شاكي درخواست شكايت را استرداد نموده است.

6- وزارت كشور استانداري كرمان ، دفتر امور بانوان وخانواده، سال 86-85

موضوع : بررسي عوامل موثر بر خشونت عليه زنان در شهر بافت در سال 86-85

بطور كلي نتايج خشونت فيزيكي عليه زنان عبارتند از 51/61 درصد افراد مورد مطالعه توسط همسرانشان تنبيه بدني شده اند.

تنبيه بدني بوسيله شاخص هاي زير مورد سنجش قرار گرفت كه نتايج زير بدست آمده بدين قرارند: سيلي زدن 90/23 درصد افراد را شامل مي شود كه بيشترين درصد اين تنبيه  هاي بدني است كه شوهران نسبت به همسران خود اعمال طي كنند. 60/15 درصد لگد زدن را شامل مي شود. كه در رده بعدي قرار دارد بعدها به ترتيب هل دادن 90/23 درصد است 41/13 درصد افراد مشت از همسر خود خورده اند. شكستن اعضاء‌بدن  97/0 درصد ، 48/0 درصد گاز گرفتن توسط همسر و چاقو كشي 48/0 درصد بوده خفه كردن 46/1 درصد و گزارش شده است. بطور خلاصه و با توجه به آن چه گذشت به اين نتيجه كلي مي رسيم كه خشونت عليه زنان يك مساله اجتماعي است كه تحت تاثير عوامل مختلفي شكل مي گيرد و تشديد مي يابد و اين كه 78/37 درصد زنان شهر بافت توسط همسر تنبيه بدني شده اند و همه زناني كه مورد خشونت قرار گرفته اند اما همه زناني كه مورد خشونت رواني قرار گرفته بودند ازلحاظ فيزيكي مورد خشونت قرار نگرفته اند.

7- فرماندهي انتظامي استان  كردستان ،معاونت اجتماعي ،

 طرح پژوهش : سنجش ميزان خشونت عليه زنان در شهرهاي سنندج، قروه، بيجار و بررسي ارتباط عوامل اقتصادي اجتماعي فرهنگي و فردي بر خشونت در اين شهرها.

ارتباط عوامل اقتصادي اجتماعي فرهنگي و فردي بر خشونت در اين شهرها.

مجريان طرح، استاد محمدي بلبان آباد، محب الله ورديان، زمستان 87.

نتايج يافته هاي تحقيق مذكور به شرح ذيل مي باشد.

25/61 درصد از زنان درسن زير 18 سال ازدواج كرده اند.

بررسي سن ازدواج به تفكيك قوميت نشان مي دهد كه 58/65 درصد از زنان قوم كه در سن زير 18 سال ازدواج كرده اند. نماي سن ازدواج براي قوم ترك 16 سال و براي قوم كرد 17 مي باشد.

37/34 درصد از شغل پاسخ گويان بازاري بطور كل و 12/18 درصد  در شغل رانندگي مشغول بودند و شغل كشاورز با 5 درصد در رتبه آخر قرار داد تنوع شغلي برحسب قوميت نشان ميدهد كه در ميان قوم شغل معلمي بيش تر از قوم ترك است.

در بعد خشونت اجتماعي عليه زنان اين نتايج بدست آمده 2/47  درصد از زنان اتفاق افتاده است شوهرانشان مانع خروج از منزل شود. 7/44 درصد از زنان در مورد فعاليتهاي خارج از خانه شان محدوديت تعيين شده است. در خشونت فيزيكي عليه زنان 45 درصد از زنان بيان كردند كه شوهرانشان را تجربه نموده اند. 2/18 درصد از زنان بيان كردند كه بر اثر ضربان شوهر بدنشان كبوده شده است و در نهايت 1/9 درصد از زنان زخمي شدن و يا شكسته جايي از بدن توسط شوهر براي آنها اتفاق افتاده است در مجموع ميانگين خشونت فيزيكي در زنان مطالعه شده 3/26 درصد  بدست آمده است. در نتيجه از آمار بدست آمده متوجه مي شويم كه بين اعتقادات مذهبي زوجين وخشونت عليه زنان رابطه وجود دارد. بدين نحو كه هرچه اعتقادات مذهبي زوجين بالاتر باشد ميزان خشونت عليه زنان كاهش مي يابد و كاهش اعتقادات  مذهبي باعث افزايش خشونت عليه زنان بطور كلي و ابعاد 4 گانه خشونت (اقتصادي ، ‌اجتماعي ،‌رواني و فيزيكي ، بطور جداگانه مي گردد.

1-8-3- جمع‌بندي از پيشينه تحقيقات

با مطالعه تحقيقات انجام شده مي توان عنوان نمود كه قريب ازدواجهايي كه در سن پايين انجام مي شود احتمال وجود خشونت در آنان بيشتر است مضافا اينكه اگر زوجه به نسبت تحصيلات و سطح فرهنگي خانواده در سطحي پايين تري قرار گرفته باشد احتمال اعمال خشونت از سوي زوج بر وي بيشتر است از سويي ديگر در نتيجه خشونت عليه زوجه، انواع شكستگي هاي اندام و ضرب و شتم متصور بوده و اين امر در تمام سطوح فرهنگي و اجتماعي جامعه وجود داشته ولي در سطوح پايين تر شايع تر است . بر اين اساس مي توان اظهار نمود كه قريب به اتفاق خانواده هايي كه در آن خشونت رواج دارد زنان و مردان خانواده (زوج و زوجه) در دوران كودكي در خانواده هاي خود به نوعي خشونت را تجربه كرده اند و معمولا خشونت در خانواده هايي وجود دارد كه در آن اعتياد به انواع مواد مخدر و مشروبات الكلي وجود داشته و نوع اعمال خشونت از سوي مردان صرفا به ضرب و شتم خلاصه نمي شود بلكه خشونت اقتصادي عليه زنان ، خشونت رواني و در مراحل بعدي خشونت اخلاقي و حتي جنسي از شايع ترين روشهاي خشونت آميز مردان بر عليه زنان است. آن روي سكه خشونت خانواده ها واكنش‌هاي زنان است كه معمولا به جهت ترس از دست دادن كودك و يا از هم پاشيدن زندگي شان دست به افشاگري نزده و آن را پنهان مي نمايند به گونه اي كه بيشترين واكنش اعتراض به خشونت عليه خود را با فرياد و گريه ابراز مي نمايند و كمترين آن مراجعه به مقامات انتظامي است در اين ميان خانواده هايي كه پايبندي به امور مذهبي و ديني در آنان وجود دارد كمتر به خشونت و امثالهم متوسل مي گردند. بر اين اساس بيشتر خشونتهاي اعمال شده توسط مردان در محل زندگي خود مي باشد و كمتر در محل زندگي اقوام يا خارج از خانه دست به چنين عملي مي زنند. در بررسي پرونده هاي قضايي در اين خصوص قريب به اتفاق پرونده هاي تشكيل شده به رضايت طرفين و يا برائت زوج ختم مي گردد و برخي از آنان به طلاق و بذل حقوق زوجه منتهي مي شود و در پاره اي از مواقع نيز به نفع شاكي پرونده مختومه ميگردد. لذا با توجه به موارد فوق مي توان عنوان نمود كه خشونت در تمامي ابعاد و جنبه هاي آن همواره ستم و ظلمي است كه بر زنان روا شده و امروزه بايد با فرهنگ سازي مانع از چنين پيشامدهايي تاسف آميز گرديد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید