پایان نامه شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

 مطالب این پست :  پایان نامه شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

گروه جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی

 

عنوان:

شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی

روستای چاه ملک

 

استاد راهنما:

جناب آقای شهبازی

 

 

تهیه و تنظیم:

محمد سلمان

 

فهرست

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه

1-1 وسعت و موقعیت شهرستان نائین…………………………………………………… 3

2-1 بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین……………………………. 5

1-2-1 ساخت جنسی و سنی……………………………………………………………… 6

2-2-1 مهاجرت…………………………………………………………………………….. 6

3-1 سواد…………………………………………………………………………………….. 7

1-3-1 آموزش……………………………………………………………………………… 8

4-1 دین……………………………………………………………………………………… 8

5-1 بهداشت و درمان در شهرستان نائین………………………………………………. 8

6-1 وضع فعالیت…………………………………………………………………………… 9

7-1 بررسی کشاورزی……………………………………………………………………… 9

8-1 بررسی دامداری در شهرستان………………………………………………………. 10

9-1 زمین شناسی و توپوگرافی منطقه………………………………………………….. 10

10-1 بررسی منابع آب شهرستان………………………………………………………… 11

فصل دوم: شناسایی منطقه مورد مطالعه(حوزه نفوذ روستا)

1-2- تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی رههای ارتباطی و نحوه استفاده از خدمات 13

2-2- تحولات جمعیتی در حوزه نفوذ روستا………………………………………….. 15

1-2-2- حجم و رشد جمعیت…………………………………………………………… 15

2-2-2- تعداد و بعد خانوار……………………………………………………………… 16

3-2- بررسی وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ روستا…………………………………….. 17

1-3-2- کشاورزی(زراعت)……………………………………………………………….. 17

2-3-2- دامداری………………………………………………………………………….. 19

3-3-2- صنعت……………………………………………………………………………… 20

4-2- بررسی اجمالی منابع طبیعی خصوصاً آب در حوزه نفوذ……………………. 20

5-2- بررسی چگونگی سوانح طبیعی نظیر زلزله، سیل در حوزه نفوذ…………….. 22

1-5-2- زلزله……………………………………………………………………………….. 22

2-5-2- سیل………………………………………………………………………………… 22

6-2- بررسی چگونگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزه نفوذ               23

7-2- بررسی موقعیت ایلات و عشایر در حوزه نفوذ و تأثیرات ناشی از آنها          23

فصل سوم: ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه

1-3 بررسی منطقه مورد مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیایی……………………… 25

2-3 زمین شناسی…………………………………………………………………………… 25

1-2-3 چینه شناسی………………………………………………………………………… 25

2-2-3 مرفولوژی…………………………………………………………………………… 26

3-2-3 اراضی کوهستانی…………………………………………………………………. 26

4-2-3 تپه ماهورهای مارنی و کنگومرایی……………………………………………… 26

5-2-3 مخروط افکنه ها…………………………………………………………………… 27

6-2-3 شبکه آب راهه ها………………………………………………………………….. 27

7-2-3 واحد تپه های ماسه……………………………………………………………….. 27

3-3 بررسی وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه………………………………………. 28

1-3-3 درجه حرارت……………………………………………………………………… 28

2-3-3 باد……………………………………………………………………………………. 30

3-3-3 میزان بارندگی و رطوبت در روستا……………………………………………. 30

4-3-3 رطوبت منطقه مورد مطالعه……………………………………………………… 32

4-3 شناخت و بررسی علل پیدایش روستا……………………………………………… 32

5-3 وجه تسمیه روستا……………………………………………………………………… 32

6-3 تحولات جمعیتی و نیروی انسانی روستای چاه ملک…………………………… 33

1-6-3 حجم و رشد جمعیت…………………………………………………………….. 33

2-6-3 ساختار سنی………………………………………………………………………… 35

3-6-3 ساختار جنسی………………………………………………………………………. 35

4-6-3 بررسی مهاجرت روستا……………………………………………………………. 36

7-3 مطالعه سواد و آموزش………………………………………………………………. 37

8-3 تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا…………………………. 39

1-8-3 محدوده اراضی کشاورزی………………………………………………………. 39

9-3 بررسی منابع تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی روستا…………………………… 40

1-9-3 آب آشامیدنی روستا………………………………………………………………. 40

2-9-3 آب زراعی روستا………………………………………………………………….. 41

10-3 بررسی وضعیت معیشتی روستا شامل فعالیتهای کشاورزی، دامداری، صنایع و….        41

11-3 انواع محصولات زراعی و سطح زیر کشت آنها………………………………… 41

1-11-3 میزان عملکرد زراعی…………………………………………………………… 42

12-3 دامداری……………………………………………………………………………… 42

13-3 صنعت…………………………………………………………………………………. 43

14-3 توزیع جمعیت در سن فعالیت ها…………………………………………………. 43

15-3 بررسی چگونگی مالکیتها نحوه تملک اراضی روستا…………………………… 44

16-3 بررسی شبکه های ارتباطی شامل: سطح بندی شبکه ها، تعیین طول و عرض معابر و….        46

17-3 بررسی تأسیسات آب آشامیدنی، برق، و…………………………………………. 48

1-17-3 برق………………………………………………………………………………… 49

18-3 نحوه دفع آبهای سطحی………………………………………………………….. 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پشنهادات

1-4 برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا در زمینه خدمات رفاهی، تأسیسات و سطح بندی آن   51

2-4 پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا در آینده……………………………………… 51

3-4 تجزیه و تحلیل و پیش بینی جمعیت آینده روستا……………………………….. 53

4-4 بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی و زیر بنایی در سطح روستا  54

5-4 تجزیه و تحلیل شبکه های ارتباطی داخل روستا با توجه به نقش و نحوه عملکردی مراکز محلات و تعیین تنگناهای ارتباطی موجود و پیش بینی ارتباط صحیح و منطقی در کلیه نقاط روستا       55

6-4 بررسی سرانه های موجود، پیشنهادی و تعیین کمبودهای خدماتی و مسکن   56

7-4 تعیین محدودیتهای و امکانات توسعه فیزیکی و پیش بینی جهت توسعه فیزیکی روستا  61

1-7-4 محدودیتهای توسعه فیزیکی…………………………………………………….. 61

2-7-4 امکانات توسعه فیزیکی……………………………………………………………. 61

3-7-4 جهت توسعه فیزیکی روستا………………………………………………………. 62

8-4 پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا اعم از بافت و مسکن با توجه به مطالعات طبیعی و سیاسی………………………………………………………………………………………… 62

1-8-4 ضوابط کلی طراحی کالبدی بافت…………………………………………….. 62

2-8-4 ضوابط کلی مسکن………………………………………………………………… 63

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………… 64

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول شماره 1- تعداد آبادیهای شهرستان نائین به تفکیک بخش و دهستان        4

جدول شماره 2- تعداد آبادیهای دارای سکنه و خالی از سکنه شهرستان نائین      5

جدول شماره 3- ساخت جنسی و سنی………………………………………………… 6

جدول شماره 4: دو محصول عمده تولید شده و ظرفیت تولید آن در شهرستان نائین       10

جدول جمعیت و نرخ رشد آن در حوزه نفوذ روستا………………………………… 16

جدول وضعیت تعداد خانوار و بعد خانوار در حوزه نفوذ………………………….. 17

جدول سطح زیر کشت و عملکرد محصولات زراعی در حوزه نفوذ……………….. 19

جدول منابع آب دهستان به تفکیک نوع منابع و روستا………………………………. 20

جدول شماره 7: میانگین دماه ماه های سال در طول دوره 17 ساله روستای چاه ملک آمار هواشناسی خور سال75………………………………………………………………………………………… 29

جدول شماره 8: میانگین بارش در طول ماههایی که بیشترین بارش را دارند        31

جدول شماره 9: حداکثر ریزش نزولات جوی در 24 ساعت و دوره بازگشت آن در منطقه مورد مطالعه آمار شناسی خور سال 75………………………………………………………………….. 31

جدول شماره 10: متوسط بعد خانوار در روستای چاه ملک………………………… 34

جدول شماره 11: جمعیت و نرخ جمعیت در روستای چاه ملک- 1385             34

جدول شماره 12: ترکیب سنی جمعیت روستا در سال 70………………………….. 35

جدول شماره 13: تعداد زنان شوهردار در روستا- فروردین 86…………………… 36

جدول شماره 14: نوع مصالح ساختمانی موجود در روستای چاه ملک               46

جدول شماره 15: کیفیت ابنیه و سازه های روستای چاه ملک…………………….. 46

جدول شماره 16: مساحت و اهمیت هر یک از سلسله مراتب شبکه راه های موجود در روستای چاه ملک…………………………………………………………………………………………………. 48

جدول شماره 17 تعداد شاغلین در وضع پیشنهادی و تعداد فرصت شغلی ایجاد شده      52

جدول شماره 18 پیش بینی جمعیت روستا تا سال 1395 با نرخ رشد 1 درصد………………….. 54

جدول شماره 19 کاربری اراضی وضع موجود و پیشنهادی روستا چاه ملک               59

 

 

مقدمه

طبق ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیطی زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که به حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرض مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی روستایی و صید یا ترکیبی از این فعالیت های اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی یا قریه نامیده شده است[1]. عدم توجه به فضاهای روستایی بی توجهی به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی از نظر داده های محیطی و نیروی استانی پرتوان این نواحی می باشد. برای رسیدن به توسعه ها ناگزیر به برنامه ریزی و توسعه روستایی می باشیم.[2]

در این تحقیق سعی بر این است تا به شناختی اجمالی از روستای چاهملک دست پیدا کنیم.

در فصل اول به ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه پرداخته و در فصل دوم به شناسایی منطقه مورد مطالعه (حوزه نفوذ روستا) و همچنین در فصل سوم ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه را مورد ارزیابی قرار می دهیم و در آخر به تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات می پردازیم.

[1]. راهنمای جامع مدیریت روستایی، انتشارات معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی، تهران، ص20

[2] . همان، ص22

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید