پایان نامه شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب گیلان


تعریف نظری رفتار شهروندی سازمانی

 از دید ارگان [۱]رفتار شهروندی سازمانی به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و انسجام درمحیط کار ، فراتر یا ماوراء وظایف و الزامات شغلی و سازمانی تعریف شده است(Hodson ; 2002 : 70 ).

 

۱-۸-۴  تعریف عملیاتی  رفتار شهروندی سازمانی

برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه  مقاله ستتون و موسشولدر [۲](۲۰۰۲) است ، این مقاله به رفتار شهروندی بین فردی که  نوع دیگری از رفتار شهروندی سازمانی است می پردازد  و آن را روابطی با کیفیت بالا که شامل یک نگرانی دو جانبه و حساسیت افزوده شده ای نسبت به احتیاجات دیگران  است می داند و برای آن ابعاد زیر را بیان نموده است :

  • نوع دوستی : کمک به همکاران و کارکنان برای انجام وظایف در شرایط غیر معمول .
  • کمک و همکاری با دیگران : کمک و همکاری با دیگران ، فعالیت هایی محتوایی است که به صورت داوطلبانه برای کمک در انجام فعالیت های وظیفه که به طور صورت رسمی است ، می باشد و شامل فعالیت هایی مانند کمک کردن به همکاران و مشتریان ، جوانمردی ، نوع دوستی می باشد
  • کمک بین فردی : کمک بین فردی شامل کمک به همکاران به طور داوطلبانه  در مشکلات مربوط به کار  و همچنین  کمک  به کارمندان جدید برای  حل و فصل  مسائل کاری و خوشامد گویی به آنهابرای پیوستن به گروه و نشان دادن  نگرانی و حسن نیت  به هنگام برخورد همکاران با  موقعیت های سخت.
  • کمک به همکاران : شامل رفتارهای مساعد که داوطلبانه است و در هیچ شرح شغلی بیان نگردیده است. مانند کمک داوطلبانه به همکاران هنگامی که نمی توانند کار خود را به خوبی انجام دهند یا در سر کار خود حاضر نشده اند.
  • تسهیل بین فردی : تسهیل بین فردی شامل رفتارهای مقبول گرا که به تحقق هدف های سازمانی کمک می کند و متفاوت از عملکرد وظیفه ای است . تسهیل بین فردی  شامل اعمال عمدی که باعث بهبود روحیه همکاری، حذف موانع عملکردی ، و یا کمک به همکاران  در انجام کار وظایف و فعالیت می باشد. تسهیل بین فردی شامل طیف وسیعی از اعمال فردی است که به حفظ بافت فردی و اجتماعی مورد نیاز برای پشتیبانی موثر عملکرد کاری در محیط سازمانی کمک می کند(&  Mossholder ;  ۲۰۰۲ :  ۲۵۵  ; Settoon ).

رفتار شهروندی بین فردی در این مقاله  دارای دو شاخص می باشد :   تمرکز شخصی  و تمرکز وظیفه ای ، از آنجا که تمرکز وظیفه ای در پرسشنامه این پژوهش مورد تأکید است به توضیح آن می پردازیم . تمرکز وظیفه ای رفتار شهروندی بین فردی هستند  که ،  بر پایه وظایف اند و شامل  دقت در مسائل مرتبط کاری هستند که کمتر ماهیت شخصی  دارد و مرتبط با مسائل سازمانی اند . تمرکز وظیفه ای شامل رفتارهایی مانند ارائه  مشاوره  مربوط به کار ، ارائه دیدگاه های جدید  در  مسائل کاری ، تهیه کردن اطلاعات واقعی ، یاری مستقیم و  با فرض  مسئولیت برای حل کردن مشکلات است Mossholder ;  ۲۰۰۲ : ۲۵۶)  & Settoon ).

آیتم های پرسشنامه این پایان نامه از شماره ۲۸-۲۳  برگرفته از سوالات مربوط به تمرکز وظیفه ای پرسشنامه ستتون و موسشولدر Mossholder ;  ۲۰۰۲ : ۲۶۰)  & Settoon )  می باشد که در طیف لیکرت ۵ نقطه ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم سنجیده می شود .

۱-۹ تعریف نظری و عملیاتی متغیر های میانجی

 ۱-۹-۱ تعریف نظری تعهد سازمانی

پورتر[۳] ( ۱۹۷۴) تعهد را به عنوان قدرت تعلق  و درگیری فرد با سازمان تعریف کرده است ، پورتر اظهار داشت که یک فرد بسیار متعهد به میل خود به اهداف و ارزش های سازمان معتقد است و تلاش قابل توجهی به عنوان نماینده ای از سازمان انجام می دهد و به شدت میل به باقی ماندن به عنوان عضوی از سازمان دارد  ۵) Cho ;  ۲۰۱۳ : ) .

۱-۹-۲ تعریف عملیاتی  تعهد سازمانی

برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه مقاله جاورسکی و کوهلی [۴](۱۹۹۳) که فقط یک سوال آن در

این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است  و پرسشنامه مقاله مودای[۵] و همکاران ( ۱۹۷۹) استفاده شده است.

که در این مقاله تعهدسازمانی به عنوان نگرش شغلی  در بر گیرنده مواردی ب می باشد:

  • اعتقاد و قبول اهداف و ارزش های سازمان
  • تمایل به اعمال تلاش قابل توجه به عنوان نماینده ای از سازمان
  • تمایل قوی به حفظ عضویت در سازمان Mowday ; Steers ;  Porter ; 1979 : 226) ).

آیتم های پرسشنامه این پایان نامه از  شماره های ۱۲-۱۱-۱۰-۸  برگرفته از سوالات پرسشنامه مقاله مودای و همکاران Mowday et al. ; 1979 : 228) ) می باشد و شماره ۹ مربوط به سوالات پرسشنامه مقاله جاورسکی و کوهلی   Jaworski &  kohli ; 1993:  ۶۸) )  می باشد  که  در طیف لیکرت ۵ نقطه ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم سنجیده می شود .

 

۱-۹-۳ تعریف نظری تعهد به کیفیت خدمات

 پسی و روزنتال [۶] تعهد به کیفیت خدمات را به عنوان تمایل طبیعی کارکنان خدماتی  برای درگیر شدن در پیشرفت های متداوم و اجرای تلاش هایی در انجام شغلشان که بتواند به مشتریان سود برساند توصیف می کنند Elmadag ; Ellinger ; Franke ;  ۲۰۰۸ : ۹۵ )  (. هارتلین و فرل [۷]( ۱۹۹۶) تعهد مدیریت به  کیفیت خدمات را  به عنوان خواست موثر مدیر برای بهبود بخشیدن کیفیت خدمات هر واحد تعریف کرده است Babakus ; Yavas ; Karatepe ; Avci  ; ۲۰۰۳ : ۲۷۴ )) .

۱۳ –  Organ

۱۴ – Settoon & Mossholder

۱۵ Porter

۱۶ Jaworski & Kohli

۱۷   Mowday

۱۸ Peccei & Rosenthal

۱۹ Hartline & Ferrell

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید