پایان نامه شرح داگلاس برنام بر چهار دقیقه کانت در باب امر زیبا و والا


دانشگاه علامه طباطبایی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر

شرح داگلاس برنام بر چهار دقیقه کانت در باب امر زیبا و والا
استاد راهنما
جناب آقای دکتر امیر نصری
استاد مشاور
جناب آقای دکتر حسن کلباسی اشتری
بهمن 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

موضوع صفحه

1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-1- مروری بر زیباشناسی قرن هجدهم ……………………………………………………………………………. 1

1-2- مروری بر شرح برنام برنقدقوه حکم………………………………………………………………………… 14

2- درآمد ………………………………………………………………………………………………………………………. 50

2-1- ایمانوئل کانت و قرن هجدهم ……………………………………………………………………………….. 50

2-2- شرح نظام مند فلسفه انتقادی کانت ………………………………………………………………………… 58

2-3-مسائل اصلی نقد قوه حکم ……………………………………………………………………………………. 84

3- فصل اول: ویژگی های حکم زیباشناسیک ……………………………………………………………………… 104

3-1- کلیت (دقیقه دوم) ………………………………………………………………………………………………… 112

3-2- فاقد علاقه بودن (دقیقه اول) ………………………………………………………………………………….. 117

3-3- ضرورت و عقل سلیم (دقیقه چهارم) ……………………………………………………………………… 125

4- فصل دوم ………………………………………………………………………………………………………………….. 133

4-1- غایتمندی و هماهنگی در حکم ها …………………………………………………………………………… 133

4-2- استدلالات استنتاج …………………………………………………………………………………………………. 150

5- فصل سوم: امر والا ………………………………………………………………………………………………………. 168

5-1- از امر زیبا به امر والا ……………………………………………………………………………………………. 168

5-2- مرحله دوم امر والا ……………………………………………………………………………………………… 181

5-3- نتیجه مبحث تحلیلات ………………………………………………………………………………………… 187

6-نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………. 192

7- منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………… 195

مقدمه

مروری بر زیباشناسی[1]قرن هجدهم

نقد قوه حکم سومین نقد کانت بعد از نقد عقل محض و نقد عقل عملی است. در این کتاب کانت سعی می­کند تا کل ساختمان فلسفی خود را وحدت بخشد و راهی برای پیوند میان نقد اول و دوم برقرار سازد. اهمیت این کتاب تنها به این موضوع محدود نمی­شود اگر چه این موضوع در جای خود بسیار مهم است. اهمیت دیگر این کتاب در تحلیل قوای ذهن انسان و همچنین بررسی حکم زیباشناسیک ، هنر و همچنین مسائل غایت شناسی[2](بخش دوم نقد سوم) است. کتابی که کاملا در فلسفه هنر و زیبایی و مسائل مربوط به آن تاثیر گذار است. اما این مساله در این کتاب ذیل هدف بزرگتر کانت که همان رسیدن به وحدت فلسفی است قابل توجه است(کرنر،1380،ص329).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید