پایان نامه شبیه سازی عددی انتقال حرارت و جریان مغشوش نانوسیال آب-اکسید مس


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خمینی شهر

دانشکده مکانیک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc

مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی

شبیه سازی عددی انتقال حرارت و جریان مغشوش نانوسیال آب-اکسید مس در میکروکانال مستطیلی با دندانه‌های نیمه چسبان

استاد راهنما:

دکتر داود طغرایی

استاد مشاور:

دکتر آرش کریمی­پور

 

فهرست مطالب

             عنوانصفحه

.. فصل اول.. 2

1-1   مقدمه. 3

1-2   روش‌های غیرفعال: 4

1-2-1  سطوح زبر. 4

1-2-2  افزودنی‌ها به سیالات… 6

1-3   هدایت ناشی از حرکت براونی.. 7

1-4   لایه سازی مایع در سطح مشترک آن با ذره جامد.. 7

1-5   انتقال حرارت توسط فونون‌ها 8

1-6   تأثیر خوشه‌ای شدن نانوذرات… 8

1-7   میکروکانال‌ها 9

1-8   خنک کاری میکروکانال های دندانه دار. 13

1-8-1  مکانیزم برش…. 13

1-8-2  جریان‌های ثانویه. 13

1-8-3  پدیده جدایی.. 13

1-9   جمع بندی.. 15

.. فصل دوم. 16

2-1   مقدمه. 17

2-2   بررسی‌های انجام ‌شده پیرامون جریان نانوسیالات در میکروکانال‌.. 17

2-3   بررسی‌های انجام ‌شده پیرامون استفاده از نانوسیال در میکروکانال‌ها با چشمه گرمایی.. 19

2-4   بررسی‌های انجام ‌شده پیرامون استفاده از نانوسیال در مجاری با دندانه یا مولدهای گردابه. 20

2-5   بررسی‌های انجام‌شده پیرامون جریان سیالات معمولی در ماکروکانال‌های دایروی.. 22

2-6   بررسی‌های انجام‌شده پیرامون استفاده از مولدهای گردابه در میکروکانال‌ها 23

2-7……………………….. بررسی‌های انجام‌شده پیرامون جریان سیالات معمولی در ماکروکانال‌های  U شکل بدون دندان 25

2-8   جمع‌بندی.. 27

.. فصل سوم. 28

3-1   مقدمه. 29

3-2   معادلات اساسی حاکم بر جریان مغشوش سه بعدی.. 29

3-3   معادلات اساسی حاکم بر جریان آرام سه بعدی.. 32

3-4   معادلات اساسی حاکم بر جریان آرام دو بعدی.. 32

3-5   روابط حاکم برای محاسبه خواص نانوسیال.. 33

3-6   روابط پارامترهای اندازه‌ گیری شده در جریان آرام و مغشوش سه بعدی.. 34

3-7   روابط پارامترهای اندازه‌ گیری شده در جریان آرام در حالت دو بعدی.. 35

3-8   روابط تجربی.. 36

فصل چهارم. 38

4-1   میکروکانال‌های بررسی شده در این رساله. 39

4-2   میکروکانال دو بعدی مستطیلی شکل.. 39

4-2-1  بیان مسئله. 39

4-2-2  سیال خنک کننده استفاده شده. 41

4-2-3  مطالعه شبکه برای شبیه‌سازی عددی مسئله حاضر. 42

4-2-4  انتخاب دامنه همگرایی جواب‌ها 43

4-3   میکروکانال دو بعدی مستطیلی شکل.. 44

4-1-3  بیان مسئله. 44

4-3-2  سیال خنک کننده استفاده شده. 45

4-3-3  مطالعه شبکه برای شبیه‌سازی عددی مسئله حاضر. 46

4-3-4  انتخاب دامنه همگرایی جواب‌ها 47

4-4   میکروکانال سه بعدی مستطیلی شکل.. 49

4-4-1  بیان مسئله‌ 49

4-4-2  سیال خنک کننده استفاده شده. 51

4-4-3  مطالعه شبکه برای شبیه‌سازی عددی مسئله حاضر. 52

4-4-4  انتخاب دامنه همگرایی جواب‌ها 52

4-5   بررسی جریان مغشوش نانوسیال آب-اکسید مس در میکروکانال‌های مستطیلی.. 54

4-5-1  بیان مسئله‌ 54

4-5-2  شرایط مرزی برای معادلات حاکم.. 56

4-5-3  سیال خنک کننده استفاده شده. 57

4-5-4  مطالعه شبکه برای شبیه‌سازی عددی مسئله حاضر. 58

4-5-5  انتخاب دامنه همگرایی جواب‌ها 59

.. فصل پنجم.. 61

5-1   مقدمه. 62

5-2   نتایج مربوط به میکروکانال دو بعدی مستطیلی.. 62

5-2-1  بررسی عدد رینولدز و کسر حجمی نانو ذره. 62

5-3   نتایج مربوط به میکروکانال دو بعدی مستطیلی.. 71

5-3-1  بررسی عدد رینولدز و کسر حجمی نانوذره: 71

5-4   نتایج مربوط به میکروکانال سه بعدی مستطیلی، جریان آرام. 86

5-5   مربوط به جریان مغشوش نانوسیال آب-اکسید مس…. 94

5-5-1  اعتبار سنجی.. 94

. فصل ششم.. 119

6-1   تاثیر وجود دندانه در میکروکانال دو بعدی مستطیلی.. 120

6-2   بررسی ارتفاع دندانه در میکروکانال دو بعدی مستطیلی.. 120

6-3   مطالعه تاثیر دندانه در میکروکانال سه بعدی مستطیلی.. 121

6-4   مطالعه جریان مغشوش نانوسیال آب-اکسید مس در میکروکانال سه بعدی مستطیلی با دندانه‌های نیمه چسبان.. 121

6-5   پیشنهادهای آینده. 122
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید