پایان نامه شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهر مجلسی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک

گرایش:

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

عنوان:

شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار CFD

استاد راهنما:

دکتر افشین احمدی ندوشن

استاد مشاور:

دکتر غلامحسین منتظری

 

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول (مقدمه) 2

1-۱- مقدمه  2

1-2- بیان مسئله  2

1-3- اهداف: 3

1-4- مدل مطالعه: 3

1-5- روش کار  3

1-5-1- طراحی و مدلسازی شیر کنترلی   4

1-5-2- مدلسازی سیالاتی شیر کنترلی   4

1-6- نتیجه گیری کلی   6

1-7- ساختار پایان نامه: 7

فصل دوم (پیشینه تحقیق) 8

2-1- مقدمه  8

2-2- پیشینه تحقیق: 10

3-2- انواع شیرهای صنعتی و کاربرد آنها 12

3-2-1- شیر دروازه ای (Gate Valve) 12

3-2-2- شیر توپی Ball Valve) ) 13

2-2-3- شیر مجرابند سماوری (Cock Valve) 14

2-2-4- شیر ساچمه ای Globe Valve)) 15

2-2-5- شیر یک طرفه  (Check Valve) 16

2-2-6- شیر پروانه ای Butter fly Valve)) 17

2-2-7- شیر ایمنی (Safety Valve) 18

2-2-8- شیر کنترلی (Control Valve): 19

2-2-9- شیر محدود کننده جریان  (Chock Valve) 20

2-2-10- شیر سوزنی (Needle Valve) 20

2-2-11- شیر زاویه ای (Angle Valve) 20

2-3- نحوه انتخاب شیرها 21

2-4- مهمترین کاربرد شیرها: 21

2-4-1- قطع و وصل کردن جریان   21

2-4-2- تنظیم یا کنترل جریان   21

2-4-3- جلوگیری از برگشت جریان   22

2-4-4- کاهش دادن فشار یک سیستم   22

2-5- جریان عبوری از شیرها Flow Through Valves  23

2-5-1- ضریب مقاومت ζ  23

2-5-2- ضریب شیر و مقدار جریان   28

2-5-3- رابطه متقابل بین ضرایب مقاومت و جریان   31

2-6- پدیده کاویتاسیون در شیرها 31

فصل سوم (شیرهای کنترلی) 33

3-1- مقدمه  33

3-1-1- تعریف شیر کنترل: 33

3-2- تاریخچه شیر کنترل: 34

3-3- انتخاب شیرهای کنترل: 35

3-4- نحوه عملکرد شیر کنترل   35

3-5- اصطلاحات فنی(Terminology) شیر کنترل   36

3-6- انواع شیرهای کنترلی   38

3-6-1- از نظر نوع کنترل جریان : 38

3-6-2- از نظر مسیر  38

3-6-3- از نظر عملکرد  40

3-7- شیرهای با محور چرخان(Rotary Shaft) 42

3-8- خطا ـ ایمن (Fail Safe) 43

3-9- مشخصات جریان عبوری برای شیرهای کنترل   44

3-10- متعلقات شیر کنترل   46

3-10-1- اکچویتورها یا محرک ها (Actuators) : 46

3-10-2- پوزیشنر در شیر کنترل (Positioner) : 47

3-10-3- سوئیچ های محدودکننده(Limit Switches) : 49

3-10-4- شیرهای سولونوئید(Solenoid Valves) : 49

3-10-5- رله های معکوسAir Lock (Lock up Relay) : 49

3-10-6- مبدل ها(Transducers) 49

3-10-7- شیرهای حبسی(Lock up Valves) 50

3-10-8- رله های تقویت کننده (بوستر)Booster Relays and Amplifier : 50

3-10-9- مخازن ظرفیت(Capacity Tanks) 50

3-10-10-چرخ دستی های قابل نصب ازبالا وپهلو (Hand Wheel Actuators): 50

3-10-11- رگولاتورهای تغذیه فشار با فیلتر و تله رطوبت (Moisture Trap): 50

3-11- سایزینگ شیرهای کنترل (Sizing) 51

3-12- کاویتاسیون (Cavitation) در شیرهای کنترل: 52

3-13- Flashing: 53

فصل چهارم (آشنایی بر روند انجام کار مدلسازی و شبیه سازی جریان با CFD) 55

4-1- مقدمه: 55

4-1-1- تاریخچه CFD: 55

4-1-2- ریاضیات CFD: 56

4-1-3- کاربردهای CFD: 58

4-1-4- روش شناسیCFD   59

4-2- آشنایی با نرم افزار ANSYS : 61

4-3- ساختار نرم افزار  ANSYS CFX   62

4-3-1- محیط Geometry یا Design Modler : 62

4-3-2- محیط Meshing : 63

4-3-3- محیط Setup یاCFX-Pre  : 63

4-3-4- محیط Solution یاCFX-Solver  : 64

4-3-5- محیط Results یاCFD-Post  : 64

4-4- نحوه گسسته سازی و حل معادلات جریان: 64

4-4-1- گسسته سازی عددی: 66

4-4-2- استراتژی حل: 69

4-4-3- حل معادله خطی   70

4-5- آشنایی با نرم افزار CATIA   71

4-6- خاصیت جریان شیر کنترلی   73

4-6-1- انتخاب صحیح خاصیت جریان   74

4-6-2- روش طراحی شیر کنترلی   74

4-7- طراحی شیر کنترلی با نرم افزار CAD   75

4-7-1- شیر کنترلی “8 موجود در منطقه آغار بعنوان نمونه: 75

4-7-2- شیر کنترلی “8 به عنوان مدل با مقیاس 1 به 10: 77

4-7-3- طراحی و مدلسازی شیر کنترلی “3 : 78

4-8- آشنایی با گاز طبیعی: 86

4-8-1- مشخصات گاز طبیعی : 86

4-8-2-  انواع گاز طبیعی   86

فصل پنجم (مراحل شبیه سازی جریان درون شیرکنترلی با نرم افزار CFX) 87

5-1- مقدمه  87

5-1-1- مدل المان محدود: 87

5-1-2- شرایط مرزی   87

5-1-3- روشهای حل   88

5-2- مراحل انجام شبیه سازی: 89

5-2-1- شبیه سازی جریان درون Cage: 89

5-2-2- شبیه سازی جریان درون بدنه شیر کنترلی: 109

فصل ششم (جمع بندی و مقایسه نتایج تحلیل و ارائه راهکار) 122

6-1- مقدمه  122

6-2- جمع بندی و مقایسه نتایج تحلیلی از نرم افزار  122

6-2-1- اعتبارسنجی نتایج: ……………..122

6-3-بررسی نویز درشیرهای کنترلی وروشهای کاربردی جهت کاهش آن   124

6-3-1- استانداردهای نویز در شیر کنترل   124
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید