پایان نامه شبكه قواعد واجی در گویش لری اندیمشك 225 ص

پایان نامه شبكه قواعد واجی در گویش لری اندیمشك 225 ص با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

دانشگاه الزهراء

دانشكده تاریخ، ادبیات و زبانها

 

پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد

گرایش زبانشناسی همگانی

 

عنوان :

شبكه قواعد واجی در گویش لری اندیمشك:

پژوهشی در چهارچوب واجشناسی جزءمستقل

 

استاد راهنما:

دكتر یدالله پرمون

 

استاد مشاور:

دكتر فریده حق بین

 

 

پژوهشگر:

زینب رهگری

 
بهار 1388

 

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

پیشكش …………………………………………

یادداشت ……………………………………….

فهرست مطالب ……………………………………

نمادها و نشانه­ها ……………………………….

 

فصل اول: مقدمه

1-1 درآمد………………………………………

1-2 بیان مسئله………………………………….

1-3 هدف و اهمیت موضوع……………………………

1-4 پرسش­های پژوهش……………………………….

1-5 فرضیه­های پژوهش………………………………

1-6 گستره‌ی پژوهش………………………………..

1-6-1 گستره‌ی جغرافیایی…………………………

1-6-2 گستره­ی زبانی…………………………….

   1-6-2-1 گویش­های مختلف زبان لری………………..

1-7 تحولات تاریخی لرستان…………………………

   1-7-1 سابقه تاریخی شهر اندیمشك………………..

1-8 وجه تسمیه­ی واژه­ی “لر” ……………………….

1-9 روش گردآوری داده­ها و تدوین پیكره ……………..

   1-9-1- جامعه­ی آماری………………………….

فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش …………………………

2-1 پیشینه­ی نظری پژوهش ………………………….

2-1-1 درآمد ……………………………………

2-1-2 واج­شناسی زایشی معیار ………………………

2-1-3 واج­شناسی جزءمستقل …………………………

2-1-4 تناوب­های مختصه­ای و بازنمایی­های زیرین ………..

2-1-4-1 مشاهده­یPR و كشف تناوب­های مختصه­ای …………..

2-1-4-2 كشف  UR………………………………….

2-1-4-2-1 شواهد درون پیكره­ای …………………….

2-1-4-2-2 معیارهای روش­شناختی پنج گانه­ی كشف بازنمایی زیرین    

2-1-4-2-3 شواهد برون پیكره­ای …………………….

2-1-4-3 تبیین رابطه­ی UR و PR …………………….

2-1-4-4 تبیین اشتقاق­های واجی و برهم­كنش­های بالقوه­ی قاعده­های واجی  

2-1-5 روش­شناسی انگاره­ی جزءمستقل…………………..

2-1-6 هندسه­ی مختصه­های واجی……………………….

2-2 پیشینه­ی توصیفی پژوهش…………………………

2-2-1 درآمد…………………………………….

2-2-2 آثار برخی پژوهشگران پیرامون گونه­ی لری………..

2-2-2-1 گرامی (1371)……………………………..

2-2-2-2 احمدی نرگسه (1375)………………………..

2-2-2-3 بخشیان فر (1375)………………………….

2-2-2-4 میرزایی (1379)……………………………

2-2-2-5 مكینون (2002)…………………………….

2-2-2-6 آنونبی (2003) ……………………………

2-2-3 برخی مطالعات هم سو پیرامون دیگر گویش­های ایرانی..

2-2-3-1 پرمون (1375)……………………………..

2-2-3-2 نقش بندی (1375)…………………………..

2-2-3-3 پرمون (1380)……………………………..

2-2-3-4 پرمون (1381)……………………………..

2-2-3-5 محمدی (1382)………………………………..

2-2-3-6 مهاجرین كرمانی (1382)……………………..

2-2-3-7 سوهانی (1383)…………………………….

2-2-3-8 رستمی (1383)……………………………..

2-2-3-9 ناطوری (1383)…………………………….

 

فصل سوم: آواشناسی لری اندیمشك

3-1 درآمد…………………………………….

3-2 توصیف آوایی همخوان­های لری اندیمشك……………

   3-2-1 همخوان­های انفجاری………………………

   3-2-1-1 انفجاری­های دولبی……………………..

   3-2-1-2 انفجاری­های دندانی-لثوی………………..

   3-2-1-3 انفجاری­های نرم­كامی……………………

   3-2-1-4 انفجاری­های ملازی………………………

   3-2-1-5 انفجاری­های چاكنایی……………………

3-2-2 همخوان­های خیشومی ………………………..

   3-2-2-1 خیشومی­های دولبی………………………

   3-2-2-2 خیشومی لبی-دندانی…………………….

   3-2-2-3 خیشومی­های لثوی……………………….

   3-2-2-4 خیشومی­های نرم­كامی…………………….

   3-2-2-5 خیشومی ملازی………………………….

3-2-3 همخوان­های لرزان………………………….

   3-2-3-1 لرزان­های لثوی………………………..

3-2-4 همخوان­های زنشی…………………………..

   3-2-4-1 زنشی­های لثوی…………………………

3-2-5 همخوان­های سایشی………………………….

   3-2-5-1 سایشی­های لبی-دندانی…………………..

   3-2-5-2 سایشی­های لثوی………………………..

   3-2-5-3 سایشی­های لثوی-كامی……………………

   3-2-5-4 سایشی­های ملازی………………………..

   3-2-5-5 سایشی­های چاكنایی……………………..

3-2-6 ناسوده­ها/ نیم­واكه­ها/ غلت­ها………………..

   3-2-6-1 ناسوده­های كناری لثوی………………….

   3-2-6-2 ناسوده­های سخت­كامی/ غلت­های افراشته­ی پیشین .

   3-2-6-3 ناسوده­های نرم­كامی (لبی شده)……………

3-2-7 همخوان­های انفجاری-سایشی…………………..

   3-2-7-1 انفجاری-سایشی­های لثوی-كامی…………….

3-3 توصیف آوایی واكه­های لری اندیمشك……………….

3-3-1 واكه­های پیشین……………………………

   3-3-1-1 واكه­های افراشته­ی پیشین ……………….

   3-3-1-2 واكه­های نیمه افراشته­ی پیشین……………

   3-3-1-3 واكه­های افتاده­ی پیشین…………………

3-3-2 واكه­های مركزی……………………………

   3-3-2-1 واكه­های نیمه افراشته­ی مركزی……………

3-3-3 واكه­های پسین…………………………….

   3-3-3-1 واكه­های افراشته­ی پسین…………………

   3-3-3-2 واكه­های نیمه افراشته­ی پسین…………….

   3-3-3-3 واكه­های افتاده­ی پسین………………….

3-4 جدول­های واج­گونه­های همخوانی و واكه­ای……………

3-5 معرفی پیش فرضیه­ای ساختمان هجا در گویش لری اندیمشك.

 

فصل چهارم: رویكردی غیرخطی به نظام آوایی لری اندیمشك

4-1درآمد……………………………………….

4-2شیوه‌ی ارائه پیكره‌ها و فرایندهای واجی……………

4-3فرایندهای واجی……………………………….

4-3-1……………………………….. خیشومی شدگی 

4-3-1-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-1-2 اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-2………………………………….. لبی شدگی 

4-3-2-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-1-2 اشتقاق‌های غیرخطی………………………..

4-3-2………………………………….. واك­رفتگی 

4-3-3-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-3-2اشتقاق‌های غیرخطی………………………….

4-3-4…………………………………. زنشی شدگی 

4-3-4-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-4-2 اشتقاق‌ها­ی غیرخطی…………………………

4-3-5…………………………… پیش نرم‌كامی شدگی 

4-3-5-1تببین غیرخطی……………………………..

4-3-5-2 اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-6فراگویی ناقص……………………………….

4-3-6-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-6-2 اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-7همگونی در جایگاه خیشومی‌ها……………………

4-3-7-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-7-2 اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-8كشش جبرانی…………………………………

4-3-8-1تبیین غیرخطی……………………………..

4-3-8-2…………………………. اشتقاق‌های غیرخطی 

4-3-9قلب……………………………………….

4-3-9-1…………………………….. تبیین غیرخطی 

4-3-9-2 اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-10حذف انفجاری دندانی- لثوی بی واك……………..

4-3-10-1 تبیین غیرخطی……………………………

4-3-10-2اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-11واكه كاهی…………………………………

4-3-11-1 تبیین غیرخطی……………………………

4-3-11-2 اشتقاق‌های غیرخطی………………………..

4-3-12حذف خیشو می لثوی پایانی…………………….

4-3-12-1 تببین غیرخطی……………………………

4-3-12-2اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-13حذف انفجاری دندانی- لثوی واك‌دار……………..

4-3-13-1 تبیین غیرخطی……………………………

4-3-13-2اشتقاق‌های غیرخطی…………………………

4-3-14تغییر كیفیت واكه تاریخی…………………….

4-3-14-1 تبیین غیرخطی……………………………

   فصل پنجم: نتیجه­گیری

5-1 درآمد…………………………………….

5-2 دست­آوردهای پژوهش…………………………..

5-3 پیشنهادها…………………………………

كتاب­نامه‌ی فارسی…………………………………

كتاب­نامه‌ی انگلیسی……………………………….

پیوست­ها ……………………………………….

واژه­نامه‌ی فارسی به انگلیسی……………………….

واژه­نامه‌ی انگلیسی به فارسی……………………….

چكیده………………………………………….

 

 

 

امروزه، واج­شناسان، صرف نظر از خطی یا غیرخطی بودن نگرششان به نظام‌های آوایی، به مسئله تقدم و تأخر در كاركرد قاعده‌های واجی معتقد هستند. در غیر این صورت، منطقاً، بایستی به توده‌ای بی‌سامان از قاعده‌های انباشته شده در حوزه‌ی نظام آوایی روی آورند. رویكرد سلسله مراتبی به نظام قاعده­ها در حوزه‌ی آوایی بر مبنای واقعیتی غیرقابل انكار استوار است: قاعده‌های حوزه‌ی مزبور، واقعاً، به یكدیگر مربوطند، به طوری كه رعایت نشدن سلسله مراتب مزبور، قطعاً، باعث خواهد شد كه صورت‌های زبانی پذیرفته شكل نگیرند. اما، آیا، الزاماً، تمامی قاعده‌ها، نسبت به یكدیگر، دارای تقدم و تأخر هستند؟ آیا می‌توان، در عین قائل بودن به این نظام سلسله مراتبی، به گونه‌ای نظریه را تدوین كنیم كه قاعده‌های بی‌ارتباط به یكدیگر بتوانند به صورت موازی و هم‌زمان در اشتقاق شركت كنند؟ (كه، در این صورت، برخی از قاعده‌ها به صورت موازی و فضایی، یا، به اصطلاح، «غیرخطی»، و برخی دیگر، به صورت سلسله مراتبی و خطی ایفای نقش خواهند كرد)

    در این فصل، سعی شده كه نظام آوایی گویش لری به شیوه‌ی غیرخطی، انگاره‌ی پسازایشی جزءمستقل، توصیف ‌شود.

 

4-2 شیوه‌ی ارائه­ پیكره‌ها و فرایندهای واجی

    نحوه‌ی ارائه­ی فرایندهای آوایی نقش آفرین در نظام آوایی گونه‌ی مورد پژوهش به این شكل است كه ابتدا در زیر عنوان مربوط به هر فرایند، پاره ‌گفتارهای برگرفته از آوا نوشته‌های مورد استناد پژوهش، آورده می‌شوند كه این پاره گفتارها نمونه‌هایی هستند كه فرایند مذكور بر آن‌ها عمل كرده است. آن‌گاه، پس از نشان دادن تناوب مربوطه و سعی در كشف بازنمایی زیرین، تناوب مزبور تكمیل و بازنویسی می‌شود؛ سپس، قاعده­ی غیرخطی ناظر بر فرایند مورد نظر معرفی می‌شود و در مرحله‌ی آخر ترتیب عملكرد قاعده‌های مذكور با دیگر قواعد واجی دخیل در نظام آوایی گویش لری اندیمشك و تعامل آنها با یكدیگر، با توضیحات لازم ارائه می‌شود و به عنوان شواهدی بر تكمیل و تأیید تبیین‌های ارائه شده، نمونه‌هایی از اشتقاق نمایش‌های آوایی از بازنمایی‌های زیرین آورده خواهد شد.

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه شبكه قواعد واجی در گویش لری اندیمشك 225 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید