پایان نامه سیر تحول مفهوم توسعه در مطبوعات ایران


چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی سیر تحول مفهوم توسعه در مطبوعات دوره اصلاحات و اصولگرایی، به تحلیل محتوای کمی و کیفی سرمقاله های منتشر شده در مطبوعات هر دوره می‌پردازد. چارچوب نظری این پژوهش متأثر از تقسیم بندی چهارگانه «ملکات» در حوزه ارتباطات و توسعه، بر رویکرد اجتماع محور و دیدگاه «مجید تهرانیان» استوار شده است. بدین گونه، با توجه به این نظریه سرمقاله های منتشر شده در دوره اصلاحات و اصولگرایی مورد تحلیل و ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته‌اند.

در این پایان نامه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 440 سرمقاله منتشر شده در دو دوره اصلاحات و اصولگرایی انتخاب شدند و در مرحله کمی با استفاده از دستورالعمل کد گذاری و در مرحله کیفی با استفاده از روش عرفی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.

نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می‌دهد که مفهوم توسعه در هر کدام از دوره های مورد بررسی با یکدیگر متفاوت بوده است. بدین معنی که در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی که به دوره اصلاحات مشهور است مفهوم توسعه سیاسی و شاخص‌هایی چون آزادی بیان، ارتباط پویا با دولت‌های خارجی و استقرار جامعه مدنی در اولویت سرمقاله های منتشر در روزنامه‌ها قرار داشته در دوره موسوم به اصولگرایی که ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را شامل می‌شود، توسعه اقتصادی و شاخص‌هایی چون هدفمندی یارانه‌ها و دستیابی به انرژی هسته ای در اولویت روزنامه های مورد بررسی قرار داشته است. در نتیجه می‌توان انقطاع و عدم پیوستگی در تحول مفهوم توسعه در هر کدام از این دوره‌ها مشاهده کرد، که این امر عدم توازن در برداشت از مفهوم توسعه را در مطبوعات و به تبع دولت نشان می‌دهد که به خودی خود می‌تواند عملکردها و سیاست‌های دولت را تحت تأثیر قرار دهد.

واژگان کلیدی: توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی، ارتباطات و توسعه

فهرست مطالب

فصل 1-  کلیات پژوهش     1

1-1-  طرح موضوع و تعریف آن   2

1-2-  ضرورت و اهمیت موضوع   5

1-2-1-  اهمیت و ضرورت نظری   6

1-2-2-  اهمیت و ضرورت عملی یا اجتماعی   7

1-3      هدف اصلی تحقیق   8

1-3-1-  اهداف فرعی   8

فصل 2-  مبانی نظری و ادبیات تحقیق    11

مقدمه  12

2-1-  بخش اول – مرور تاریخی توسعه  13

2-1-1-  تاریخچه مفهوم توسعه  13

2-1-2-  توسعه و مکتب نوسازی   16

2-1-3-  توسعه و مکتب وابستگی   18

2-1-4-  توسعه و مکتب رهایی بخش    19

2-1-5-  ارتباطات و توسعه  20

2-1-6-  روزنامه نگاری برای توسعه  22

2-1-7-  طبقه بندی مقوله های توسعه و ارتباطات از جنگ جهانی دوم به بعد  23

2-1-8-  توسعه در ایران  26

2-2- بخش دوم – مرور مفهومی   27

2-2-1-  تعریف توسعه  28

2-2-1-1- رشد و توسعه  32

2-2-1-2- تغییر اجتماعی و توسعه  33

2-2-1-3- توسعه نیافتگی   34

2-2-1-4- نوسازی و توسعه  35

2-2-1-5- توسعه پایدار 36

2-2-1-6- توسعه انسانی   36

2-2-1-7- ارتباطات توسعه  37

2-2-2-  انواع توسعه  38

2-2-2-1- توسعه متوازن و توسعه نامتوازن  39

2-2-2-2- توسعه از بالا و توسعه از پایین   39

2-2-2-3- توسعه درونزا و برونزا 39

2-2-3-  ابعاد توسعه  40

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید