پایان نامه سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (Ma)

رشته حقوق – گرایش جزا و جرم‌شناسی

عنوان :

سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

استاد راهنما :

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور :

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
الف) اهمیت و ضرورت تحقیق3
ب)اهداف تحقیق3
ج) پرسش­های تحقیق3
د) فرضیه های تحقیق4
و) سازماندهی تحقیق4
فصل اول:مفاهیم، پیشینه ودرآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام
مبحث نخست: مفاهیم6
گفتار اول: واژه شناسی6
بند اول: جرم ثبتی6
بند دوم: سیاست جنائی6
الف) تحولات مفهوم سیاست جنائی7
ب) انواع سیاست جنائی8
ج) سیاست جنائی در ایران8
بند سوم: جرائم ثبتی عام8
بند چهارم: جرائم ثیتی خاص9
بند پنجم: حقوق ثبت9
گفتار دوم: پیشینه تاریخی10
بنداول: از پیدایش تا زمان مشروطه11
بند دوم: بعد از تاریخ مشروطه تا کنون14
مبحث دوم: درآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام16
گفتار اول: جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری16
بند اول: رکن قانونی17
بند دوم: رکن مادی18
الف) تقاضای ثبت خلاف واقع19
ب) امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند20
ج) ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی21
د) ثبت ملک در تصرف غیر23
ه) امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه25
و) کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه27
بند سوم: رکن روانی28
الف) رکن روانی تقاضای ثبت خلاف واقع29
ب) رکن روانی امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند29
ج) رکن روانی ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی30
د) رکن روانی ثبت ملک در تصرف غیر30
ه) رکن روانی امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه31
و) رکن روانی کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه31
گفتار دوم: جرائم ثبتی در حکم خیانت در امانت31
بند اول: رکن قانونی34
بند دوم: رکن مادی34
الف) فعل منفی (ترک فعل)34
ب) تبانی35
بند سوم: رکن معنوی36
گفتار سوم: جرائم ثبتی در حکم جعل و تزویر36
بند اول: جعل و تزویر در اسناد رسمی37
الف) رکن قانونی40
ب) رکن مادی40
ج) رکن معنوی48
بند دوم: تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک49
الف) رکن قانونی50
ب) رکن مادی50
ج) رکن معنوی51
فصل دوم:جرائم ثبتی خاص، واکنش­های کیفری و درآمدی برمراجع قضایی صالح در جرایم ثبتی
مبحث نخست: جرائم ثبتی اسناد و املاک خاص53
گفتار اول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری53
بند اول: رکن قانونی54
بند دوم: رکن مادی54
بند سوم: رکن معنوی55
گفتار دوم: امتناع سردفتر یا دفتریار کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک به مرجع ذیصلاح56
بند اول: رکن قانونی57
بند دوم: رکن مادی57
بند سوم: رکن معنوی59
گفتار سوم: تعهد یا معامله معارض59
بند اول: رکن قانونی60
بند دوم: رکن مادی61
الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی61
ب) تنظیم دو سند62
ج) انتقال حق62
د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی62
ه) اعمال حقوقی انجام شده و اسناد تنظیم شده باید راجع به مال شخص مرتکب باشد64
بند سوم: رکن معنوی64
گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت معارض دارد66
الف) وظایف اداره ثبت66
ب) وظایف دفاتر اسناد رسمی67
بند اول: رکن قانونی68
بند دوم: رکن مادی68
بند سوم: رکن معنوی69
مبحث دوم: پاسخهای کیفری سرکوبگر69
گفتار اول: مجازاتهای کیفری سرکوبگر70
بند اول: کیفر حبس71
بند دوم: کیفر شلاق72
بند سوم: کیفر جزای نقدی72
گفتار دوم: مجازاتهای سرکوبگر انتظامی75
بند اول: توبیخ76
بند دوم: جریمه نقدی77
بند سوم: کیفر انفصال77
بند چهارم: کیفر لغو پروانه (سلب صلاحیت)80
مبحث سوم: مراجع قضایی صالح در جرائم ثبتی80
گفتار اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبت80
بند اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبتی80
بند دوم: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم انتظامی82
گفتار دوم: دادگاه صالح در خصوص جرائم ثبتی83
بند اول: دادگاه عمومی83
بند دوم: دادگاه انتظامی84
بند سوم: دادگاه تجدید نظر انتظامی88
نتیجه‌گیری90
پیشنهادات93
فهرست منابع و مأخذ95
چکیده انگلیسی98

چکیده

با توجه به اینکه همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند. قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند و در این راستا قوانین و مقرراتی برای تنبیه و مجازات ناقضین قوانین لحاظ گردیده است که ما از آنها به «جرائم ثبتی اسناد و املاک» تعبیر می‌نماییم. جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد و املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، جرائم ثبتی اسناد و املاک، با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازاتها هستند. مجازاتها انواعی دارند از جمله مجازاتهای بازدارنده.

کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده می‌باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید