پایان نامه سند الکترونیکی :مراجع گواهی امضاء الکترونیکی


بند سوم : مراجع گواهی امضاء الکترونیکی [1]

اگرچه استفاده از روش امضای دیجیتال تمامیت داده ها، محرمانه بودن اطلاعات و امنیت داده ها تضمین می شود، مسئله مهم تضمین هویت امضا کننده است.

از نظر حقوقی مهمترین اثر امضا اثبات رابطه سند با کسی است که امضا به او نسبت داده شده است. امضای الکترونیک هر چند از امنیت بالایی برخوردار است ولی قادر به تضمین هویت امضاء کننده نیست و این همان شکل تعیین هویت در سیستم باز است که طرفین یک مبادله در خصوص حقوق و تکالیف خود توافقی نکرده و همدیگر را نمی شناسند. ساز و کار احراز و تضمین هویت در فضای سنتی از طریق ثبت اسناد در مرجع ثالثی تحت عنوان دفاتر رسمی صورت می گیرد که با احراز هویت امضا کنندگان و رعایت برخی تشریفات قانونی به اسناد اعتبار و رسمیت می بخشند در سیستم مبادلات الکترونیک نیز چنین مرجع ثالثی برای تعیین هویت امضا کننده ضروری است این مرجع تحت عنوان مرجع گواهی شناخته می شود، زیرا از طریق صدور یک گواهی نامه دیجیتال هویت امضا کننده را تضمین می کند. گواهینامه دیجیتال یک کلید عمومی را برای اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ) تعریف و تصدیق می کند. صدور این گواهینامه توسط یک مرجع معتبر و موثق که به آن مرجع گواهی گویند تایید می گردد، لذا از این طریق اثبات می شود که کلید عمومی مذکور فقط مختص به یک شخص خاص است[2].

بنابراین مرجع گواهی تضمین می کند که کلید عمومی موجود در فهرست مرجع که در اختیار عموم است به درستی ایجاد و اعلام شده است، زیرا هویت دارنده کلید خصوصی که منطبق و مرتبط با کلید عمومی است نزد مرجع وجود دارد. در واقع مرجع گواهی یک کلید خصوصی را به اشخاص تخصیص و آن را ثبت و نگه داری می کند و کلید مکمل آن یعنی کلید عمومی را در فهرست دارندگان کلید عمومی ثبت و نگهداری کرده و در دسترس عموم قرار می دهد.

قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز از مراجع گواهی تحت عنوان ” دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ” [3] نام برده و باب دوم خود را به آن اختصاص داده است. ماده 31 این قانون مقرر می دارد ” دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحد هایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت ( امضای ) الکترونیکی می باشد. ”

ماده 32 نیز بیان می کند ” آیین نامه ها و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت خانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ” همانگونه که ملاحظه می شود قانونگذار نحوه تاسیس این دفاتر را به برخی وزارتخانه ها واگذار کرده است که در جامعه به نوعی با تجارت و تبعات آن سرو کار دارند و النهایه می بایست به تصویب هیات وزیران برسد که با اندکی تاخیر هیات وزیران در جلسه مورخ 11/6/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی ،‌ارتباطات و فناوری اطلاعات ،‌امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ومعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ ـ آیین نامه اجرای  این ماده را تصویب نمود.

این امر هم اکنون توسط مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام وزارت صنعت،معدن و تجارت در پایگاه اطلاع رسانی به نشانی WWW.MOCCA.IR ، اطاق بازرگانی صنایع و معادن تهران در پایگاه اطلاع رسانی به نشانی WWW.TCCIM.IR ، شرکت فنآوری بورس تهران در پایگاه اطلاع رسانی به نشانی WWW.TSETMC.COM   و همچنین دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و اخیرا دفاتر خدمات پیشخوان دولت و دفاتر اسناد رسمی انجام می پذیرد. به نظر می رسد مراجع گواهی امضا به دلیل نیاز به زیر ساخت های فنی تجهیزات و تاسیسات شبکه ای پیشرفته و استانداردهای ایمنی بالا هنوز در ایران راه اندازی نشده اند. دریافت کننده امضای دیجیتال جهت شناسایی و تشخیص اصالت و اعتبار امضای دیجیتال باید به کلید عمومی امضا کننده دسترسی داشته و اطمینان یابد که این کلید با کلید خصوصی امضا کننده هماهنگ است. با این وصف جفت کلید عمومی و خصوصی هیچ گونه ارتباطی با شخص خاصی نداشته و صرفاً مجموعه ای از ارقام هستند به منظور مرتبط نمودن این جفت کلید به یک شخص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) در صورتیکه طرفین مبادله الکترونیکی به طریقه ای ایمن دسترسی داشته باشند، که بتوانند با استفاده از آن، کلیدهای عمومی را برای یکدیگر ارسال کنند: مثلاً از طریق مهر و موم کردن پاکت های حاوی یک برگ کاغذ و یا لوحی که کلید بر روی آن قرار دارد و ارسال آن از طریق پست از این به بعد امکان برقراری ارتباطات ایمن و مطمئن بین آنها وجود خواهند داشت، اما انجام چنین کاری چندان هم ساده نبود و هزینه های ناشی از آن بسیاری منافع تجارت الکترونیکی را از بین خواهد برد و به ویژه در مواردی که طرفین از نظر جغرافیایی در فاصله ای بسیار دور از یکدیگر قرار داشته و به طور معمول از طریق ابزاری مطلوب و به صرفه مانند اینترنت با یکدیگر ارتباط برقرار نموده و شامل اشخاص حقیقی نبوده و شخصیت های حقوقی و شرکت های تجاری نیز هستند همگام با گسترش استفاده از اینترنت ، مبادلات مهمی ( اعم از تجاری و غیر آن ) بر روی این شبکه صورت خواهد گرفت، که هیچگونه رابطه قراردادی نداشته و چه بسا هیچگاه دوباره با یکدیگر معامله ننمایند. با عنایت به این واقعیت است که اهمیت تصدیق امضای دیجیتال و تایید تعلق کلید عمومی مربوط به امضا کننده بیشتر  آشکار می شود.

در این راستا ممکن است امضا کننده اظهاریه ای عمومی صادر کرده و مثلاً طی آن بیان دارد، امضاهایی که به وسیله کلید عمومی ذیل قابل شناسایی باشند به اینجانب تعلق دارند با این وجود اشخاصی که با امضا کننده ارتباط برقرار می کنند حق خواهند داشت از پذیرش چنین اظهاراتی امتناع نمایند به ویژه در مواردی که طرفین قبلاً قراردادی را به صورت الکترونیکی منعقد ننموده اند تا اثر قانونی این اظهارات ثبت شود. اشخاصی که در یک سیستم باز ارتباطی مانند اینترنت به چنین اظهارات غیر موثق و تائید نشده ای اطمینان کنند با خطر بزرگ اعتماد به فردی متقلب مواجه خواهند بود[4].

راه حل دیگر جهت مرتبط نمودن هویت های بر خط امضای دیجیتال و کلید های عمومی با هویت های مادی دنیای خارج ، استفاده از خدمات اشخاص ثالث موثق برای معرفی طرفین به یکدیگر و حذف هزینه های ناشی از ملاقات حضوری، ارسال نامه، اعتماد به اظهاریه های غیر موثق است که عموماً مراجع گواهی نامیده می شوند، می باشد.[5]

جهت تصدیق تعلق جفت کلید به امضا کننده، مرجع مزبور یک گواهی ( سند الکترونیکی ) صادر می کند. در این گواهی کلید عمومی به عنوان موضوع گواهی [6] مشخص و تصدیق شده است و امضا کننده معرفی شده در گواهی کلید خصوصی مرتبط، کلید عمومی را در اختیار دارد امضاء کننده معرفی شده در گواهی اصطلاحاً ” مشترک ” [7] نامیده می شود.

[1] -Certification Authorities

[2] – وصالی ناصح، مرتضی ، همان،ص 11

[3] – Certification Service Provider

[4] -ABA Digital Signature Guidelines, American Bar Association,1996,p.5

[5] – ABA Digital Signature Guideline,p.5

[6] – Certificate Subject

[7] – Subscuriber

دانلود  پایان نامه در سایت علم یار : بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید