پایان نامه سنجش ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان

  • آرزو نخعی و بهرام خیری[۱]، (۱۳۹۱)

به پژوهشی با عنوان ﺗﺄثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز پرداخته اند. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق توزیع پرسشنامۀ ساختار یافته میان نمونه ای ۴۰۰ نفری از شهروندان قزوین جمع آوری گردیده و با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل و SPSS تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که عواملی همچون برندهای سبز، فعالیت های ارتباطات بازاریابی، نگرش مبنی بر ارتباطات بازاریابی بیشتر، دانش زیست محیطی و اثربخشی ادراک شده مصرف کننده بر قصد خرید او ﺗﺄثیر گذار می باشد.

 

  • محمود محمدیان و امیر ختاﺋ[۲] (۱۳۹۰)

به پژوهشی با عنوان رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز در شهر تهران پرداخته اند. با نمونه آماری ۳۱۶ نفری، ۱۵ فرضیه مورد آزمون قرار گرفت و رابطۀ نگرش های زیست محیطی، هنجار های فردی، اثربخشی مصرف کننده سبز و هنجارهای اجتماعی (بازدارند) با ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز ( رفتار خرید مصرف کننده سبز، رفتار حفاظتی نسبت به محیط زیست و پشتیبانی از اقدامات زیست محیطی) ﺗﺄیید شد ولی شواهدی مبنی بر رابطه مستقیم قوی تر میان نگرش های زیست محیطی و ابعاد رفتاری مصرف کننده سبز با درگیری ذهنی بالا نسبت به مصرف کننده سبز با درگیری ذهنی پایین یافته نشده است. بعد از آزمون فرضیه ها، این عوامل و ابعاد رفتاری از نظر اهمیت اولویت بندی شدند.

 

  • کریم حمدی، فرهاد غفاری و آرایه افسردگان[۳]، (۱۳۹۰)

به پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات سبز در جوانان استان تهران پرداخته اند. از آنجایی که جوانان پتانسیل خوبی برای بازارهای هدف به شمار می روند، جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال شهر تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه بر مبنای پرسشنامه انجام گردید و اطلاعات از طریق یک نمونه برآوردی در تعدادی از فروشگاه هاس شهر تهران جمع آوری شد. یافته های پژوهش نشان داده است که محصولات سبز از ﺁگاهی قابل توجه ای در میان مصرف کنندگان جوان تهرانی برخوردار هستند و از میان عوامل ﺗﺄثیرات اجتماعی، نگرش زیست محیطی، نگرانی زیست محیطی، درک اهمیت مشکلات محیط زیست، درک افراد از ﻣﺴﺋولیت اجتماعی، درک اثربخشی رفتار زیست محیطی و نگرانی افراد از برداشت شخصی که بر تمایل خرید سبز در جوانان موثر است چهار عامل ﺗﺄثیرات اجتماعی، نگرش زیست محیطی، درک افراد از ﻣﺴﺋولیت اجتماعی و نگرانی افراد از برداشت شخصی در خرید جوانان بیشترین ﺗﺄثیر را دارند.

  • ابراهیمی و رودانی[۴]، (۱۳۸۸)

به پژهشی با عنوان نقش بازاریابی اخلاقی در رفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی پرداخته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین آمیخته بازاریابی و رفتار خرید مصرف کنندگان مورد بررسی در این پژوهش، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین عوامل موقعیتی و رفتار خرید مصرف کنندگان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه برآن نتایج حاکی از آن است که در جامعه آماری مورد بررسی، بین بازاریابی اخلاقی و رفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 

  • مسعود میرزایی گرگانی[۵] (۱۳۷۴)

به پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر در انتخاب نوشابه های گازدار پرداخته است. یافته های پژوهش نشان داد مصرف کنندگان نوشابه تحت ﺗﺄثیر عوامل قیمت قرار ندارند، مصرف کنندگان نوشابه تحت ﺗﺄثیر عوامل کیفیتی ﺁن را خریداری می کنند، مصرف کنندگان نوشابه تحت ﺗﺄثیر عوامل مکانی و زمانی توزیع نوشابه ﺁن را خریداری می کنند، مصرف کنندگان نوشابه تحت ﺗﺄثیر عوامل اجتماعی ﺁن را خریداری می کنند، مصرف کنندگان نوشابه تحت ﺗﺄثیر عوامل شخصیتی ﺁن را خریداری می کنند و مصرف کنندگان نوشابه تحت ﺗﺄثیر عوامل روانی ﺁن را خریداری می کنند.

  1. ۱. نخعی، آرزو. خیری، بهرام. (۱۳۹۱)، بررسی تأثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز، مجله مدیریت بازاریابی، شماره ۱۵٫
  2. محمدیان، محمود. ختاﺋﻰ، امیر. (۱۳۹۰)، رابطه میان عوامل روانی و اجتماعی رفتار مصرف کنندۀ سبز، مجله مدیریت بازرگانی، دوره سوم، شماره ۷٫
  3. ۳٫ حمدی، کریم. غفاری، فرهاد. افسردگان، آرایه. (۱۳۹۰). بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات سبز در جوانان، مجله مدیریت بازاریابی، شماره دوازدهم.
  4. ۱. ابراهیمی، ابوالقاسم. رودانی، امین. (۱۳۸۸)، نقش بازاریابی اخلاقی در رفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی، فصلنامه اخلاق در علوم و فن آوری، سال چهارم، شماره های ۱ و ۲٫
  5. ۲. میرزایی گرگانی، مسعود، بررسی عوامل موثر در انتخاب نوشابه های گازدار، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت، شهریور ۱۳۷۴٫

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید