پایان نامه سنجش نوع شخصیت کارکنان در فرمانداری های استان گیلان


چهارچوب نظری تحقیق

رابطه بین مشخصه های شخصیتی و عملکرد شغلی ، تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. در این زمینه تا اواسط دهه ۱۹۸۰ ، شواهد حاکی از این بود که رابطه معناداری بین شخصیت و عملکرد شغلی وجود ندارد. اما از اواسط دهه ۱۹۸۰ ، با کاربرد مدل ۵ عامل شخصیت و استفاده از روش تحقیق فراتحلیل ،شواهد محکمی در ارتباط با تاثیر مشخصه های شخصیتی بر عملکرد شغلی ارائه گردید. بعد از این زمان هر ساله تحقیقات فروانی در رابطه با بررسی تاثیر مولفه های شخصیتی بر عملکرد شغلی انتشار می یابد مانند پژوهش ساویر و همکاران[۱](۲۰۰۹) ، باریک و مونت[۲] (۱۹۹۱) و پرنتیس و کینگ (۲۰۱۳) که نشان دهنده نقش تاثیر گذار شخصیت بر عملکرد شغلی است.  در رابطه با تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد ، سالووی و همکاران[۳] (۱۹۹۰) بیان نموده اند که هوش هیجانی می تواند بر عملکرد کاری و تعاملات بین فردی تاثیر گذارد. همچنین گولمن[۴] (۱۹۹۵) به عنوان یکی از پیشگامان هوش هیجانی بیان داشته که هوش هیجانی سازه ای مناسب برای موفقیت شغلی و کاری و به طور کلی موفقیت در زندگی است. او این ادعای خود را با این استدلال همراه ساخته که بهره هوشی فقط قادر به تبیین ۲۰ درصد از واریانس موفقیت در زندگی است و هوش هیجانی به احتمال زیاد ۸۰ درصد واریانس باقیمانده را تبیین خواهد کرد. گولمن معتقد است که چون هوش هیجانی تمام جنبه های زندگی کاری را تحت تاثیر قرار می دهد ، بنابراین افرادی که دارای هوش هیجانی بالاتری هستند ، دارای عملکرد بهتری خواهند بود. اما تحقیق پرنتیس و کینگ (۲۰۱۳) نشان داد که این رابطه می تواند توسط عواملی همچون تطبیق پذیری تعدیل گردد. آنها در تحقیق خود نشان دادند که مدل دارای مولفه تطبیق پذیری ، رابطه بین مشخصه های شخصیتی و هوش هیجانی با عملکرد

 عملکرد
 تطبیق پذیری
شخصیت
 هوش هیجانی
شکل ۱٫۱) مدل مفهومی تحقیق – برگرفته از مدل پرنتیس و کینگ (۲۰۱۳)

شغلی را به شکل بهتری توجیه می کند. بر این اساس مدل مفهومی پژوهش حاضر مطابق شکل ۱ اس

۶٫۱٫ فرضیات تحقیق

فرضیه های تحقیق بر مبنای اهداف تعریف شده عبارتند از:

  • بین نوع شخصیت و عملکرد کارکنان فرمانداری های استان گیلان رابطه وجود دارد.
  • بین هوش هیجانی و عملکرد کارکنان فرمانداری های استان گیلان رابطه وجود دارد.
  • رابطه­ی بین نوع شخصیت و عملکرد کارکنان فرمانداری های استان گیلان از طریق انطباق­پذیری تعدیل می شود.
  • رابطه­ی بین هوش هیجانی و عملکرد کارکنان فرمانداری های استان گیلان از طریق انطباق­پذیری تعدیل می­شود.

۷٫۱٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش به شرح زیر می باشد.

۱٫۷٫۱٫ تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق

ابعاد مورد بررسی در مدل تحقیق عبارتند از شخصیت ، هوش هیجانی ، تطبیق پذیری[۵] و عملکرد. برای بررسی نوع شخصیتی از مدل ۵ عامل بزرگ که توسط باریک و مونت (۱۹۹۱) ارائه گردید و یکی از پر استنادترین مدل های شخصیتی در تحقیقات در این زمینه است استفاده شده است (Sawyerr et al., 2009). شخصیت مطابق مدل ۵ عامل بزرگ[۶] از ابعاد وجدان مداری[۷] ، سازگاری[۸] ، ثبات احساسی[۹] (که در برخی از متون از رنجورخویی[۱۰] که معادل ثبات احساسی پایین است به جای آن استفادع می کنند)، پذیرش تجربیات جدید و برون گرایی[۱۱] تشکیل شده است (Sawyerr et al, 2009). هوش هیجانی مطابق مدل گولمن (۱۹۹۵) از ۵ عامل خودآگاهی ، خود تنظیمی ، همدلی ، مهارت های اجتماعی و انگیزش تشکیل شده است. تطبیق پذیری مطابق تحقیق پرنتیس و کینگ (۲۰۱۳) از دو متغیر انطباق رفتاری و انطباق اعتقادات تشکیل شده است.

  1. شخصیت: شخصیت الگوهایی نسبتا ثابت و پایدار می باشند و دربردارنده مجموعه ای از مشخصه ها است که وجه تمایز یک فرد از دیگران است. همچنین شخصیت تعیین کننده نحوه رفتار و چگونگی واکنش نشان دادن فرد به رویدادهای بیرونی و محیطی است(Mcshane & Von Gilnow, 2010).

۱٫۱٫ وجدان مداری : مربوط به کسانی میشود که با احتیاط ،قابل اطمینان وخود کنترل هستند.

۲٫۱٫ سازگاری: این بعد شامل ویژگی های مودب بودن، دلسوز بودن وبا توجه بودن است.

۳٫۱٫ رنجور خویی(ثبات احساس پایین): این بعد از شخصیت افرادی با درصد بالایی از استرس و خصومت راشامل می شود وبرعکس افرادی با رنجورخویی پایین (ثبات احساس بالا) متوازن و آرام هستند.

۴٫۱٫ پذیرش تجربیات جدید: این بعد پیچیده ترین بعد است افرادی با این ویژگی اصولا حساس ،منعطف، خلاق و کنجکاوهستند.

۵٫۱٫ برون گرایی: این ویژگی افرادی که اجتماعی هستند را توصیف می کند.بر عکس برون گرایی ،درون گرایی است که مربوط به افراد ساکت ،خجالتی،ومحتاط می شود.

  1. هوش هیجانی: هوش هیجانی به مجموعه ای از مهارت ها ، قابلیت ها و شایستگی های غیر شناختی اشاره دارد که بر توانایی فرد در موفقیت در مواجهه با نیازها و فشارهای محیطی تاثیر می گذارد (Robbins & Langton, 2012).

۱٫۲٫ خودآگاهی: آگاه بودن از احساسات درونی توسط فرد است.

۲٫۲٫ خود تنظیمی: به توانایی مدیریت احساسات و انگیزش های شخصی فرد توسط او اشاره دارد.

۳٫۲٫ انگیزش: عبارت است از توانایی ایستادگی و پافشاری در مواجهه با عقب گرد ها و شکست ها.

۴٫۲٫ همدلی: اشاره به توانایی دیدن و درک احساسات دیگران اشاره دارد.

۵٫۲٫ مهارت های اجتماعی: این بعد به توانایی مدیریت کردن احساسات دیگران توسط فرد اشاره دارد.

  1. تطبیق پذیری: دربرگیرنده تغییر و یا تطبیق رفتار کارکنان طی تعامل با مشتری مطابق شرایط کار و درک حاصل از پیام های دریافتی در مورد ویژگی های مشتری یا ارباب رجوع است (Prentice & King, 2013).

۱٫۳٫ انطباق رفتاری: شامل تغییر در رفتار متناسب با خواسته ها و نیازهای مشتری و یا ارباب رجوع می گردد.

۲٫۳٫انطباق اعتقادات: شامل تطبیق عادت ، روش ها و باورها متناسب با خواسته ها و نیازهای مشتری و یا ارباب رجوع می گردد.

[۱] – Sawyer et al.

[۲] – Barrick & Mount

[۳] – Salovey et al.

[۴] – Goleman

[۵] – Adaptability

[۶] – Big five Factor

[۷] – Conscientiousness

[۸] – Agreeableness

[۹] – Emotional Stability

[۱۰] – Neuroticism

[۱۱] – Extraversion

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک