پایان نامه سنجش میزان هوش هیجانی کارکنان در فرمانداری های استان گیلان


تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعریف عملیاتی مشخصه های شخصیتی به شرح زیر است. هر یک از این مشخصات در پرسشنامه ضمیمه ۱ طی یک طیف ۵ عاملی سنجیده می شود.

وجدان مداری: در این تحقیق این ویژگی از طریق موارد میزان آماده بودن، توجه به جزئیات، انجام مرتب امور روزمره، اهمیت دادن به نظم و تبعیت از یک برنامه سنجیده می شود. مقیاس سنجش فاصله ای است که در یک طیف پنج گزینه ای توسط ۸ پرسش در پرسشنامه ضمیمه ۱ سنجیده می گردد (Mcshane & Von Gilnow, 2010).

سازگاری: در این تحقیق این ویژگی از طریق موارد همدلی بادیگران، خوش قلبی، میزان معاشرت با دیگران و میزان درک دیگران سنجیده می گردد. مقیاس سنجش فاصله ای است که در یک طیف پنج گزینه ای  توسط ۹ پرسش در پرسشنامه ضمیمه ۱ سنجیده می گردد (Mcshane & Von Gilnow, 2010).

رنجور خویی(ثبات احساس پایین): در این تحقیق این ویژگی از طریق موارد میزان احساس افسردگی، میزان احساس راحتی با دیگران، میزان غلبه بر احساس نیاز به عقب نشینی و میزان حس راحتی و آسودگی سنجیده می گردد. مقیاس سنجش فاصله ای است که در یک طیف پنج گزینه ای توسط ۸ پرسش در پرسشنامه ضمیمه ۱ سنجیده می گردد (Mcshane & Von Gilnow, 2010).

پذیرش تجربیات جدید: در این تحقیق این ویژگی از طریق موارد میزان دایره لغات، داشتن تخیلی واضح، میزان داشتن نظرات خوب و کاربردی و میزان کلی ایده های فرد سنجیده می شود. مقیاس سنجش فاصله ای است که در یک طیف پنج گزینه ای توسط ۱۰ پرسش در پرسشنامه ضمیمه ۱ سنجیده می گردد (Mcshane & Von Gilnow, 2010).

برون گرایی: میزان برونگرایی در این تحقیق از طریق موارد راحت بودن در بین دیگران، توانایی در باز کردن سر صحبت با دیگران، میزان توانایی در ارتباط برقرار کردن با دیگران و میزان حس راحتی در هنگام در مرکز توجه بودن سنجیده می گردد. مقیاس سنجش فاصله ای است که در یک طیف پنج گزینه ای توسط ۸ پرسش در پرسشنامه ضمیمه ۱ سنجیده می گردد (Mcshane & Von Gilnow, 2010).

مشخصه های هوش هیجانی به صورت عملیاتی به شرح زیر تعریف می گردند. هر یک از این مشخصات در پرسشنامه ضمیمه ۱ از طریق مقیاس سنجش فاصله ای و در یک طیف پنج گزینه ای سنجیده می شود.

خودآگاهی: این بعد از طریق مشخصه های اعتماد به نفس ، خودارزیابی واقع بینانه و یک حس شوخ طبعی که مورد تائید فرد است بررسی گردد. این مولفه توسط ۵ پرسش در پرسشنامه ضمیمه ۱ سنجیده می گردد (Robbins & Langton, 2012).

خود تنظیمی: این مشخصه از طریق قابلیت اعتماد و جامعیت ، داشتن حس راحتی در مواجهه با ابهام و باز بودن در برابر تغییرات مشخص می شود. این مولفه توسط ۵ پرسش در پرسشنامه ضمیمه ۱ سنجیده می گردد (Robbins & Langton, 2012).

انگیزش: این بعد از طریق مشخصه هایی مانند میل شدید به کسب موفقیت ، خوش بینی و تعهد سازمانی بالا مشخص می گردد. این مولفه توسط ۵ پرسش در پرسشنامه ضمیمه ۱ سنجیده می گردد (Robbins & Langton, 2012).

همدلی: این بعد در تخصص در ایجاد و حفظ نیروهای با استعداد ، حساسیت بین فرهنگی و ارائه خدمت به مشتریان و مراجعه کنندگان نشان داده می شود. این مولفه توسط ۵ پرسش در پرسشنامه ضمیمه ۱ سنجیده می گردد (Robbins & Langton, 2012).

مهارت های اجتماعی: این بعد در قدرت اقناع دیگران و تخصص در ساخت و هدایت گروه ها و تیم ها نشان داده می شود. این مولفه توسط ۵ پرسش در پرسشنامه ضمیمه ۱ سنجیده می گردد (Robbins & Langton, 2012).

مشخصه های تطبیق پذیری به صورت عملیاتی به شرح زیر تعریف می گردند (Prentice & King, 2013):

انطباق رفتاری: افرادی که دارای انطباق رفتاری بالا هستند در محیط های نامنظم قادر به کارند ، در برخورد با دیگران فردی روشن فکر و انعطاف پذیرند و می توانند دیگران را درک کرده و برای کنار آمدن با آنها خود را سازگار کنند. این مولفه توسط ۵ پرسش در پرسشنامه ضمیمه ۱ سنجیده می گردد (Prentice & King, 2013).

انطباق اعتقادات: افرادی که قابلیت انطباق اعتقادات بالایی دارند ، با اعتقادات مختلف به خوبی کنار می آیند ، به سایر باورها و اعتقادات احترام می گذارند ، از تنوع تجربیات لذت می برند و در برخورد با افراد دارای باورهای مختلف احساس راحتی می کنند. این مولفه توسط ۴ پرسش در پرسشنامه ضمیمه ۱ سنجیده می گردد (Prentice & King, 2013).

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک