پایان نامه سنجش میزان سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در بورس

ارسال شده در سایت پایان نامه

.نوع روش تحقیق

با توجه به اینکه هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی است لذا نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی پیرسون است.

چون دراین تحقیق متغیرها انتخاب، مشاهده و اندازه گیری و توصیف میشوند لذا نوع روش تحقیق، توصیفی میباشد و چون نتایج حاصل از آن برای صنایع پذیرفته شده در بورس  بکار می رود پس تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است.

 

 

 

 

 

۶-۱٫چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می شود. چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع (پیشینه تحقیق) فراهم آمده است. (خاکی، ۱۳۸۷)

شکل ۱-۱ نگرش کلی از وابستگی های مفروض در این تحقیق را که شامل روابط میان ابعاد سرمایه فکری و عملکرد مالی است، نشان می دهد.

شکل ۱-۱٫ مدل مفهومی تحقیق(ملکیان،۱۳۸۹)

 

۷-۱٫فرضیه های تحقیق

فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

فرضیه اصلی:

بین اجزای سرمایه فکری با عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس رابطه معنا داری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

  • بین سرمایه انسانی و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین سرمایه ارتباطی و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین سرمایه ساختاری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس رابطه معناداری وجود دارد.

 

۸-۱ .قلمرو تحقیق

گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی،زمانی، و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:

قلمرو موضوعی: بررسی رابطه بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی می باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق، شامل شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در بورس می باشد.

قلمرو زمانی: مطالعه در مورد تحقیق و جمع آوری داده ها و اطلاعات در بازه زمانی ۵ ساله (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰) صورت گرفته است.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی تأثیر شخصیت کارکنان بر تحلیل‌رفتگی آنان
دانلود پایان نامه بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنان
پایان نامه بررسی رویّه قضایی ایران و آمریکا در زمینه تسبیب در ارتکاب جرم
پایان نامه پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانش آموزان بر اساس خودکنترلی و سبکهای فرزند پروری
پایان نامه ميزان رابطه دوگانه نشانه هاي اضطراب اجتماعي با ذهن آگاهي در دانشجويان با توجه به جنسيت