پایان نامه سنجش افزایش صحت و سلامت روانی و بهداشت شغلی کارمندان سازمان‌ها


اهداف تحقیق:

از اهداف این پژوهش به‌طور عام، دستیابی به اهداف کلی، خاص و کاربردی زیر می‌باشد.

۱-۵-۱ اهداف کلی:

  1. افزایش صحت و سلامت روانی و بهداشت شغلی (بهداشت فیزیکی و روانی) کارمندان سازمان‌ها
  2. کمک به افراد و سازمان تا هم فرد و هم سازمان به یک رابطه برد- برد دست یابند
  3. یاری‌رساندن به افراد برای ایجاد یک تعادل معقول بین زندگی کاری و شخصی
  4. و درنهایت بهبود زندگی کاری افراد شاغل در سازمان‌ها

۱-۵-۲ اهداف خاص و کاربردی:

  1. مطالعه روی کارمندان سکوی نفتی سروش (منطقه بهرگان)
  2. مطالعه در سایر سکوهای نفتی شمال و جنوب کشور
  3. مطالعه در سایر مناطق و سازمان‌ها که در شرایط مشابهی (ازنظر مکانی، موقعیتی و دشواری کار) در مقایسه با سکوی سروش قرارگرفته‌اند می‌باشد.

 

۱-۶ فرضیات تحقیق:

در پژوهش حاضر، محقق می‌کوشد تا درستی فرضیه‌های زیر را با توجه به پژوهش‌های انجام‌گرفته شده در زمینه‌های مذکور، بررسی نموده و به نتایجی دقیق و صحیح دست یابد که فرضیه‌های پژوهش عبارت‌انداز:

۱-۶-۱ فرضیات اصلی:

اعتیاد به کار بر کیفیت زندگی کاری تأثیر معکوس دارد.

اعتیاد به کار بر بهداشت شغلی تأثیر معکوس دارد.

بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری تأثیر مستقیم دارد.

۱-۶-۲ فرضیات فرعی:

عجین شدن با کار باعث کاهش بهداشت شغلی می‌گردد.

تمایل درونی به کار باعث کاهش بهداشت شغلی می‌گردد.

لذت از کار باعث کاهش بهداشت شغلی می‌گردد.

عجین شدن با کار باعث کاهش کیفیت زندگی کاری می‌گردد.

تمایل درونی به کار باعث کاهش کیفیت زندگی کاری می‌گردد.

لذت از کار باعث کاهش بهداشت شغلی می‌گردد.

 

۱-۷ حدود مطالعاتی تحقیق:

                           

۱-۷-۱ قلمرو مکانی تحقیق:

این تحقیق به بررسی تأثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر روی کیفیت زندگی کارکنان سکوی سروش در منطقه عملیاتی بهرگان می‌پردازد.

 

۱-۷-۲ قلمرو زمانی تحقیق:

این پژوهش در دوره زمانی نیم سال اول تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ صورت گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۸ مدل مفهومی تحقیق:

چارچوب علمی و نظری که برای به انجام رساندن تحقیقات علمی، مورد نیاز می‌باشد مدل مفهومی نامیده می‌گردد. در این پژوهش از مدل اسپنس و رابینز (۱۹۹۲) جهت بررسی ابعاد اعتیاد به کار استفاده گردیده است که این مدل به صورت زیر می‌باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۱-۱) مدل اسپنس و رابینز، ۱۹۹۲

و به همین ترتیب جهت بررسی تأثیر متغیر مداخله گر بهداشت شغلی روی متغیر وابسته کیفیت زندگی کاری از مدل گلدبرگ و هیلر[۱] (۱۹۷۹) با ۴ بعد علائم جسمانی، مقیاس علائم اضطرابی و اختلال خواب و مقیاس کارکرد اجتماعی استفاده گردیده است. لازم به ذکر است با توجه به این که متغیر اعتیاد به کار بر مقیاس علائم جسمانی(مدل بهداشت شغلی گلدبرگ و هیلر) و درنهایت بر متغیر وابسته کیفیت زندگی کاری تأثیر کمی می‌گذارند در این پروژه تنها تأثیر سه بعد دیگر بهداشت شغلی(روانشناختی) با مشاوره اساتید محترم راهنما و مشاور بررسی می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۲-۲) مدل گلدبرگ و هیلر، ۱۹۷۹

 

همچنین جهت بررسی متغیر کیفیت زندگی کاری، از مدل والتون[۲] (۱۹۹۷) استفاده گردیده است که این نظریه نسبت به سایر نظریات از گستردگی و غنای بیشتری برخوردار می‌باشد.

[۱] Goldberg &  Hiller

 

[۲] Walton

 

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل