پایان نامه سنتز5و4- دی هیدرو پیرولو ]3,2,1- hi [ ایندول-2,1- دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب


فهرست

 عنوان                                                                                                                                                        صفحه

فصل اول : مقدمه

1-1: اصول شیمی سبز……………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2: آب حلال سبز……………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3-1 : چرا آب؟…………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3-2 :حلالیت ترکیبات آلی در آب………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3-2-1 : کمک حلال آلی…………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3-2-2 : مشتق یونی (کنترلpH)………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3-2-3 :سورفاکتانت ها (مواد کم کننده فشار سطحی )…………………………………………………………………………………….5

1-3-2-4:کمک دهنده های آبدوست ………………………………………………………………………………………………………………5

1-4.ایندولین………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-5.خصوصیات فیزیکی ایندولین……………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6.سنتزایندولین و مشتقات آن…………………………………………………………………………………………………………………………6

1-7.واکنشهای ایندولین…………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-7-1.هیدروژناسیون ایندولین…………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7-2.اکسیداسیون ایندولین………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-7-3.واکنش با آنزیم P450 و FMO……………………………………………………………………………………………………………..9

1-8.کاتالیزور هگزامتیلن تترآمین HMTA))……………………………………………………………………………………………………..11

1-9. واکنش­های چند جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-10. واکنش­های تک ظرفی………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-10-1. مزایای واکنش های چند جزئی…………………………………………………………………………………………………………..13

1-11. ترکیبات اسپیرو…………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-12.  سیستم حلقه اسپیرو اکسو ایندول……………………………………………………………………………………………………………14

1-13. سنتز ترکیبات اسپیرو اکسو ایندول از ایزاتین……………………………………………………………………………………………..15

1-14.  سنتز ترکیبات اسپیرو از ماده اولیه غیر از ایزاتین………………………………………………………………………………………21

1-15 . سنتز ترکیبات دو اسپیرو از ایزاتین ها……………………………………………………………………………………………………22

1-16. سنتز ترکیبات سه اسپیرو از ایزاتین………………………………………………………………………………………………………….23

1-17. هدف………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

فصل دوم: بخش تجربی

2-1. روشهای تجربی………………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-2. روش­های سنتزی مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………26

  بخش اول

2-2-1.سنتز4و5-دی هیدرو پیرولو[1،2،3-hi] ایندول-1و2-دی اون………………………………………………………………..26

2-2-1-1.سنتز 2-(ایندولین-1-ایل)-2-اکسو استیل کلراید…………………………………………………………………………….26

2-2-1-2.سنتز 4و5-دی هیدرو پیرولو[1،2،3-hi] ایندول-1و2-دی اون…………………………………………………………..27

2-2-2.روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو…………………………………………………………………………………………………………27

  بخش دوم

2-3. سنتز 5و6 -دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین-1و2(H4)-دی اون……………………………………………….29

2-3-1. سنتز 2-(3و4-دی هیدرو کینولین-1(H2)-ایل)-2-اکسو استیل کلراید…………………………………………………30

2-3-2.  سنتز 5و6- دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ijکینولین-1و2(H4)-دی اون………………………………………….30

2-3-3.  روش کلی سنتز ترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………………………………………..31

2-4.  مشخصات طیفی ترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………………………………………….33

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

 

3-1. سنتز ترکیبات اسپیرو……………………………………………………………………………………………………………………………..37

3-1-1. کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………37

بخش اول

3-1-2.سنتز4و5-دی هیدرو پیرولو[1،2،3-hi] ایندول-1و2-دی اون……………………………………………………………….37

3-1-2-1.سنتز 2-(ایندولین-1-ایل)-2-اکسو استیل کلراید…………………………………………………………………………….37

3-1-2-2.سنتز 4و5-دی هیدرو پیرولو[1،2،3-hi] ایندول-1و2-دی اون……………………………………………………………38

3-1-3.روش کلی سنتزترکیبات اسپیرو………………………………………………………………………………………………………….38

3-1-4. مکانیسم کلی سنتز ترکیبات اسپیرو……………………………………………………………………………………………………39

3-1-5. ترکیبات اسپیرو……………………………………………………………………………………………………………………………..40

3-1-5-1. 2- آمینو-7، 7-دی متیل- 2َ، 5-دی اکسو-4َ، 5، 5َ، 6، 7، 8- هگزاهیدرو- H 2َ -اسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو

]              3، 2، 1- [hiایندول[-3-کربونیتریل(a 4)……………………………………………………………………………………..40

3-1-5-2. اتیل2-آمینو-7، 7-دی متیل- 2َ، 5-دی اکسو-4َ، 5، 5َ، 6، 7، 8-هگزاهیدروH-2َ-اسپیروکرومن-4، 1َ- پیرولو

]             3، 2، 1- [hi ایندول[-3-کربوکسیلات(b4)………………………………………………………………………………….40

3-1-5-3. 2-آمینو – 2َ، 5- دی اکسو- 4َ، 5، 5َ، 6،7، 8-هگزاهیدرو-H  2َ-اسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو

]              3، 2، 1- [hi ایندول[-3-کربونیتریل(c4)………………………………………………………………………………………41

3-1-5-4. اتیل 2-آمینو – 2َ، 5- دی اکسو- 4َ، 5، 5َ، 6، 7، 8-هگزاهیدرو-H 2َ-اسپیرو]کرومن-4، 1َ-پیرولو

]              3، 2، 1- [ hi ایندول[-3-کربوکسیلات(d4)………………………………………………………………………………..41

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید