پایان نامه سنتز پلیمر متا آکریلات دارای نانو حفره اختصاصی برای جداسازی6_هیدروکسی _2 ،4 ،5_ تری آمینو پریمیدین به عنوان ناخالصی داروی اسید فولیک


فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: مقدمه

1-1 داروهای ضد کم خونی.. 2

1-2 انواع آنمی ها(کم خونی) 2

1-2-1 آنمی های کمبود آهن و ویتامینها 2

1-2-2 دیگر انواع کمبود سلول های خونی.. 3

1-3 کم خونی فقر آهن.. 3

1-4 تالاسمی.. 4

1-5 کم خونی های مگالوبلاستیک…. 4

1-5-1 ویتامین B12 4

1-5-2 اسید فولیک (ویتامین B9) 4

1-5-2-1 ناخالصی های موجود در اسید فولیک… 6

1-6 پلیمر. 7

1-6-1 سنتز پلیمرها 8

1-6-1-1  پلیمریزاسیون رشد مرحله ای.. 8

1-6-1-2  پلیمریزاسیون رشد زنجیره ای.. 8

1-7 انواع پلیمریزاسیون رشد زنجیره ای.. 9

1-7-1 پلیمریزاسیون یونی: 9

1-7-1-1 پلیمریزاسیون آنیونی.. 9

1-7-1-2 پلیمریزاسیون کاتیونی.. 10

1-7-2 پلیمریزاسیون رادیکالی.. 10

1-7-2-1 مرحله آغاز. 11

1-7-2-2 مرحله انتشار. 13

1-7-2-3 مرحله پایان. 14

1-7-2-4 واکنش های انتقال زنجیر. 16

1- 8 روشهای جداسازی.. 18

1-9 استخراج فاز جامد(SPE) 19

1-9-1 مراحل استخراج فاز جامد. 19

1-9-2 عوامل موثر بر استخراج با فاز جامد: 20

1-9-3 مزایای استخراج فاز جامد. 20

1-9-4 خصوصیات فاز جامد. 21

1-9-5 مواد جاذب برای استخراج فاز جامد. 21

فصل دوم: پلیمرهای قالب مولکولی

2-1 پلیمر قالب مولکولی (MIP) 24

2-1-1 ویژگیهای پلیمرهای قالب مولکولی.. 25

2-2 مراحل فرآیند قالب بندی مولکولی.. 26

2-3 برهمکنشهای بین مولکول هدف و منومر عاملی.. 27

2-3-1 روش کوواانسی.. 27

2-3-2 روش غیر کووالانسی.. 28

2-3-3 روش نیمه کووالانسی.. 29

2-3-4 روش فلز- کئوردیناسیون. 30

2-4 عوامل مؤثر در سنتز پلیمر قالب مولکولی.. 30

2-4-1 نمونه یا مولکول هدف… 30

2-4-2 مونومر عاملی.. 31

2-4-3 عامل اتصالات عرضی (کراس لینکر) 33

2-4-4 حلال. 36

2-4-5 آغازگر. 36

2-5 خروج مولکول هدف… 40

2-5-1 استخراج با حلال. 40

2-5-1-1 استخراج پیوسته و ناپیوسته. 40

2-5-1-2 روش غوطه ور سازی.. 42

2-5-2 استخراج فیزیکی.. 42

2-5-2-1 استخراج به کمک فراصوت(UAE) 42

2-5-2-2 استخراج به کمک مایکروویو(MAE) 42

2-5-3 استخراج با حلال فوق بحرانی.. 43

2-6 انواع تکنیک های پلیمرهای قالب مولکولی.. 43

2-6-1 پلیمریزاسیون توده ای.. 43

2-6-2 پلیمریزاسیون رسوبی.. 44

2-6-3 متورم سازی چند مرحله ای.. 44

2-6-4 پلیمریزاسیون سوسپانسیون. 45

2-6-5 پلیمریزاسیون امولسیونی.. 46

2-6-6 پلیمریزاسیون پیوند زدن. 46

2-7 اهمیت مولکولهای پذیرنده درعلم و تکنولوژی.. 47

2-7-1 پذیرنده های طبیعی.. 47

2-7-2 پذیرنده های مصنوعی.. 47

2-7-3 پذیرنده ها برای کاربردهای عملی.. 48

2-8 کاربرد های قالب مولکولی.. 48

2-8-1 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کروماتوگرافی.. 48

2-8-3 پلیمر های قالب مولکولی به عنوان غشاء های سلولی.. 49

2-8-4 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی بعنوان کاتالیزگر. 50

2-8-5 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در سیستمهای رهایش دارو. 50

2-8-6 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در استخراج فاز جامد. 51

فصل سوم: مطالعات تجربی

3-1 مقدمه. 53

3-2 مواد مصرفی و دستگاهها 53

3-2-1 مواد مصرفی.. 53

3-2-2 دستگاه ها 53

3-3 انتخاب عوامل برای تهیه پلیمر قالب مولکولی.. 54

3-3-1 مونومر عاملی.. 54

3-3-2 مولکول هدف… 54

3-3-3 عامل اتصال دهنده عرضی.. 55

3-3-4 حلال. 55

3-3-5 آغازگر. 56

3-4  طراحی آزمایش و پلیمریزاسیون. 56

3-4-1 سنتز نانوذرات سیلیکا-سیلانA.. 56

3-4-2 سنتز پلیمر قالب مولکولی.. 57

3-5 بهینه سازی شرایط جذب ناخالصی بر روی پلیمر. 58

3-5-1 تعیین ماکزیمم طول موج جذب… 58

3-5-2 بررسی اثر زمان بر جذب ناخالصی توسط MIP. 58

3-5-3 بررسی تأثیر pH نمونه بر جذب پلیمر. 59

3-5-4 بررسی میزان جذب ناخالصی توسط پلیمر در غلظتهای مختلف… 60

3-5-5 مقایسه جذب MIP  با NIP. 60

3-5-6 انتخاب بهترین حلال شوینده 61

3-5-7 اسید فولیک… 62

3-5-7-1 تعیین ماکزیمم طول موج جذب… 62

3-5-7-2 بررسی میزان جذب پلیمر در اسید فولیک خالص…. 62

3-5-8 بررسی میزان جذب پلیمر بوسیله HPLC. 62

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید