پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ل

فصل اول : گونه شناسی جیوه و کاربرد آن در صنعت و ایجاد بیماری……………………………………………………………… 1

1-1-تعریف گونه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-2- تعریف گونه شناسی عنصری و جز به جز کردن ………………………………………………………………………………… 3

1-2- مشکلاتی که بر سر راه گونه شناسی وجود دارد……………………………………………………………………………………… 4

1-3- استراتژی گونه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4- جیوه و اهمیت اندازه گیری آن …………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5- تاریخچه جیوه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-6- خواص جیوه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-1- خواص ترکیبات جیوه……………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7- گسترش کاربردهای جیوه……………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-7-1- پراکندگی جیوه در محیط زیست……………………………………………………………………………………………………….. 10

1-8- بیماری های ناشی از قرار گیری در معرض جیوه……………………………………………………………………………………. 11

1-9- تاثیر جیوه بر سلامتی……………………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-10- جیوه در مواد غذایی…………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-11- اثر جیوه بر حیوانات………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-12- اثرات فیزیولوژیکی جیوه……………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-13- موارد کاربرد صنعتی و غیر صنعتی جیوه……………………………………………………………………………………………… 16

1-14- آماده سازی جیوه (مراحل گونه شناسی جیوه)……………………………………………………………………………………… 17

1-14-1- جدا سازی ترکیبات جیوه (مراجل گونه شناسی جیوه)……………………………………………………………………… 17

1-14-1-1- نمونه های خاک و رسوب………………………………………………………………………………………………………….. 18

1-14-1-2- نمونه های بیولوژیکی………………………………………………………………………………………………………………… 19

1-15- مشکلات اصلی در گونه شناسی جیوه………………………………………………………………………………………………….. 19

1-16- مروری بر تحقیقات گذشته در زمینه گونه شناسی جیوه…………………………………………………………………………. 20

فصل دوم :ریز استخراج فاز جامد با استفاده از جاذب پلیمری قالب مولکولی   ……………………………………………….. 22

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-1   استخراج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-1-1 خصوصیات حلال    …………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-2 استخراج با حلال    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-3 استخراج با فاز جامد(SPE)    ………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-4 ریز استخراج با فاز جامد(SPME)    …………………………………………………………………………………………………….. 26

2-4-1 مزایای میکرو استخراج با فاز جامد …………………………………………………………………………………………………….. 27

2-4-2 پارامترهای بهینه سازی کردن میکرو استخراج با فاز جامد    …………………………………………………………………. 28

2-4-3 عوامل موثر بر مقدار ماده ی جذب شده    ………………………………………………………………………………………….. 29

2-4-4 انواع روش های نمونه برداری    ………………………………………………………………………………………………………… 29

2-4-5 انتخاب روش استخراج    ………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-4-6 معایب میکرو استخراج با فاز جامد   …………………………………………………………………………………………………… 30

2-4-7 انواع فایبرها    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-4-8 انواع روش های هم زدن در میکرو استخراج با فاز جامد    ………………………………………………………………….. 32

2-4-9 عوامل موثر بر میکرو استخراج با فاز جامد     …………………………………………………………………………………….. 33

2-4-10 کاربردهای میکرو استخراج با فاز جامد     ……………………………………………………………………………………….. 33

2-5 سرنگ SPME      ………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-6 مروری بر تحقیقات گذشته SPME     …………………………………………………………………………………………………… 35

2-7 انواع فازهای جامد    …………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-7-1 کربن(گرافیت)    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 38

2-7-2 سیلیکاژل    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

2-7-3 جاذب پلیمری    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-8 آشنایی با پلیمر و پایمریزاسیون      ………………………………………………………………………………………………………… 39

2-8-1 پلیمر چیست؟   ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-8-2 انواع پلیمر ساختاری    ……………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-8-3 بسپارها از نظر اثر پذیری در برابر حرارت به دو دسته تقسیم می شوند   ………………………………………………. 40

2-8-4 انواع پلیمرها بر اساس منبع تهیه    …………………………………………………………………………………………………….. 40

2-8-5 انواع روش های پلیمریزاسیون    ………………………………………………………………………………………………………… 40

2-8-5-1 پلیمریزاسیون افزایشی   ………………………………………………………………………………………………………………… 40

2-8-5-2 پلیمریزاسیون تراکمی    ………………………………………………………………………………………………………………… 41

2-9 پلیمرهای قالب مولکولی    ……………………………………………………………………………………………………………………… 41

2-9-1 مزایای پلیمرهای قالب مولکولی ………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-9-2 عوامل سازنده یک پلیمر قالب مولکولی    ……………………………………………………………………………………………. 42

2-9-2-1 مونومر عاملی    ……………………………………………………………………………………………………………………………. 44

2-9-2-2 مولکول هدف(قالب)    …………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-9-2-3 عامل اتصال عرضی     ………………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-9-2-4 حلال     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

2-9-2-5 آغازگر     ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

2-9-3 انواع پلیمرهای قالب مولکولی     ……………………………………………………………………………………………………….. 49

2-10 پلیمر قالب مولکولی کووالانسی    ………………………………………………………………………………………………………… 50

2-10-1 مزایای پلیمرهای قالب مولکولی کووالانسی   …………………………………………………………………………………….. 50

2-10-2 معایب  پلیمرهای قالب مولکولی کووالانسی    …………………………………………………………………………………… 50

2-11 پلیمرهای قالب مولکولی نیمه کووالانسی     ………………………………………………………………………………………….. 51

2-12 پلیمرهای قالب مولکولی غیر کووالانسی      ………………………………………………………………………………………….. 51

2-12-1 مراحل سنتز پلیمر قالب مولکولی      ……………………………………………………………………………………………….. 51

2-12-2 دلایلی که از روش غیر کووالانسی بیشتر استفاده می شود     ……………………………………………………………… 51

2-13 روش های تهیه پلیمر قالب مولکولی    ………………………………………………………………………………………………….. 52

2-13-1 پلیمریزاسیون توده ای    …………………………………………………………………………………………………………………. 52

2-13-2  روش پلیمریزاسیون رسوبی    ………………………………………………………………………………………………………… 52

2-13-3 پلیمریزاسیون با تورم چند مرحله ای    ……………………………………………………………………………………………. 53

2-13-4 پلیمریزاسیون سوسپانسیون    ………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-13-5 روش پیوند زنی    ………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-14 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی    ………………………………………………………………………………………………………… 53

2-14-1  کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی برای ریز استخراج با فاز جامد (SPME)    ……………………………………… 54

2-15-1 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در حسگرها    …………………………………………………………………………………. 54

2-15-2 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در غشاء    ……………………………………………………………………………………….. 54

2-15-3 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کاتالیزگرها    ………………………………………………………………………………. 55

2-15-4 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کروماتوگرافی    ……………………………………………………………………………

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید