پایان نامه سنتز و شناسایی کمپلکس­های جدید دارویی از گالیم، قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آن­ها در درمان برخی رده ­های سلول­های سرطانی


دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده علوم پایه

ارائه شده جهت اخذ درجه‌ی کارشناسی ارشد

در رشته‌ی شیمی محض گرایش معدنی

عنوان:

سنتز، شناسایی کمپلکس­های جدید دارویی از گالیم، قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آن­ها در درمان برخی رده ­های سلول­ های سرطانی

استاد راهنما:

دکتر امیر شکوه ­سلجوقی

اساتید مشاور:

دکتر مصطفی قلی زاده

دکتر ابوالقاسم اللهیاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل 1: داروهای ضدسرطان پایه فلزی گالیم، قلع و تیتانیم

1-1 سرطان………………………………… 1

1-1-1 خصوصیات سلول طبیعی…………………………………. 1

1-1-2 خصوصیات سلول غیرطبیعی…………………………………. 2

1-1-3 پاتوفیزیولوژی سرطان………………………………… 3

1-1-4 تئوری پیدایش سرطان………………………………… 3

1-1-5 درجه‌بندی و مرحله‌بندی تومورها……………………………….. 4

1-2 درمان سرطان………………………………… 6

1-3 اپیدمیولوژی سرطان………………………………… 7

1-4 الگوهای رشد و تکثیر غیرطبیعی…………………………………. 8

1-4-1 الگوهای رشد غیرسرطانی…………………………………. 8

1-4-2 الگوهای رشد سرطانی…………………………………. 9

1-5 راه­های گسترش نئوپلاسم………………………………… 9

1-5-1 تهاجم………………………………… 9

1-5-2 متاستاز……………………………….. 10

1-6 کارسینوژن………………………………… 11

1-6-1 اکسیداسیون………………………………… 12

1-6-2 آنتی اکسیدان‌ها……………………………….. 13

1-7 شیمی درمانی…………………………………. 13

1-7-1 انواع شیمی درمانی…………………………………. 15

1-7-2 اصول شیمی درمانی…………………………………. 15

1-7-3 اهداف شیمی درمانی…………………………………. 16

1-7-4 اهداف اصلی شیمی درمانی…………………………………. 17

1-7-5 نحوه‌ی اجرای شیمی درمانی…………………………………. 17

1-7-6 عوارض ناشی از شیمی درمانی…………………………………. 17

1-8 کمپلکس‌‌های پایه فلزی…………………………………. 18

1-8-1 تیتانیم………………………………… 18

1-8-2 گالیم………………………………… 23

1-8-3 قلع………………………………… 27

فصل 2: بخش آزمایشگاهی‌

2-1 دستگاه‌های مورد استفاده……………………………….. 32

2-2 مواد مورد استفاده……………………………….. 32

2-3 سنتز ترکیبات مورد مطالعه………………………………… 33

2-3-1 سنتزکمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-2-متیل–4-هیدروژن-پیران–4- اوناتو) گالیم (III)] (1)………33

2-3-2 سنتزکمپلکس [تریس (3-هیدروکسی-1و2–دی­متیل-4-پیریدینوناتو) گالیم (III)] (2)……………34

2-3-3 سنتزکمپلکس [بیس (3-هیدروکسی-2-متیل-4­­-هیدروژن-پیران–4 – اوناتو) قلع (II)] (3)……..34

2-3-4 سنتزکمپلکس [بیس(3-هیدروکسی-1و2–دی­متیل-پیریدین-4- اون) قلع (II)] (4)…………….34

2-3-5 سنتز کمپلکس [تتراکیس (دی آکسو-بیس (3-هیدروکسی-2-متیل–4-هیدروژن-پیران‌4- اوناتو)) تیتانیم (IV)] (5)………35

2-4 رده‌های سلولی و محیط کشت سلول………………………………… 35

2-4-1 محیط کشت…………………………………. 36

2-4-2 نگهداری و کشت سلول‌ها……………………………….. 36

2-4-2-1 پاساژ دادن سلول‌ها ………………………………..36

2-4-2-2 فریز کردن سلول‌ها……………………………….. 37

2-4-2-3 دفریز کردن سلول‌ها……………………………….. 37

2-4-2-4 انتخاب و جایگذاری سلول‌های سرطانی مختلف در پلیت………38

2-5 بررسی اثرات سمیت سلولی به روش MTT………………..

2-5-1 اندازه‌گیری IC50………………………………..

2-6 ارزیابی آپوپتوز برای کمپلکس بوسیله‌ی فلوسایتومتری……………41

فصل3: نتایج و بحث

3-1 مقدمه………………………………… 44

3-2 شناسایی کمپلکس (1)……………………………….. 45

3-2-1 داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (1)……………………………….. 46

3-2-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (1)……………………………….. 46

3-2-3 بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (1) با پراش پرتوی X……………

3-2-4 بررسی اثرات بیولوژیکی کمپلکس (1)……………………………….. 47

3-2-5 تعیین دوز مهاری (IC50) کمپلکس (1) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT………..

3-2-6 نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (1) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری…………..48

3-3 شناسایی کمپلکس (2)……………………………….. 50

3-3-1 داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (2)……………………………….. 50

3-3-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (2)……………………………….. 50

3-3-3 بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (2) با پراش پرتوی X………….

3-3-4 بررسی اثرات بیولوژیکی کمپلکس (2) ………………………………..51

3-3-5 تعیین دوز مهاری (IC50) کمپلکس (2) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT……….

3-3-6 نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (2) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری…………..53

3-4 شناسایی کمپلکس (3)……………………………….. 54

3-4-1 داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (3)……………………………….. 54

3-4-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (3)……………………………….. 55

3-4-3 بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (3) با پراش پرتوی X……………..

3-4-4 بررسی اثرات بیولوژیکی کمپلکس (3)……………………………….. 56

3-4-5 تعیین دوز مهاری (IC50) کمپلکس (3) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT………….

3-4-6 نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (3) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری……………. 57

3-5 شناسایی کمپلکس (4) ………………………………..59

3-5-1 داده‌های تجزیه‌ی عنصری کمپلکس (4) ………………………………..59

3-5-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (4) ………………………………..59

3-5-3 بررسی اثرات بیولوژیکی کمپلکس (4)……………………………….. 60

3-5-4 تعیین دوز مهاری (IC50) کمپلکس (4) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT………….

3-5-5 نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز برای کمپلکس (4) بوسیله‌ی آزمون فلوسایتومتری…………… 62

3-6 شناسایی کمپلکس (5)……………………………….. 63

3-6-1 داده­های تجزیه عنصری کمپلکس (5)……………………………….. 64

3-6-2 بررسی طیف زیر قرمز کمپلکس (5)……………………………….. 64

3-6-3 بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (5) با پراش پرتوی X………………

3-6-4 بررسی اثرات بیولوژیکی کمپلکس (5)……………………………….. 65

3-6-5 تعیین دوز مهاری (IC50) کمپلکس (5) بر روی رده‌های سلول سرطانی به روش MTT………….

 فصل4: بحث و نتیجه‌گیری

4-1 نتیجه‌گیری………………………………… 68

مراجع ………………………………..71

پیوست‌ها

پیوست 1………………………………… 76

پیوست 2………………………………… 78

پیوست 3………………………………… 80

پیوست 4……………………………….82

پیوست 5………………………………… 84

چکیده:

سرطان که همچنین با نام­های تومور بدخیم یا نئوپلاسم بدخیم نیز یاد می­شود، گروهی از بیماری­ها را گویند که شامل رشد غیرطبیعی سلول­ها با قابلیت هجوم و پخش­شدن به سایر قسمت­های بدن می­باشند. راه­­های بسیاری به منظور درمان سرطان وجود دارد، که از جمله می­توان به جراحی، شیمی­درمانی، پرتو­درمانی، هورمون­درمانی، درمان هدفمند و مراقبت تسکینی اشاره نمود. اینکه کدام درمان استفاده می­شود بستگی به نوع، محل و درجه سرطان و همچنین به میزان سلامتی و خواسته­های فرد، بستگی دارد. داروهای ضدسرطان پایه ­فلزی جزء ترکیباتی هستند که می­توانند کاندیدهای مناسبی برای شیمی درمانی باشند. مطالعات قبلی نشان می­دهند که این ترکیبات عوامل قدرتمندی در القاء آپوپتوز در برابر رده­های سلولی مختلف می­باشند.

در این مطالعه، اثرات کمپلکس­هایی از گالیم، قلع و تیتانیم که خود این فلزات به تنهایی خاصیت بیولوژیکی دارند و همچنین لیگاندهای انتخاب شده در این پایان نامه یعنی مالتول و دفریپرون نیز که ترکیباتی طبیعی و خوراکی هستند و خود به تنهایی خاصیت ضد سرطانی دارند،  روی تکثیر رده­های سلولیHeLa  (کارسینومای تخمدان انسانی)، MCF-7 (سرطان سینه انسانی)، HT-29 (سرطان روده بزرگ انسان)، K-562 (سرطان سلول‌های میلوییدی خون انسان) و Neuro-2a (نوروبلاستوما موشی) با آزمون MTT در مقایسه با سیس­ پلاتین به­عنوان استاندارد، مورد بررسی قرارگرفت. همچنین به­منظور اینکه مطالعه­ کنیم به­ چه شکلی کمپلکس مورد نظر، مرگ سلولی (نکروز یا آپوپتوز) ایجاد می­کند، مطالعات فلوسایتومتری بر روی این ترکیبات صورت گرفت.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید