پایان نامه سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات سالیسیل­ آلدهید و 3-آمینو استوفنون( X-Ph(OH)C=N-Ph-CO-CH3 (X = Br, H, NO2) L =) و کمپلکس­های Cu(II) آن­ها و بررسی تهیه نانو­ذرات اکسید مس از تجزیه حرارتی کمپلکس­ های تهیه شده


دانشگاه دامغان

دانشکده شیمی

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی (معدنی)

عنوان:

سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات سالیسیل­آلدهید و 3-آمینو استوفنون( X-Ph(OH)C=N-Ph-CO-CH3 (X = Br, H, NO2) L =) و کمپلکس­های Cu(II) آن­ها و بررسی تهیه نانو­ذرات اکسید مس از تجزیه حرارتی کمپلکس­های تهیه شده

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین گریوانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول- مقدمه…………………………………………………………… 1

1-1- بازهای­شیف………………………………………………………….. 2

1-1-1- معرفی باز­های شیف……………………………………………. 2

1-1-2- تاریخچه باز­های شیف…………………………………………… 3

1-1-3- نام­گذاری ترکیبات شیف…………………………………………. 4

1-1-4- انواع باز­های شیف………………………………………………. 5

1-1-4-1- باز­های شیف یک­دندانه………………………………………… 5

1-1-4-2- باز­های شیف دو­دندانه………………………………………… 6

1-1-4-3- باز­های شیف سه­دندانه…………………………………….. 6

1-1-4-4- باز­های شیف چهار­دندانه……………………………………. 7

1-1-4-5- باز­های شیف پنج­دندانه……………………………………… 8

1-1-4-6- باز­های شیف شش­دندانه……………………………………. 8

1-1-4-7- باز­های شیف هفت­دندانه…………………………………….. 9

1-1-5- باز­های شیف درشت حلقه……………………………………. 9

1-1- 6- باز­های شیف سالن…………………………………………… 11

1-2- کمپلکس­های باز شیف……………………………………………. 12

1-2-1- سنتز کمپلکس­های باز شیف…………………………………. 12

1-2-1-1- روش اول (روش مک کارتی)………………………………… 12

1-2-1-2- روش دوم (روش تمپلت)…………………………………….. 13

1-3- کاربرد کمپلکس­های باز شیف……………………………………. 14

1-4- روش­های شناسایی لیگاند و کمپلکس­های باز شیف…………. 15

1-5- مس……………………………………………………………… 16

1-5-1- کمپلکس­های مس……………………………………………. 16

1-5-2-کاربرد کمپلکس­های باز شیف مس………………………….. 17

1-5-3- مروری بر تحقیقات اخیر ترکیبات باز شیف کمپلکس­های مس…17

1-6- نقش کاتالیزوری کمپلکس­های باز شیف مس………………. 21

فصل دوم- تجربی…………………………………………………….. 22

2-1- مواد و دستگاه­های مورد استفاده ……………………………23

2-1-1- مواد مورد استفاده…………………………………………. 23

2-1-2- دستگاه­های مورد استفاده……………………………….. 23

2-2- تهیه­ی لیگاند­های باز شیف…………………………………. 23

2-2-1- تهیه لیگاند (L1)……………………………………………. 23

2-2-2- تهیه لیگاند (L2)……………………………………………. 24

2-2-3- تهیه لیگاند (L3)…………………………………………… 24

2-2-4- تهیه کمپلکس باز شیف Cu(L1)2……………………….

2-2-5- تهیه کمپلکس باز شیف Cu(L2)2………………………

2-2-6- تهیه کمپلکس باز شیف Cu(L3)2………………………

2-2-7- تهیه نانو ذرات مس از تجزیه­ی حرارتی کمپلکس­های Cu(L1)2،  Cu(L2)2و Cu(L3)2

فصل سوم- بحث و نتیجه گیری…………………………………… 27

3-1- مقدمه………………………………………………………… 28

3-2- تهیه­ی لیگاند­های باز شیفL2 ,L1  وL3…………………..

3-2-1- تهیه لیگاند­های باز شیف دو­دندانه­ای  L2 ,L1و L3……

3-2-2- شناسایی لیگاند­های باز شیف L2 ,L1وL3…………..

3-2-2-1- آنالیز عنصری (CHN) مربوط به لیگاند­های L1 وL3…

3-2-2-2- بررسی طیف FT-IR لیگاند­های باز شیفL2 ,L1  و L3…….

3-2-2-3- بررسی طیف H NMR 1 لیگاند­های باز شیف L2 ,L1وL3……

3-2-2-4- بررسی طیف UV-Vis لیگاند­های باز شیف L2 ,L1 وL3……

3-2-3- کمپلکس باز شیف Cu(L1)2………………………….

3-2-3-1- تهیه کمپلکس Cu(L1)2……………………………

3-2-3-2- شناسایی کمپلکس 2(Cu(L1…………………….

3-2-3-2-الف- طیف­سنجی FT-IR…………………………..

3-2-3-2-ب- آنالیز عنصری (CHN) ………………………………44

3-2-3-2-ج- طیف UV-Vis…………………………………….

3-2-4- کمپلکس باز شیف 2(Cu(L2 ……………………….

3-2-4-1- تهیه کمپلکس 2(Cu(L2…………………………..

3-2-4-2- شناسایی کمپلکس 2(Cu(L2…………………..

3-2-4-2-الف- طیف­سنجی FT-IR…………………………..

3-2-4-2-ب- آنالیز عنصری (CHN)…………………………… 48

3-2-4-2- ج- طیف UV-Vis…………………………………..

3-2-5- کمپلکس باز شیف 2(Cu(L3………………………

3-2-5-1- تهیه کمپلکس 2(Cu(L3…………………………

3-2-5-2- شناسایی کمپلکس 2(Cu(L3…………………

3-2-5-2-الف- طیف­سنجی FT-IR……………………….

3-2-5-2-ب- آنالیز عنصری (CHN) ………………………….52

3-2-5-2-ج- طیف UV-Vis…………………………………..

3-2-6- تهیه‌­ی نانو ذرات اکسید‌­های مس از تجزیه­‌ی حرارتی کمپلکس‌­های Cu(L1)2،  Cu(L2)2و   Cu(L3)2

چکیده:

از واکنش 2-هیدروکسی بنزآلدهید، 5-برومو-2-هیدروکسی بنزآلدهید و 2-هیدروکسی-5-نیترو بنزآلدهید و 3-آمینو استوفنون در واکنش­های جداگانه به­ترتیب لیگاند­های باز شیف (E)-2-(3-ایمینواستوفنون) فنول =,L1 4-برومو (E) -2-(3-ایمینواستوفنون) فنول  L2=و (E)-2-(3-ایمینواستوفنون)4-نیتروفنولL3=   تهیه شده­اند. سپس واکنش این لیگاند­ها با استات مس(II) با نسبت مولی 1:2 در متانول (به­جز L3 در تتراهیدروفوران) تحت تقطیر برگشتی منجر به تشکیل کمپلکس­های باز شیف Cu(L1)2،  Cu(L2)2و Cu(L3)2 شد. لیگاند­ها وکمپلکس­های باز شیف تهیه شده توسط آنالیز عنصری (CHN) و طیف سنجی FT-IR، UV-Vis و 1H-NMR مورد شناسایی قرار گرفتند. همچنین تجزیه حرارتی کمپلکس­ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. الگویXRD ، پودر­های حاصل از این آنالیز تشکیل نانو ذرات اکسید مس با متوسط اندازه ذرات به ترتیب44، 23 و31 نانومتر را نشان داد.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید