پایان نامه سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس­های روی، کادمیم و جیوه با لیگاند N ,N– بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) –2و 2- دی متیل -1 ,3- دی آمین پروپان و بررسی خاصیت ضد باکتری و ضد قارچی آن­هاM = Zn(II) , Cd(II) and Hg(II) X= Clˉ , Brˉ, Iˉ , N3ˉ, SCNˉ


  فهرست مطالب

عنوان                                                            صفحه

فصل اول مقدمه و اصول مقدماتی

1-1- شیمی کوئوردیناسیون. 1

1-2- تاریخچه. 1

1-3- اعداد کوئوردیناسیون. 2

1-3-1- عدد کوئوردیناسیون 4. 2

1-3-1-1- کمپلکس­های چهاروجهی. 2

1-3-1-2- کمپلکس­های مسطح مربع. 2

1-4- روی.. 3

1-5- کادمیم. 3

1-6- جیوه 3

1-7- چگونگی تشکیل پیوند در ترکیبات کوئوردیناسیون. 4

1-8- انواع انتقال­های الکترونی. 4

1-8-1- انتقال­های میدان لیگاند یا d-d. 4

1-8-2- انتقال­های جابجایی بار 4

1-8-2-1- انتقال جابجایی از لیگاند به فلز  (LMCT) 5

1-8-2-2- انتقال جابجایی از فلز به لیگاند (MLCT) 5

1-8-3- انتقال‌های بین ظرفیتی. 5

1-8-4- انتقال­های درون لیگاند. 5

1-9- بازهای شیف.. 6

1-9-1- نامگذاری اختصاری ترکیبات باز شیف.. 6

1-9-2- تهیه بازهای شیف.. 7

 

1-10- مروری بر کمپلکس­های سنتز شده با فلزاتZn(II) ،Cd(II) ، Hg(II) 7

1-11- مروری بر کمپلکس­های سنتز شده با لیگاندهای باز شیف دودندانه. 12

1-12- کاربرد کمپلکس­های بازشیف.. 17

1-13- باکتری.. 18

1-13-1- اشرشیا کولی. 19

1-13-2- استافیلوکوکوس اورئوس.. 20

1-13-3- سالمونلا. 21

1-13-4- سودوموناس آئروژینوزا 21

1-13-5- کورینه باکتریوم رناله. 22

1-13-6- باکتری­های گرم مثبت و گرم منفی. 23

1-14- قارچ. 23

1-14-1- کاندیدا آلبیکنز. 24

1-14-2- آسپرژیلوس نایجر. 24

1-14-3- پنی سیلیوم کریزوژنوم. 25

1-15- مروری بر کاربردهای کمپلکس­های فلزی باز شیف در حوزه زیست شناسی. 26

1-16- ولتامتری چرخه­ای.. 32

1-17- آنالیز حرارتی. 33

1-17-1- تجزیه گرمایی تفاضلی (DTA) 34

1-17-2- گرما وزن سنجی  (TGA) 34

فصل دوم بخش تجربی

2-1- مواد شیمیایی و حلال‏ها 36

2-2-1- محیط کشت، باکتری، قارچ، آنتی بیوتیک و وسایل مورد استفاده 36

2-2-1-1- محیط کشت­های مورد استفاده 36

2-2-1-2- باکتری­های گرم منفی. 36

2-2-1-3- باکتری گرم مثبت.. 37

2-2-1-4- قارچ­ها 37

2-2-1-5- آنتی بیوتیک­های شاهد. 37

 

2-2-1-6- وسایل مورد استفاده در بخش میکروبی. 37

2-2- دستگاه‏های مورد استفاده 37

2-2-1- طیف مادون قرمز. 37

2-2-2- طیف رزونانس مغناطیسی هسته (H-NMR1) و (C-NMR13) 37

2-2-3- طیف ماورای بنفش-مرئی (UV-Vis) 38

2-2-4- نقطه ذوب.. 38

2-2-5- هدایت مولی. 38

2-2-6- آنالیز عنصری.. 38

2-2-7- الکتروشیمی. 38

2-2-8- آنالیز حرارتی. 38

2-2-9- میکروسکوپ الکترونی روبشی. 39

2-2-10- گرم خانه. 39

2-2-11- اتوکلاو 39

2-3- سنتز لیگاند دو دندانه‌ باز شیف N,N- بیس ((E)-2- نیترو فنیل آلیلیدین) -2و 2- دی متیل-1 ,3- دی آمین پروپان  39

2-4- سنتز کمپلکس ZnLCl2 40

2-5- سنتز کمپلکس ZnLBr2 41

2-6- سنتز کمپلکس ZnLI2 42

2-7- سنتز کمپلکس CdLCl2 42

2-8- سنتز کمپلکس CdLBr2 43

2-9- سنتز کمپلکس CdLI2 44

2-10- سنتز کمپلکس HgLCl2 45

2-11- سنتز کمپلکس HgLBr2 46

2-12- سنتز کمپلکس HgLI2 46

2-13- سنتز کمپلکس ZnL(NCS)2 47

2-14- سنتز کمپلکس CdL(NCS)2 48

2-15- سنتز کمپلکس HgL(SCN)2 49

2-16- سنتز کمپلکس ZnL(N3)2 50

2-17- سنتز کمپلکس CdL(N3)2 51

2-18- سنتز کمپلکس HgL(N3)2 51

2-19- بررسی­های زیست شناسی. 52

2-19-1- استریل کردن وسایل. 52

2-19-2- تهیه محیط کشت آگار و براث.. 53

2-19-3- کشت باکتری.. 53

2-20- آزمون­های بررسی خواص ضد باکتریایی. 53

2-20-1- روش انتشار دیسک.. 53

2-20-2- اندازه­گیری حداقل غلظت ممانعت کننده رشد (MIC) 54

2-20-3- اندازه­گیری حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) 54

2-21- آزمون بررسی خواص ضد قارچی. 54

2-21-1- روش انتشار دیسک.. 55

2-22- بررسی الکتروشیمیایی لیگاند و کمپلکس­ها 55

2-23- بررسی حرارتی لیگاند و کمپلکس­های روی.. 55

2-24- بررسی ریخت­شناسی کمپلکس روی آزید ، کادمیم کلرید و جیوه برمید. 55

فصل سوم بحث و نتیجه گیری

3-1- مقدمه. 57

3-2- بررسی طیف‏های زیر قرمز (IR) لیگاندL. 57

3-2-1- طیف‏های زیر قرمز کمپلکس‎های Zn(II) 58

3-2-2- طیف‏های زیر قرمز کمپلکس‎های Cd(II) 59

3-2-3- طیف‏های زیر قرمز کمپلکس‎های Hg(II) 60

3-3- بررسی طیف‌های رزونانس مغناطیسی هسته، 1H-NMR و 13C-NMR.. 60

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید