پایان نامه سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید واندازه گیری سیستئین به روش طیف سنجی و رنگ سنجی


فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول / مقدمه ی کلی / پیشینه ی تحقیق و ضرورت انجام کار

 • تاریخچه­ی فناوری نانو………………………………………………………………………………………………………………….. 2
  • نانو فناوری چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………… 2
  • نانو فناوری علم خواص عجیب مواد ………………………………………………………………………………….. 3
 • معرفی نانو مواد………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
 • فناوری نانودر طبیعت ………………………………………………………………………………………………………………………. 5
 • خواص مواد در مقیاس نانو ……………………………………………………………………………………………………………… 7
 • اثر اندازه ذرات بر خواص آن­ها………………………………………………………………………………………………………… 11
 • انواع نانو ساختارها…………………………………………………………………………………………………………………………… 12
 • روش­های سنتز نانو ذرات…………………………………………………………………………………………………………………. 17
 • کاربرد نانو ذرات………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
 • نانو ذرات فلزی………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
  • روش­های کلی تهیه­ی نانوذرات فلزی…………………………………………………………………………………… 18
 • نظریه مای Surface Plasmon Resonance(SPR)، رزونانس پلاسمون سطحی……………………… 19
 • عوامل موثر بر پیک پلاسمون سطحی………………………………………………………………………………………………… 21
 • خصوصیات نانو ذرات طلا و کاربرد آن…………………………………………………………………………………………….. 22
  • روش­های تهیه و سنتز نانو ذرات طلا ………………………………………………………………………………….. 23
  • تهیه بیولوژیکی نانو ذرات……………………………………………………………………………………………………. 24
 • شیمی سبز 24
 • ارزیابی تهیه زیستی نانو ذرات فلزی………………………………………………………………………………………………….. 25
 • سنتز سبز نانو ذرات طلا……………………………………………………………………………………………………………………. 26
  • سنتز سبز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره گیاه تنسی………………………………………………………….. 26
  • سنتز سبز نانوذرات طلا با استفاده از گلوکان قارچ خوراکی…………………………………………………… 26
  • سنتز سبز نانو ذرات طلا با استفاده از نوعی پروتئین جانوری………………………………………………… 27
  • سنتز سبز سریع نانوذرات طلا با استفاده از عصاره ی گلبرگ رز در دمای اتاق……………………… 27
  • سنتز سبز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره ی زنجبیل……………………………………………………….. 27
  • سنتز بیولوژیکی نانوذرات طلا با استفاده از عصاره برگ زیتون……………………………………………… 27
 • کاربرد نانو ذرات فلزی به عنوان حسگرهای رنگ سنجی…………………………………………………………………… 28
 • کاربرد نانو ذرات طلا………………………………………………………………………………………………………………………… 28
  • تشخیص برهمکنش بین DNA و پروتئین با استفاده از نانوذرات طلا……………………………….. 28
  • حسگر فلزات سنگین با استفاده از نانوذرات طلا پوشیده با چیتوسان (chitosan)……………….. 28
  • تشخیص کالریمتری Hg2+ در محیط آبی با استفاده از نانوذرات طلا…………………………………….. 29
  • اندازه گیری کلسترول با استفاده از نانوکامپوزیت حاوی طلا…………………………………………………. 29
  • تشخیص کالریمتری Hg2+ با استفاده از عامل دی اکسی ریبونوکلئیک…………………………………. 29
  • سنسور کالریمتری یون Ag+ بوسیله ی نانوذرات طلا بر اساس DNA ……………………………….. 30
  • سنسور کالریمتری برای شناسائی سیستئین با استفاده از عملگر کربوکسی متیل سلولز روی نانوذرات طلا 30
  • حسگر نوری جهت اندازه گیری فلزات سنگین با استفاده از نانوذرات طلا…………………………….. 30
  • یک روش جدید و با حساسیت بالا برای شناسایی Cr3+ در محلولهای آبی بر اساس رنگ سنجی محلولهای نانوذرات طلا …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
  • حسگر نوری برپایه ی اتصال 1-آمینوپیرن (1-aminopyrene) با استفاده از نانوذرات طلا جهت اندازه گیری پیکریک اسید…………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
 • بید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
  • مشخصات گیاه شناسی………………………………………………………………………………………………………… 32
 • سیستئین…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
  • اهمیت اندازه گیری سیستئین……………………………………………………………………………………………….. 35
  • روش­های اندازه گیری سیستئین…………………………………………………………………………………………… 35
 • اهداف کار حاضر……………………………………………………………………………………………………………………………… 35
 • فصل دوم/بخش تجربی
  • ابزارهای به کار برده شده………………………………………………………………………………………………………………….. 37
  • مواد شیمیایی مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………… 38
  • مراحل تهیه سنتز نانو ذرات طلا………………………………………………………………………………………………………. 39
   • تهیه نمک هیدروژن تترا کلروآیورات…………………………………………………………………………………… 39
   • سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید………………………………………………………………. 39
  • تفسیر طیف FT-IR عصاره پوست درخت بید……………………………………………………………………………………. 39
 • فصل سوم/نتایج و بحث ها
  • سنتز نانو ذرات طلا…………………………………………………………………………………………………………………………… 42
   • مکانیسم پیشنهادی سنتز نانوذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید…………………………………… 42
   • مکانیسم پیشنهادی اثر سیستئین بر نانو ذره طلا…………………………………………………………………….. 42
   • بهینه سازی مقدار عصاره بید مصرفی برای سنتز نانوذرات طلا……………………………………………… 43
   • بهینه سازی نمک طلا در سنتز نانو ذرات …………………………………………………………………………….. 44
   • بهینه سازی pH ………………………………………………………………………………………………………..45
   • بررسی پایداری نانوذرات طلای سنتز شده با عصاره پوست درخت بید…………………………………. 47
   • تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)…………………………………………………………………… 48
  • کاربرد نانوذرات طلای سنتز شده با عصاره پوست درخت بید  دراندازه گیری سیستئین بروش اسپکتروفتومتری    49
   • منحنی کالیبراسیون برای اندازه گیری سیستئین در pH = 5…………………………………………………. 49
   • بررسی اثر pH در اندازه گیری سیستئین………………………………………………………………………………. 50
   • بررسی اثر زمان…………………………………………………………………………………………………………51
   • بررسی اثر مزاحمت سایر اسید­های آمینه برای اندازه گیری سیستئین…………………………………….. 51
  • کاربرد نانوذرات طلای سنتز شده با عصاره پوست درخت بید  دراندازه گیری سیستئین بروش رنگ سنجی(کالریمتری)      53
  • بررسی سیستئین در نمونه حقیقی………………………………………………………………………………………………………… 54
  • نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
  • کارهای پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………………………برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید