پایان نامه سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید واندازه گیری سیستئین به روش طیف سنجی و رنگ سنجی

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول / مقدمه ی کلی / پیشینه ی تحقیق و ضرورت انجام کار

 • تاریخچه­ی فناوری نانو………………………………………………………………………………………………………………….. 2
  • نانو فناوری چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………… 2
  • نانو فناوری علم خواص عجیب مواد ………………………………………………………………………………….. 3
 • معرفی نانو مواد………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
 • فناوری نانودر طبیعت ………………………………………………………………………………………………………………………. 5
 • خواص مواد در مقیاس نانو ……………………………………………………………………………………………………………… 7
 • اثر اندازه ذرات بر خواص آن­ها………………………………………………………………………………………………………… 11
 • انواع نانو ساختارها…………………………………………………………………………………………………………………………… 12
 • روش­های سنتز نانو ذرات…………………………………………………………………………………………………………………. 17
 • کاربرد نانو ذرات………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
 • نانو ذرات فلزی………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
  • روش­های کلی تهیه­ی نانوذرات فلزی…………………………………………………………………………………… 18
 • نظریه مای Surface Plasmon Resonance(SPR)، رزونانس پلاسمون سطحی……………………… 19
 • عوامل موثر بر پیک پلاسمون سطحی………………………………………………………………………………………………… 21
 • خصوصیات نانو ذرات طلا و کاربرد آن…………………………………………………………………………………………….. 22
  • روش­های تهیه و سنتز نانو ذرات طلا ………………………………………………………………………………….. 23
  • تهیه بیولوژیکی نانو ذرات……………………………………………………………………………………………………. 24
 • شیمی سبز 24
 • ارزیابی تهیه زیستی نانو ذرات فلزی………………………………………………………………………………………………….. 25
 • سنتز سبز نانو ذرات طلا……………………………………………………………………………………………………………………. 26
  • سنتز سبز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره گیاه تنسی………………………………………………………….. 26
  • سنتز سبز نانوذرات طلا با استفاده از گلوکان قارچ خوراکی…………………………………………………… 26
  • سنتز سبز نانو ذرات طلا با استفاده از نوعی پروتئین جانوری………………………………………………… 27
  • سنتز سبز سریع نانوذرات طلا با استفاده از عصاره ی گلبرگ رز در دمای اتاق……………………… 27
  • سنتز سبز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره ی زنجبیل……………………………………………………….. 27
  • سنتز بیولوژیکی نانوذرات طلا با استفاده از عصاره برگ زیتون……………………………………………… 27
 • کاربرد نانو ذرات فلزی به عنوان حسگرهای رنگ سنجی…………………………………………………………………… 28
 • کاربرد نانو ذرات طلا………………………………………………………………………………………………………………………… 28
  • تشخیص برهمکنش بین DNA و پروتئین با استفاده از نانوذرات طلا……………………………….. 28
  • حسگر فلزات سنگین با استفاده از نانوذرات طلا پوشیده با چیتوسان (chitosan)……………….. 28
  • تشخیص کالریمتری Hg2+ در محیط آبی با استفاده از نانوذرات طلا…………………………………….. 29
  • اندازه گیری کلسترول با استفاده از نانوکامپوزیت حاوی طلا…………………………………………………. 29
  • تشخیص کالریمتری Hg2+ با استفاده از عامل دی اکسی ریبونوکلئیک…………………………………. 29
  • سنسور کالریمتری یون Ag+ بوسیله ی نانوذرات طلا بر اساس DNA ……………………………….. 30
  • سنسور کالریمتری برای شناسائی سیستئین با استفاده از عملگر کربوکسی متیل سلولز روی نانوذرات طلا 30
  • حسگر نوری جهت اندازه گیری فلزات سنگین با استفاده از نانوذرات طلا…………………………….. 30
  • یک روش جدید و با حساسیت بالا برای شناسایی Cr3+ در محلولهای آبی بر اساس رنگ سنجی محلولهای نانوذرات طلا …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
  • حسگر نوری برپایه ی اتصال 1-آمینوپیرن (1-aminopyrene) با استفاده از نانوذرات طلا جهت اندازه گیری پیکریک اسید…………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
 • بید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
  • مشخصات گیاه شناسی………………………………………………………………………………………………………… 32
 • سیستئین…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
  • اهمیت اندازه گیری سیستئین……………………………………………………………………………………………….. 35
  • روش­های اندازه گیری سیستئین…………………………………………………………………………………………… 35
 • اهداف کار حاضر……………………………………………………………………………………………………………………………… 35
 • فصل دوم/بخش تجربی
  • ابزارهای به کار برده شده………………………………………………………………………………………………………………….. 37
  • مواد شیمیایی مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………… 38
  • مراحل تهیه سنتز نانو ذرات طلا………………………………………………………………………………………………………. 39
   • تهیه نمک هیدروژن تترا کلروآیورات…………………………………………………………………………………… 39
   • سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید………………………………………………………………. 39
  • تفسیر طیف FT-IR عصاره پوست درخت بید……………………………………………………………………………………. 39
 • فصل سوم/نتایج و بحث ها
  • سنتز نانو ذرات طلا…………………………………………………………………………………………………………………………… 42
   • مکانیسم پیشنهادی سنتز نانوذرات طلا با استفاده از پوست درخت بید…………………………………… 42
   • مکانیسم پیشنهادی اثر سیستئین بر نانو ذره طلا…………………………………………………………………….. 42
   • بهینه سازی مقدار عصاره بید مصرفی برای سنتز نانوذرات طلا……………………………………………… 43
   • بهینه سازی نمک طلا در سنتز نانو ذرات …………………………………………………………………………….. 44
   • بهینه سازی pH ………………………………………………………………………………………………………..45
   • بررسی پایداری نانوذرات طلای سنتز شده با عصاره پوست درخت بید…………………………………. 47
   • تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)…………………………………………………………………… 48
  • کاربرد نانوذرات طلای سنتز شده با عصاره پوست درخت بید  دراندازه گیری سیستئین بروش اسپکتروفتومتری    49
   • منحنی کالیبراسیون برای اندازه گیری سیستئین در pH = 5…………………………………………………. 49
   • بررسی اثر pH در اندازه گیری سیستئین………………………………………………………………………………. 50
   • بررسی اثر زمان…………………………………………………………………………………………………………51
   • بررسی اثر مزاحمت سایر اسید­های آمینه برای اندازه گیری سیستئین…………………………………….. 51
  • کاربرد نانوذرات طلای سنتز شده با عصاره پوست درخت بید  دراندازه گیری سیستئین بروش رنگ سنجی(کالریمتری)      53
  • بررسی سیستئین در نمونه حقیقی………………………………………………………………………………………………………… 54
  • نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
  • کارهای پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………………………برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید