پایان نامه سنتز نانو ذرات سیلیکون دی اکسید از ضایعات روغن سیلیکون با استفاده از روش تف زاد


دانشگاه شیراز

دانشکده فناوری های نوین

پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشتهی نانومهندسی شیمی

سنتز نانو ذرات سیلیکون دی اکسید از ضایعات روغن سیلیکون با استفاده از روش تف زاد

اساتید راهنما

دکتر رضا پولادی

دکتر عبدالمحمد علمداری

 

 

اسفند 1391

چکیده

نانو ذرات دی اکسید سیلیسیوم سنتزی[1] دارای کاربردهای صنعتی فراوانی می باشد. استفاده صنعتی از این ذرات در حوزه های سنتی و نیز حوزه های جدید در حال گسترش است که به طور مستمر کاربردهای جدیدی برای آن یافت می شود.SAS  در زمینه های کاتالیست، متالوژی، الکترونیک، شیشه، سرامیک، کاغذ، الیاف، اپتیک، الاستومرها، غذا، سلامتی و کروماتوگرافی صنعتی کاربرد دارد. امروزه تولید دی اکسید سیلیسیوم سنتزی با تولیدی بیش از 000/400/3 تن در سال یک صنعت رو به رشد است. روش های قدیمی تولید این جسم بر اساس هیدرولیز گاز سیلان در محیط های مختلف یا هیدرولیز و تراکم ارگانو سیلوکسان ها در مخلوطی از آب – آمونیاک و الکل های ساده می باشد که هزینه تولید بالایی دارند و کاربری این ماده را محدود می کند. در این پژوهش از روشی استفاده شد که در آن از روغن سیلیکون و ترکیبات آلی سیلیسیوم دار ضایعاتی استفاده شد و روش را ساده تر و ارزان تر کرد. نانو ذرات دی اکسید سیلیسیوم سنتزی با تبخیر روغن سیلیکون توسط حرارت ناشی از احتراق گاز طبیعی و تزریق آن در شعله تولید شد. این بخارات در شعله حاصل شده محترق گردید. گازهای حاصل از احتراق شامل سیلیکون دی اکسید، کربن دی اکسید و آب می باشد که توسط جریانی از یک سیال در نظیف کننده[2] مدل ونچوری مرطوب شسته شد. اندازه ذرات توسط نسبت مولی اکسیژن و روغن سیلیکون، تغییر در دمای واکنش و نیز تغییر مایع شستشو کنترل و مورد بررسی قرار گرفت.

با افزایش دما به علت افزایش سرعت واکنش شیمیایی اندازه ذرات ابتدا کاهش و سپس به دلیل تجمع افزایش یافت. بهترین دما 1000 درجه سانتیگراد به دست آمد با افزایش غلظت روغن سیلیکون اندازه ذرات افزایش یافت و بهترین نتیجه در غلظت تزریق دو میلی لیتر در دقیقه روغن سیلیکون حاصل شد. با تغییر مایع نظیف کننده نیز مشخص شد که مایعات غیر قطبی ذرات با اندازه کمتری به دست می آید.بعلاوه در این پژوهش روش سل – ژل با هیدرولیز تترا اتوکسی سیلان در محیط آبی مورد بررسی قرار گرفت. تترا اتوکسی سیلان در محیط آبی و در حلال اتانول و به کمک کاتالیزور آمونیاک هیدرولیز می گردد و سل سیلیکون دی اکسید تولید می گردد. با تغییر نسبت های مولی مواد، دمای واکنش هیدرولیز و سرعت همزدن ، شرایط بهینه به دست آمد که منجر به تولید سل – ژل و نهایتا با خشک کردن آن زیروژل حاصل گردید.شرایط بهینه تو لید ژل غلظت 7/0 میلی لیتر تترا اتوکسی سیلان در در 35 میلی لیتر اتانول مطلق و در دمای 60 درجه سانتیگراد و سرعت همزدن 600 دور در دقیقه و افزودن 1/0میلی لیتر آب در قسمت های 02/0 میلی لیتری در طول زمان 50 دقیقه ونهایتا افزودن یک میلی لیتر آمونیاک 25 درصد در طول زمان یک دقیقه به دست آمد.

تصویر TEM سایز ذرات 30 نانومتر را تایید می کند.

فهرست مطالب

 

عنوانصفحه
فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه ای بر فناوری نانو2
1-2- ضرورت انجام تحقیق5
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده و مباحث تئوری
2-1-  دانش کلوئیدها8
2-2-  تاریخچه10
2-3-  سل، ژل و پودر12
2-4- شیمی سیلیکا13
2-4-  خواص شیمیایی و فیزیکی سیلیکا17
2-6-  ژل شدن، کوآگولاسیون، فلوکولاسیون  و کوآسرویشن18
2-7-  هسته زایی، پلیمریزاسیون و رشد سیلیکا21
2-8- روش های تولید صنعتی22
2-8-1-تولید پلی سیلیسیک اسید24
2-8-2- روش سل – ژل25
2-8-3- تئوری روش سل – ژل26
2- 9- پایداری سل سیلیکا31
2-10- کاربردهای سل سیلیکا34
2-11- معایب روش مرطوب35
2-12- روش های تف زاد35
2-13- خواص منحصر به فرد سیلیکا37
2-14- کاربردهای سیلیکا38
2-14-1- بهبود خواص مکانیکی38
2-14-2- افزودنی جهت جریان پذیری39
2-14-3-کاربردهای آن به عنوان حمل کننده40
2-14- 4- کاربرد به دلیل تاثیرات سطحی41
2-14-5- استفاده به عنوان رنگدانه41
2-15-6- استفاده به دلیل خواص الکتریکی41
2-14-7- استفاده به عنوان جاذب42
2-14-8- استفاده به عنوان کاتالیزور42
2-14-9- استفاده های دیگر42
2-14-10- مصرف جهانی45
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه52
3-2- ساخت نانو ذرات سیلیکون دی اکسید SAS به روش آئروسل از ضایعات روغن سیلیکون  و ارگانو سیلان ها52
3-2-1- روش تف زاد52
3-2-2- مراحل آزمایش53
3-2-3- طراحی و ساخت سیستم54
3-2-3-1- اجزای دستگاه55
3-2-3-1-1- سیستم پمپاژ روغن سیلیکون ضایعاتی55
3-2-3-1-2- فیلتر56
3-2-3-1-3- پمپ56
3-2-3-1-4- روتامتر58
3-2-3-1-5- مشعل60
3-2-3-1-6- محفظه احتراق61
3-2-3-1-7- نظیف کننده مرطوب62
3-2-4- مواد روش تف زاد63
3-2-4-1- شیمی سیالات سیلیکونی63
3-2-5- شرح آزمایش68
3-2-6- روش کار68
3-3- 6- سنتز سیلیکا به روش سل –  ژل از طریق هیدرولیز TEOS70
3-3-1- مواد روش سل – ژل70
3-3-2-لوازم مورد استفاده روش سل – ژل70
3-3-3- روش کار سل – ژل70
فصل چهارم: بحث و نتایج
4-1- مقدمه74
4-2- تاثیر دما در روش تف زاد74
4-4- تاثیر غلظت ماده اولیه در روش تف زاد79
4-5- تاثیر مایع نظیف کننده در روش تف زاد83
4-2- بررسی نتایج روش سل – ژل85
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری91
5-2- پیشنهادات92
5-2-1- روش تف زاد92
5-2-2- روش سل – ژل92
منابع94

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید