پایان نامه سنتز مشتقاتی از 2-((3- ایندولیل)(فنیل متیل)) ایندان دیون ها


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده 1

فصل اول: مقدمه و تئوری

1-1- کاربرد و اهمیت ایندان دیون. 3

1-2- واکنش های چند جزئی.. 5

1-3- تهیه و سنتز ایندان دیون ها و مشتقات آن. 6

1-3-1- تهیه طبیعی. 6

1-3-2- روش های سنتز آزمایشگاهی. 7

1-3-2-1- تهیه 3،1- ایندان دیون ها از طریق کربوکسیل زدایی نمک سدیم 2- اتوکسی کربونیل. 7

1-3-2-2- سنتز مشتقات 1،3- ایندان دیون. 7

1-3-2-3- سنتز کمپلکسهای پایدار نقره ای ارگانو فسفین/ فسفیت دارای لیگاند 2- استیل-1،3- ایندان دیون با ساختار بلوری[Ph3P.AgC11H7O3] 8

1-3-2-4- سنتز چهارجزئی 1،3- ایندان دیونیل آمیدینیوم بی تین بر پایه ایزوسیانید. 8

1-3-2-5- سنتز بدون کاتالیزگر ایندان دیون ها 9

1-3-2-6- سنتز نامتقارن اسپایرو 1،3- ایندان دیون های چند حلقه ای با استفاده از مایکل/ مایکل کور کومین ها با 2-آریلیدن-1،3- ایندان دیون ها 9

1-3-2-7- سنتز الکترو شیمیایی مشتقات 1،3- ایندان دیون. 10

1-4- واکنش های متداول در تراکم نووناگل.. 10

1-4-1- سنتز هانش… 10

1-4-2- سنتز گوارشی. 11

1-4-3- سنتز فرید لاندر 12

1-4-4- سنتز پکمن. 12

1-4-5- تراکم نووناگل آیزاتین ها با مالونونیتریل در آب.. 13

1-4-6- استفاده از هیدروکسی آپاتیت به عنوان یک بستر جامد جدید برای واکنش نووناگل در یک محیط ناهمگن بدون حلال. 14

1-4-7- استفاده از ایزوپروپیل الکل به عنوان حلال در واکنش های نووناگل باTi(O-i-Pr)4 14

1-4-8- الکتروسنتز 2- آمینو-H4-کرومون ها 15

1-4-9- سنتز 2- آمینو- 4-آریل– 5-اکسو- H4, H5 پیرانو [ 2, 3 – C]  کرومون -3- کربونیتریل. 15

فصل دوم: بحث و نتیجه گیری

2-1- هدف تحقیق.. 17

2-2- تهیه 2-((4- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (a66) 18

2-3- مکانیسم پیشنهادی واکنش به شکل زیر پیشنهاد می شود: 23

2-4- نتیجه گیری.. 26

2-5- پیشنهاد برای کارهای آینده 27

فصل سوم: کارهای تجربی

3-1- تکنیک های عمومی.. 29

3-2- روش عمومی تهیه 3،1- ایندان دیون ها 29

3-3- تهیه ترکیب 2-((4- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون(a64). 30

3-4- تهیه ترکیب 2-((H1- ایندول- 3- ایل)- (4- نیترو- فنیل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (b64). 31

3-5- تهیه ترکیب 2-((H1- ایندول- 3- ایل)- (3- نیترو- فنیل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (c64). 32

3-6- تهیه ترکیب 2-((4- برمو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (d64). 34

3-7-تهیه ترکیب 2-((3- هیدروکسی- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1-دیون(e64)  35

3-8-تهیه ترکیب 2-((H1- ایندول- 3- ایل)- (4- متیل سولفونیل- فنیل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (f64)  36

3-9- تهیه ترکیب 2-((H1- ایندول- 3- ایل)- پیریدین-3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (g64). 37

3-10- تهیه ترکیب 2-((2- کلرو-5-نیترو- فنیل) (H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (h64)  39

3-11- تهیه ترکیب 2- (4- متوکسی- بنزیلیدین)- ایندان-3،1- دیون (i64). 40

3-12- تهیه ترکیب 2-(4- دی متیل آمینو- بنزیلیدین)- ایندان-3،1- دیون (j64). 41

منابع. 84

فهرست جداول

عنوان                                                                                   صفحه

جدول 2-1: تهیه 2-((4- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون. 18

جدول 2-2: سنتز مشتقات 3،1- ایندان دیون. 24

جدول 3-1. 30

جدول 3-2: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه 32

جدول 3-3: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه 33

جدول 3-4: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه 34

جدول 3-5: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه. 35

جدول 3-6: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه 37

جدول 3-7: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه 38

جدول 3-8: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه 39

جدول 3-9: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه 40

جدول 3-10: نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه 41

فهرست شکلها

عنوان                                                                                        صفحه

شکل 1 – 1. 4

شکل 1-2. 4

شکل1-3. 4

 شکل1-4. 5

شکل 1-5. 5

شکل1-6- ساختار هیرودین. 6

شکل 2-1: مایع یونی [BDMIm]OH. 18

شکل 2-2: تهیه 2-((4- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون. 19

شکل 2-3: تهیه 2-((4- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون. 21

فهرست شماها

عنوان                                                                                                صفحه

شمای 1-1: تهیه 1،3- ایندان دیون ها از طریق کربوکسیل زدایی نمک سدیم 2- اتوکسی کربونیل.. 7

شمای 1-2: سنتز مشتقات 1،3- ایندان دیون. 7

شمای 1-3: سنتز کمپلکسهای پایدار نقره ای ارگانو فسفین/ فسفیت دارای لیگاند 2- استیل-1،3- ایندان دیون با ساختار بلوری [Ph3P.AgC11H7O3] 8

شمای 1-4: سنتز چهارجزئی 1،3- ایندان دیونیل آمیدینیوم بی تین بر پایه ایزوسیانید. 8

شمای 1-5: سنتز بدون کاتالیزگر ایندان دیون ها 9

شمای 1-6: سنتز نامتقارن اسپایرو 1،3- ایندان دیون های چند حلقه ای با استفاده از مایکل/ مایکل کور کومین‎ها با 2 آریلیدن-1،3- ایندان دیون ها 10

شمای 1-7: سنتز الکترو شیمیایی مشتقات 1،3- ایندان دیون. 10

شمای1-8: سنتز هانش…. 11

شمای1-9: سنتز گوارشی.. 11

شمای 1-10: سنتز فرید لاندر. 12

شمای 1-11: سنتز پکمن.. 13

شمای 1-12: تراکم نووناگل آیزاتین ها با مالونونیتریل در آب… 13

شمای 1-13: استفاده از هیدروکسی آپاتیت به عنوان یک بستر جامد جدید برای واکنش نووناگل در یک محیط ناهمگن بدون حلال. 14

شمای 1-14: استفاده از ایزوپروپیل الکل به عنوان حلال در واکنش های نووناگل باTi(O-i-Pr)4 14

شمای1-15: الکتروسنتز 2- آمینو-H4-کرومون ها 15

شمای1-16: سنتز 2- آمینو- 4-آریل– 5-اکسو-H4, H5 پیرانو [ 2, 3 – C]  کرومون -3- کربونیتریل.. 15

شمای 2-1.. 17

شمای 2-2.. 18

شمای 2-3: مکانیسم پیشنهادی واکنش…. 23

شمای 3-1- تهیه ترکیب 2-((4- کلرو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون داده های حاصل از واکنش ها در جدول زیر آورده شده است. 30

شمای3 -2- تهیه ترکیب 2- ((H1- ایندول- 3- ایل)- (4- نیترو- فنیل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (b64)  31

شمای 3-3- تهیه ترکیب 2- ((H1- ایندول- 3- ایل)- (3- نیترو- فنیل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (c64)  33

شمای 3-4- تهیه ترکیب 2-((4- برمو- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (d64)  34

شمای 3-5- تهیه ترکیب 2-((3- هیدروکسی- فنیل)-(H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (e64)  35

شمای 3-6- تهیه ترکیب 2- ((H1- ایندول- 3- ایل)- (4- متیل سولفونیل- فنیل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (f64)  36

شمای 3-7- تهیه ترکیب 2- ((H1- ایندول- 3- ایل)- پیریدین-3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون (g64)  38

شمای 3-8- تهیه ترکیب 2- ((2- کلرو- 5- نیترو- فنیل) (H1- ایندول- 3- ایل)- متیل)- ایندان-3،1- دیون(h64)  39

شمای 3-10- تهیه ترکیب 2- (4- دی متیل آمینو- بنزیلیدین)- ایندان-3،1- دیون (j64). 41

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید