پایان نامه سلامت افراد بر اساس مؤلفه های کمال گرایی ، جنسیت ، سطح تحصیلات و سن


تعریف عملیاتی

دراین تحقیق برای سنجش سیستم فعال سازی از زیر مقیاس BAS مقیاس BAS/BIS (کاوروایت ، ۱۹۹۴ ) استفاده شده است . از ۱۳ آیتم مربوط به زیر مقیاس BAS 5 آیتم مربوط به زیر مقیاس پاسخدهی در برابر پاداش ، ۴ آیتم مربوط به زیر مقیاس کشاننده و ۴ آیتم مربوط به زیر مقیاس تفریح طلبی می باشد . نمرات آزمودنیها در هر یک از زیر مقیاس های سیستم فعال سازی رفتاری نشان دهنده چگونگی فعالیت این سیستم می باشد .

لنگرسیستم جنگ / گریز / بهت (FFFS)

لنگرتعریف نظری

کاور وایت (۱۹۹۴) براساس تعاریف اولیه ای که در نسخه ای اولیه ی نظریه حساسیت به تقویت (گری ، ۱۹۸۱، ۱۹۸۷ الف ، ۱۹۹۰ ، به نقل از کارور وایت ، ۱۹۹۴) در مورد سیستم جنگ / گریز (FFS) صورت گرفته است بدون متمایز کردن آن از سیستم بازداری رفتاری آن را جزئی از نظام حساس به تنبیه در نظر می گیرند ، لذا تعریف مستقلی از آن ارائه نمی کند .

اما کر (۲۰۰۸ ، ص . ۱۰) براساس اصلاحات اعمال شده در RST ، سیستم جنگ / گریز /بهت (FFFS) را به عنوان سیستمی تعریف می کند که به تمامی محرک های ناخوشایند شرطی و غیرشرطی پاسخ می دهد و موجب هیجان ترس و رفتارهای اجتناب و گریز می شود .

این سیستم نمونه ای از یک سیستم پسخوراند منفی است که برای کاهش فاصله بین وضعیت تهدید آمیز بی واسطه و وضعیت دلخواه (مانند ، امنیت ) ، طراحی شده است (کر، ۲۰۰۸ ، ص . ۱۰ ) .

اساس عصبی این سیستم شامل آمیگدالا[۱] و قشر پیش پیشانی میانی[۲] و بطنی میانی میباشد (دیویس[۳] ، ۲۰۰۶ ؛ کیرک[۴] ، روسو[۵] ، بارون[۶] ، لبورن[۷] ، ۲۰۰۰ ؛ سیرا – مرکادو[۸] ، کورکوران[۹] ، لبرون – میلاد[۱۰] ، و کیرک ، ۲۰۰۶ ) .

۱٫amygdala

۲٫medial  prefrontal  cortex

۳٫٫Davis ,M.

۴٫Quirk ,G.

۵٫Russo ,G.

۶٫Barron ,J.

۷٫Lebron ,K.

۸٫Sierra- Mercado ,D.

۹٫Corcoran ,K .

۱۰٫Milad ,M

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید