پایان نامه سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه و عوامل مؤثر آن


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

گروه مددکاری اجتماعی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مددکاری اجتماعی

عنوان:

سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه وعوامل مؤثرآن

استاد راهنما:

دکتر عزت اله سام آرام

 استاد مشاور:

 دکترحسین یحیی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

کلیات پژوهش……………………………….. 1

1-1 مقدمه………………………………. 2

1-2 بیان مسئله………………………………. 3

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق……………………………….. 4

1-4 اهدف تحقیق……………………………….. 5

1-4-1 هدف اصلی تحقیق……………………………….. 5

1-4-2  اهداف فرعی پژوهش…………………………………. 5

1-5 سوالات تحقیق……………………………….. 6

فصل 2………………………………. 7

2-1 مروریبر ادبیات پژوهش…………………………………. 8

2-1-1 بخش اول: کیفیت زندگی……………………………….. 8

2-1-1-2 مقدمه………………………………. 8

2-1-1-3 تعاریف کیفیت زندگی……………………………….. 11

2-1-1-4  تعاریف کارشناسانه کیفیت زندگی……………………………….. 11

2-1-1-5 تعاریف غیرکارشناسانه………………………………. 12

2-1-1-6 اهداف کیفیت زندگی……………………………….. 14

2-1-1-7 روشهای رسیدن به اهداف کیفیت زندگی…………………………. 14

2-1-1-8 چگونگی عملکرد کیفیت زندگی……………………………….. 14

2-1-1-9 دامنه های پیشنهادی برای کیفیت زندگی………………………. 15

منبع: برون و برون، 2004………………………………16

2-1-1-10 خرده ابعاد کیفیت زندگی……………………………….. 16

2-1-1-11 نشانگرهای کیفیت زندگی……………………………….. 16

2-1-1-12 ابعاد مفهومی کیفیت زندگی……………………………….. 17

3 -1-1-12-1 کیفیت زندگی به مثابه سازه­ای ذهنی………………………..18

3 -1-1-12-2کیفیت زندگی به مثابه سازه­ای عینی  ………………………………19

3 -1-1-12-3 کیفیت زندگی به مثابه سازه­ای ترکیبی …………………………….19

1-1-1-13 شبکه های حمایتی و کیفیت زندگی……………………………….. 20

2-1-1-14 مروری بر رویکردهای مرتبط به کیفیت زندگی……………………… 21

2-1-1-14-1 رویکرد عاملیتی و کیفیت زندگی……………………………….. 22

2-1-1-14-1 -1 رویکرد مطلوبیت گرایی……………………………….. 22

2-1-1-14-1 -2 رویکرد ارزش های عام………………………………. 23

2-1-1-14-1 -3 رویکرد های نیاز محور………………………………. 23

2-1-1-14-1 -4 رویکرد قابلیتی……………………………….. 24

2-1-1-14-2 رویکردهای ساختاری و کیفیت زندگی…………………… 24

2-1-1-14-2 -1 رویکرد دیالکتیک دموکراتیک برنارد……………………… 25

2-1-1-14-2 -2 کیفیت زندگی فراگیر برگر-اشمیت و نول………………… 25

2-1-1-14-2 -3 کیفیت اجتماعی……………………………….. 25

2-2 حمایت اجتماعی……………………………….. 26

2-2-1تعاریف حمایت اجتماعی……………………………….. 27

2-2-2 انواع حمایت اجتماعی……………………………….. 28

2-2-2 -1 حمایت اجتماعی عاطفی……………………………….. 28

2-2-2 -2 حمایت خود ارزشمندی……………………………….. 28

2-2-2 -3 حمایت اجتماعی اطلاعاتی……………………………….. 28

2-2-2 -4 جستجوی حمایت اجتماعی……………………………….. 29

2-2-2 -5 حمایت اجتماعی ابزاری……………………………….. 29

2-2-2-6 بعد ساختاری وعملکردی حمایت اجتماعی…………………… 29

2-2-3 سلامت روانی- جسمی وحمایت اجتماعی……………………. 29

2-2-4 الگوی وایس جهت افزایش حمایت اجتماعی…………………… 30

2-2-5 نقش حمایت اجتماعی در کاهش تعارض…………………………30

2-2-6حمایت اجتماعی به عنوان عامل مؤثربرسلامت اجتماعی………… 31

2-2-7 نظریه های مربوط به حمایت اجتماعی…………………………. 32

2-2-7 -1 مدل فقدان………………………………. 34

2-2-7 -2 فرضیه انباشت هویتی……………………………….. 33

2-2-7-3 نظریه سپر یا محافظ………………………………33

2-2-7-4 مدل تأثیر مستقیم حمایت اجتماعی……………………………….. 33

2-2-7 -5 مدل تأثیر غیر مستقیم یا فرضیه ضربه گیر………………………. 34

2-2-7-6 مدل حمایت اجتماعی به عنوان تعدیل کننده فشار روانی……… 34

2-2-7 -7 دیدگاه نظریه پردازان تحولی……………………………….. 35

2-2-7 -8 نظریه نقش…………………………………. 35

2-3  مهارتهای مقابله………………………………. 36

2-3-1 مقابله………………………………. 37

2-3-2 استرس………………………………… 37

2-3-3 شیوه های (سبک های) مقابله با استرس………………….. 38

2-3-4 سبکهای مقابله مسأله مدار………………………………. 39

2-3-5 سبکهای مقابله هیجان مدار………………………………. 39

2-3-6 سبکهای مقابله اجتنابی……………………………….. 39

2-3-7 مقیاس جلیوس جهت ارزیابی مهارتهای مقابلهای…………….. 40

2-3-8 پیامد های استرس………………………………… 40

2-3-9 مهارتهای  مقابله با استرس و کیفیت زندگی مراقبت دهندگان………… 42

2-4  عزت نفس…………………………………. 42

2-4-1 تعریف عزت نفس…………………………………. 43

2-4-2 ماهیت عزت نفس…………………………………. 44

2-4-3 نظریات مرتبط با عزت نفس…………………………………. 45

2-4-3 -1 نظریه‌ی جیمز………………………………. 45

2-4-3 -2 نظریه‌ی مید………………………………. 46

2-4-3 -3 نظریه‌ی کولی……………………………….. 46

2-4-3 -4 نظریه‌ی سالیوان………………………………. 47

2-4-3 -5 نظریه‌ی روزنبرگ………………………………… 48

2-4-3 -6 نظریه‌ی هورنای……………………………….. 48

2-4-3 -7 نظریه‌ی آدلر………………………………. 48

2-4-4 انواع عزت نفس…………………………………. 49

2-4-4 -1 عزت نفس کلی……………………………….. 49

2-4-4 -2 عزت نفس اجتماعی……………………………….. 49

2-4-4 -5 عزت نفس جسمانی (بدنی)……………………………… 50

2-4-4 -6 عزت نفس تحصیلی……………………………….. 50

2-4-4 -7 عزت نفس خانوادگی……………………………….. 50

2-4-5 عوامل موثر بر عزت نفس…………………………………. 51

2-5  مروری بر پیشینه تحقیقات انجام گرفته………………………………. 52

2-5-1  تحقیقات داخلی……………………………….. 52

2-5-2  تحقیقات خارجی……………………………….. 54

2-5-3 چهارچوب نظری تحقیق……………………………….. 56

2-5-4 فرضیه های تحقیق……………………………….. 56

فصل3………………………………. 61

3-1 مقدمه………………………………. 62

3-2 روش تحقیق……………………………….. 62

3-3 جامعه آماری……………………………….. 62

3-4 نمونه و روش نمونه گیری……………………………….. 62

3-5 حجم نمونه و روش محاسبه آن………………………………. 63

3-6 ابزارهای پژوهش…………………………………. 63

الف- فرم کوتاه 36 سوالی کیفیت زندگی(SF-36)، روایی و پایایی………. 63

شیوه نمره گذاری پرسشنامه SF-36……………………………….

ب- پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک (NSSQ)………………….. 66

روش اجرا و نمر گذاری پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک……………… 66

محاسبه متغیرها و خرده مقیاسهای پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک…………67

محاسبه خرده مقیاس ها……………………………… 67

محاسبه متغیرهای اصلی……………………………….. 67

روایی و پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک………………….. 68

ج- مقیاس عزت نفس روزنبرگ………………………………… 68

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج مقیاس عزت نفس روزنبرگ………….. 68

روایی و پایایی مقیاس عزت نفس روزنبرگ…………………………….. 69

د- مقیاس سنجش مهارتهای مقابله با استرس (CISS)……………… 69

روایی پرسشنامه ی راه های مقابله با استرس………………………… 70

و- پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک و برخی متغیرهای اصلی مورد بررسی…….71

3-7  فنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها …………………….71

3-8 تعاریف نظری و عملی متغیرهای تحقیق…………………………. 72

3-8-1 تعاریف نظری……………………………….. 72

الف- کیفیت زندگی……………………………….. 72

ب- توانخواه ذهنی……………………………….. 72

ج- حمایت اجتماعی……………………………….. 72

د- مهارتهای مقابله با استرس………………………………… 73

و- عزت نفس…………………………………. 73

و- وضعیت اقتصادی……………………………….. 73

3-8-2 تعاریف عملیاتی……………………………….. 73

الف- کیفیت زندگی……………………………….. 73

ب- توانخواه ذهنی……………………………….. 74

ج- حمایت اجتماعی……………………………….. 74

د- مهارتهای مقابله با استرس………………………………… 74

و- عزت نفس…………………………………. 74

ه- وضعیت اقتصادی……………………………….. 74

فصل 4………………………………. 75

4-1 مقدمه………………………………. 76

4-2  یافته های توصیفی……………………………….. 76

4-3 ویژگی های جمعیت شناختی……………………………….. 76

4-4  یافته های استنباطی: بررسی فرضیه های تحقیق………………. 83

فصل 5………………………………. 110

5-1 مقدمه………………………………. 111

5-2 بحث و نتیجه گیری……………………………….. 116

5-3 پیشنهادات کاربردی……………………………….. 118

5-4 پیشنهادات تحقیقی………………………………119

5-5 محدودیت های پژوهش…………………………………. 119

فهرست منابع………………………………. 121

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید