پایان نامه سرمایه فکری و سرمایه درگردش بربازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی


مدل مفهومی تحقیق

مدل مفهومی تحقیق در شکل (۱-۱) نشان داده شده است.

 

متغیرهای مستقل اصلی

 

 

سرمایه فکریIntellectual Capital
سرمایه در گردشWorking Capital
عملکرد مالیFinancial Performance

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

متغیر

وابسته

 

 

شکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

 

۱-۸- جامعۀ آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه

۱-۸-۱- جامعۀ آماری

جامعۀ آماری در این تحقیق کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

۱-۸-۲- روش نمونه­گیری

به منظور انتخاب نمونه از روش نمونه­گیری قضاوتی (وصفی) که جزء روش­های نمونه­گیری غیر احتمالی  می­باشد، استفاده شده است (رضوانی، ۱۳۹۱، ۱۲۱).

۱-۸-۳- حجم نمونه

به منظور انتخاب نمونه شرکت­هایی که دارای شرایط زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه شرکت­ها حذف شدند:

۱) پایان سال مالی آن­ها پایان اسفند ماه باشد تا سبب افزایش یا حفظ قابلیت مقایسۀ اطّلاعات مالی به دست آمده شود.

۲) اطّلاعات کامل شرکت­ها موجود باشد و صورت­های مالی و یادداشت­های توضیحی همراه آنها قابل دسترس باشد.

۳) طی دورۀ تحقیق سود ده باشد و سود عملیاتی داشته باشد.

۴) در طول دورۀ تحقیق حقوق صاحبان سهام آن­ها منفی نباشد.

در نهایت تعداد ۷۳ شرکت با در نظر گرفتن شرایط مذکور به عنوان نمونه انتخاب شدند.

۱-۹- متغیرهای تحقیق

۱-۹-۱- متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل اصلی در پژوهش حاضر سرمایه فکری و سرمایه در گردش می­باشند و متغیرهای مستقل فرعی سرمایه­ فکری عبارتند از:

 

۱) کارایی سرمایه به کارگرفته شده[۱] (CEE)، ۲) کارایی سرمایه انسانی[۲] (HCE)، ۳) کارایی سرمایه ساختاری[۳] (SCE).

۱-۹-۲- متغیرهای وابسته

متغیر وابسته­ در این تحقیق عملکرد مالی می­باشد که با شاخص­های عملکردی مانند بازده دارایی­ها[۴] (ROA) و بازده حقوق ­صاحبان سهام[۵] (ROE) و حاشیه سود[۶] (PM) سنجیده می­شود.

۱-۱۰- استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش

استفاده­کنندگان احتمالی از نتایج پژوهش را می­توان سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مدیران و سهامداران بالفعل و بالقوه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه­گذاران، اساتید دانشگاه و به طور اعم تمامی مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دانشجویان و پژوهشگران مسائل مالی و سایر علاقمندان در خصوص موضوع مطروحه نام برد.

۱-۱۱- تعریف مفهومی واژه­ها و اصطلاحات

در این فصل تعریف مفهومی واژه­ها و اصطلاحات بیان شده و در فصل سوم به تعریف عملیاتی آن­ها پرداخته می­شود.

۱-۱۱-۱- تعریف سرمایه فکری

در منابع مختلف، تعاریف مختلفی از سرمایه فکری ارائه شده است در این قسمت فقط به یکی از این تعاریف اشاره می­شود و تعاریف دیگر در فصل دوم ارائه می­شود.

سرمایه فکری مجموعه­ای از دارایی­های دانش محور است که به یک سازمان اختصاص دارند و در زمره ویژگی­های آن محسوب می­شوند و از طریق افزودن ارزش به ذی نفعان کلیدی سازمان، به طور قابل ملاحظه­ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می­شود (مار، ۲۰۰۴).

اکثر تعاریف ارائه شده سرمایه­ فکری را متشکل از سه جزء اصلی یعنی سرمایه­ انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه ارتباطی (مشتری) بیان می­کنند. مدل مورد استفاده در این پژوهش که مدل پالیک یا مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری می­باشد سرمایه فکری را متشکل از سه جزء یعنی کارایی سرمایه به کارگرفته ­شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری در نظر می­گیرد و سرمایه ارتباطی (مشتری) را در نظر نمی­گیرد (پالیک[۷]، ۲۰۰۰).

۱-۱۱-۱-۱- تعریف کارایی سرمایه به کارگرفته شده (CEE)

این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از به کارگیری دارایی­های فیزیکی و مشهود می­باشد. یعنی به ازای یک ریال دارایی چند ریال ارزش افزوده ایجاد شده است (همان منبع).

[۱]. Capital Employed Efficiency

[۲]. Human Capital Efficiency

[۳]. Structural Capital Efficiency

[۴]. Return on Assets

[۵]. Return on Equity

[۶]. Profit Margin

[۷]. Pulic, 2000

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید