پایان نامه سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات کارکنان شرکت آب گیلان

ارسال شده در سایت پایان نامه

تعریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل

۱-۷-۱ تعریف نظری سرمایه اجتماعی

فوکویاما[۱] (۱۹۹۵ ) سرمایه اجتماعی را به عنوان ” توانای افراد برای کار تعریف شده با هم و برای رسیدن به اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها می داند ” Fu ;  ۲۰۰۴ : ۱۹)) .  بعدها فوکویاما  ) ۱۹۹۹) تعریف دیگری از سرمایه اجتماعی ارائه می دهد و می گوید : سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف کرد ( زمردیان و رستمی ؛  ۱۳۸۹ : ۵۱).

۱-۷-۲ تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی

برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه مقاله  الینجر [۲] (۲۰۱۱) استفاده شده که خود این مقاله پرسشنامه خود را از کوهن و پروساک [۳] (۲۰۰۱ )  بر گرفته اند. این پرسشنامه در مورد سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی است و دارای ۳ بعد زیر  می باشد :

  • ایجاد ارتباطات : شامل هنجارهای رفتاری و ارزش هایی است که موجب تعمیق روابط با همکاران و ایجاد یک حس قوی در اجتماع می شود.
  • توانایی اعتماد : شامل هنجارهای رفتاری و ارزش هایی است که به جای دادن دلایلی به کارکنان برای پاسخ دادن به سازمان ، دلیل اعتماد به نفس و دفاع از نمایندگی آنها در سازمان است.
  • پرورش همکاری : شامل هنجارهای رفتاری و ارزش هایی است که نسبت به تلاش فردی به پاداش های مشترک تشویق می کند : ۵۷۳) (Ellinger et al. ;  ۲۰۱۱ .

آیتم های پرسشنامه این پایان نامه از شماره ۷-۱  برگرفته از سوالات پرسشنامه  مربوط به مقاله ای الینجر و همکاران   : ۵۷۴) (Ellinger et al. ;  ۲۰۱۱ می باشد که در طیف لیکرت ۵ نقطه ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم سنجیده می شود .

 

۱-۸ تعریف نظری و عملیاتی متغیر های وابسته

۱-۸-۱ تعریف نظری عملکرد شغلی

عملکرد عبارتست از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته است ( شریف زاده ؛ خیر اندیش ؛  ۱۳۸۸ : ۳۷) . عملکرد شغلی » در واقع به مجموع رفتارهایی که افراد ، در ارتباط با شغل از خود بروز می دهند یا به عبارتی میزان محصول ، پیامد و یا بازده ای است که به موجب اشتغال فرد در شغل خود، حاصل می شود ، تعریف می شود «  (مؤذن ؛ موحد محمدی؛ رضوانفر ؛ میرترابی ؛  ۱۳۹۰  : ۱۳۵).

۱-۸-۲   تعریف عملیاتی عملکرد شغلی

برای سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه مقاله بابین و بولس [۴](۱۹۹۶) استفاده شده است . این مقاله تمرکز به خودارزیابی عملکرد شغلی دارد ، در این مقاله بیان شده که کارکنان با در نظر گرفتن شرایط محیطی خود و مواردی چون انگیزه درونی ، تسهیل رهبری و پشتیبانی ، دوستی و گرمای کار گروهی و نقش استرس به ارزیابی این که چه میزان کار خود را خوب انجام می دهند می پردازند(   Bobin &  Boles ; 1996 : 58 )  سوالات این پرسشنامه تمرکز دارد بر میزان پاسخ دهی کارکنان  از نظر عملکرد نسبت به همکاران خود ، مقایسه کیفیت کار فرد در مقابل کار دیگران و ارائه استاندارد های مهم برای سنجش عملکرد(  Bobin & Boles ;  ۱۹۹۶ : ۶۳  )

آیتم های پرسشنامه این پایان نامه از شماره ۲۲-۱۸ برگرفته از سوالات پرسشنامه  مربوط به مقاله  بابین و بولس  ( Bobin &  Boles ;  ۱۹۹۶ : ۷۲ ) می باشد که در طیف لیکرت ۵ نقطه ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم سنجیده می شود .

۹- Fukuyam

۱۰ Ellinger

۱۱ Cohen & Prusak

۱۲ – Bobin & Boles

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر
پایان نامه فرجام شناسی در اندیشه سیاسی اسلام با تکیه بر تفاسیر شیعه از قرآن مجید
پایان نامه بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات
دانلود پایان نامه تبیین مبانی حقوقی موافقین و مخالفین تأثیر تدلیس بر اراده
پایان نامه قتل