پایان نامه سبک رقابتی و رضایت شغلی کارکنان


مفهوم عملی

عدالت سازمانی از نمره ای که افراد به پرسشنامه عدالت سازمانی نیکاف و مورمان (۱۹۹۳) می دهند، بدست می آید.

شیوه های حل تعارض بین فردی(متغیر مستقل)

مفهوم نظری:

حل تعارض، به انواع راهبردهای مدیریت تعارض اطلاق می شود که شخص تمایل دارد در وضعیت تعارضی از آن ها استفاده کند (رحیم[۱]، ۱۹۸۳، تینگ تامی[۲] و همکاران، ۲۰۰۰).

توماس (۱۹۷۶)، پنج شیوه اداره و حل تعارض بین فردی را شناسایی کرده که عبارتند از رقابتی، همکاری، اجتناب، انطباق و مصالحه می باشد و همچنین توسط رحیم (۱۹۸۳)، سبک های حل تعارض بین فردی شامل پنج سبک یکپارچگی، ملزم شده، مسلط، اجتنابی و مصالحه شناسایی شده است.

مفهوم عملیاتی:

عبارت است از نمره ای که فرد در پرسشنامه حل تعارض افضل رحیم (۱۹۸۳) کسب می کند.

رضایت شغلی (متغیر وابسته)

مفهوم نظری:

رضایت شغلی نگرشی است که چگونگی احساس مردم را نسبت به مشاغلشان به طور کلی و یا نسبت به حیطه‌های مختلف آن نشان می دهد (اسپکتور، ۲۰۰۰). رضایت شغلی دارای ۵ مولفه است که عبارتند از: رضایت از کار، رضایت از سرپرستی، رضایت از همکاران، رضایت از حقوق و رضایت از ترفیعات. علاوه بر آن، مجموع این ابعاد و مولفه ها رضایت شغلی کلی حاصل می شود.

 

مفهوم عملی:

رضایت شغلی از نمره ای که افراد به پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور (۱۹۹۴) می دهند، به دست می آید.

[۱] Rahim

[۲] Tingtami

 

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید