پایان نامه سازوکار بازاریابی و فروش مواد شیمیایی در صنایع


فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                                               صفحه

فصل اول: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- شناخت بازار ………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- ترکیب بازار …………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4- تقاضا …………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-5- آنالیز بازار  ……………………………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: توسعه استراتژی های بازاریابی   ……………………………………………………………………………….. 13

2-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2- اجرا ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-3- دو اصل یاری دهنده در بازاریابی برای مهندسان  ………………………………………………………………. 18

2-4- اصول بازاریابی بیزینس به بیزینس     ………………………………………………………………………………….. 20

2-4-1- تعریف    ……………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-4-2- متفاوت سازی از سایر زمینه های بازاریابی   …………………………………………………………………. 22

2-4-2-1- ماهیت محصولات    ……………………………………………………………………………………………….. 24

2-4-2-2- ماهیت مشتریان  ……………………………………………………………………………………………………. 30

2-4-2-3- کانال های مبادله  ………………………………………………………………………………………………….. 32

2-4-2-4- ارتباط   …………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-4-2-5- سیاست قیمت    ………………………………………………………………………………………………………. 42

2-4-3- رفتار خرید  ………………………………………………………………………………………………………………. 49

2-4-4- دلایل خرید  ……………………………………………………………………………………………………………… 50

2-4-5- فرآیند خرید  ……………………………………………………………………………………………………………… 51

2-4-6- جنبه های روان شناختی   ……………………………………………………………………………………………… 53

فصل سوم : ساختار بازار بین المللی صنایع شیمیایی   ………………………………………………………………….. 55

3-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-2- ویژگی های اساسی از شاخه های کلیدی   ………………………………………………………………………… 57

3-2-1- صنعت کشاورزی – شیمیایی   ……………………………..……………………………………………………… 59

3-2-2- صنعت داروسازی   …………………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-3- بیو تکنولوژی و صنایع تکنولوژی ژن  …………………………………………………………………………. 63

3-2-4- صنعت کالا  ………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-2-5- صنعت متخصصان شیمیایی   ……………………………………………………………………………………….. 65

3-2-6- صنعت مهندسی   ……………………………………………………………………………………………………….. 66

3-3- مشتریان و کاربران  ……………………………………………………….………………………………………………. 67

3-4- کانال های توزیع   …………………………………………………………………………………………………………… 68

3-5- محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی   ………………………………………………………………………………… 69

3-5-1- وابستگی به بازار های نفت و گاز  ………………………………………………………………………………. 69

3-5-2- محدودیت های قانونی و سیاست گذاری   …………………………………………………………………….. 74

3-5-3- چانه زنی و گره های ذینفع   ………………………………………………………………………………………… 76

3-5-4- مشکلات تصویر سازی و پذیرش اجتماعی   …………………………………………………………………. 78

فصل چهار :بازاریابی پروژه های مهندسی مواد شیمیایی   ……………………………………………………………… 81

4-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………. 82

4-2- بازاریابی کارخانه های شیمیایی   …………………………………………………………………………………….. 82

4-3- بازاریابی تکنولوژی سبز  ………………………………………………………………………………………………… 91

4-4- بازاریابی کالاهای شیمیایی   …………………………………………………………………………………………….. 95

4-4-1- گازها ………………………………………………………………………………………………………………………. 96

4-4-2- نفت    ……………………………………………………………………………………………………………………….. 98

4-4-3- پالپ و کاغذ  …………………………………………………………………………………………………………….. 101

4-4-4- فیبرها ……………………………………………………………………………………………………………………… 107

4-4-5- کود های شیمیایی   ……………………………………………………………………………………………………. 108

4-4-6- کلرین   …………………………………………………………………………………………………………………….. 109

4-5- پلاستیک ها و لاستیک ها ………………………………………………………………………………………………. 112

4-5-1- پلی الفین ها ………………………………………………………………………………………………………………. 114

4-5-2- پلی استایرن ها ………………………………………………………………………………………………………… 119

4-5-3- پلی وینیل کلراید  ………………………………………………………………………………………………………. 120

4-5-4- پلی استر های اشباع نشده ………………………………………………………………………………………….. 122

4-5-5- فوم های پلی یورتان  …………………………………………………………………………………………………. 124

4-5-6- رزین های ترفتالات پلی اتیلن   …………………………………………………………………………………… 125

4-5-7- فیلم های ترفتالات پلی اتیلن   ……………………………………………………………………………………… 127

4-5-8- فیبر های ترفتالات پلی اتیلن   ……………………………………………………………………………………… 127

4-5-9- لاستیک ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 128

4-5-10- لاستیک های طبیعی   ………………………………………………………………………………………………… 129

4-5-11- لاستیک های ترکیبی   ……………………………………………………………………………………………….. 130

4-5-12- الاستومر های ترموپلاستیک مبتنی بر استایرن  …………………………………………………………….. 132

فصل پنجم : نتیجه گیری   ………………………………………………………………………………………………………… 133

5-1– مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………. 134

5-2- پوشش ها و جلا دهنده ها …………………………………………………………………………………………….. 137

5-3- رنگ های نساجی ……………………………………………………………………………………………………….. 138

5-4- بازدارنده های فرسایش     ………………………………………………………………………………………………… 139

5-5- مواد شیمیایی برای الکترونیک ها …………………………………………………………………………………… 141

5-6- کاتالیست ها ………………………………………………………………………………………………………………… 143

5-7- افزودنی های پلاستیک    …………………………………………………………………………………………………. 145

5-8- آفت کش ها ………………………………………………………………………………………………………………… 148

5-9- پلیمر های ویژه …………………………………………………………………………………………………………… 150

5-10- مواد آرایشی   ………………………………………………………………………………………………………………. 153

5-11- تجارت کشاورزی   ………………………………………..…………………………………………………………….. 157

5-12- روند های کلی   ………………………………………………………………………………………………………….. 158

5-13- آفت کش ها، قارچ کش ها و حشره کش ها ………………………………………………………………….. 159

5-14- دانه های تغییر یافته ژنتیک    ………………………………………………………………………………………….. 162

5-15- گیاهان به عنوان راکتو های شیمیایی   …………………………………………………………………………….. 166

5-16- غذای کامل   ……………………………………………………………………………………………………………….. 167

5-17- جنبه های قانونی   ………………………………………………………………………………………………………… 168

5-18- بازاریابی داروها ………………………………………………………………………………………………………….. 170

5-19- عوامل اجتماعی و دموگرافیک(مردم شناسی)  …………………………………………………………………. 172

5-20- تغییر نمودار بازاریابی   ………………………………………………………………………………………………….. 176

5-21- بخش های بازار جدید  ………………………………………………………………………………………………… 176

5-22- رقبای جدید  ………………………………………………………………………………………………………………. 178

5-23- توسعه یک داروی جدید  ……………………………………………………………………………………………… 178

5-24- پیش بازاریابی   …………………………………………………………………………………………………………….. 180

5-25- راه اندازی مجدد داروها …………………………………………………………………………………………….. 181

5-26- کانال های توزیع   ………………………………………………………………………………………………………… 182

5-27- تجارت الکترونیک در صنعت شیمیایی   …………………………………………………………………………. 184

5-27-1- اهمیت تجارت الکترونیک در بازاریابی   …………………………………………………………………….. 184

5-27-2- مکان های بازار مواد شیمیایی مجازی ……………………………………………………………………… 185

5-28- بازار های نمایان شده ………………………………………………………………………………………………….. 187

5-28-1- dorado-نفت باکو  ……………………………………………………………………………………………….. 187

5-28-2- بیزینس در چین   ……………………………………………………………………………………………………… 190

5-29- بازبینی   ……………………………………………………………………………………………………………………… 191

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید