پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

متن کامل (همراه با تمام ضمائم) : پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه 112 صفحه با فرمت ورد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چكیده فارسی ……………………………………………………………………………………………..

چكیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………..

پیش گفتار ………………………………………………………………………………………………….

بخش اول مباحث نظری

فصل اول اسفرزه

1-1 اسفرزه ………………………………………………………………………………………………..

1-1-1- ریخت شناسی ……………………………………………………………………………….

2-1-1- زمان جمع‌آوری ……………………………………………………………………………..

3-1-1- خرده نگاری …………………………………………………………………………………..

4-1-1- طرز نگهداری …………………………………………………………………………………

5-1-1- دامنه انتشار ………………………………………………………………………………….

6-1-1- مواد متشكله ………………………………………………………………………………….

7-1-1- مواد مصرف گیاه …………………………………………………………………………..

8-1-1- مهم‌ترین اثرات گزارش شده اسفرزه ……………………………………………….

1-8-1-1- بیماریهای قلبی – عروقی …………………………………………………………..

9-1-1- نحوه مقدار مصرف به عنوان ملین گیاهی ……………………………………….

10-1-1- مكانسیم اثر ………………………………………………………………………………..

11-1-1- موارد عدم مصرف ……………………………………………………………………….

12-1-1- در دوران بارداری و شیردهی ………………………………………………………

13-1-1- تداخل دارویی ……………………………………………………………………………..

14-1-1- موارد احتیاط ………………………………………………………………………………

15-1-1- اشكال دارویی ……………………………………………………………………………..

2-1- كنترل كیفی و كمی شیمیایی پوسته دانه اسفرزه …………………………………

فصل دوم یبوست

1-2- یبوست ……………………………………………………………………………………………..

2-2- اتیولوژی ………………………………………………………………………………………….

3-2- درمان ………………………………………………………………………………………………..

1-3-2- درمان غیر دارویی …………………………………………………………………………

2-3-2- درمان دارویی ……………………………………………………………………………….

4-2- سوء مصرف ریلمین‌ها ……………………………………………………………………….

فصل سوم كلیات فرآورده‌ جوشان

1-3- مقدمه ………………………………………………………………………………………………..

2-3- تعریف پودر ………………………………………………………………………………………

1-2-3- انواع پودرها …………………………………………………………………………………

3-3- تعریف گرانول …………………………………………………………………………………..

1-3-3- انواع گرانولها ……………………………………………………………………………….

4-3- مزایای فرآورده‌های پودری و گرانولی ……………………………………………….

5-3- معایب پودرها و گرانولها …………………………………………………………………..

6-3- كلیاتی در مورد فرآورد‌ه‌های جوشان ………………………………………………….

1-6-3- مكانسیم ایجاد جوش در فرآورده‌های جوشان …………………………………

2-6-3- مواد بكار رفته در فرآورده‌های جوشان …………………………………………..

1-2-6-3- منابع اسیدی …………………………………………………………………………….

2-2-6-3- منابع بازی ……………………………………………………………………………….

3-2-6-3- چسباننده ………………………………………………………………………………….

4-2-6-3- تركیبات شیرین كننده ……………………………………………………………….

5-2-6-3- تركیبات طعم دهنده …………………………………………………………………..

6-2-6-3- رنگ دهنده ………………………………………………………………………………..

7-2-6-3- مواد افزایش دهنده محلولیت ……………………………………………………..

8-2-6-3- مواد پایدار كننده ………………………………………………………………………

7-3- بسته‌‌بندی …………………………………………………………………………………………

8-3- انواع فرآورده‌های جوشان …………………………………………………………………

1-8-3- پودرهای جوشان …………………………………………………………………………..

2-8-3- گرانولهای جوشان …………………………………………………………………………

1-2-8-3- گرانولاسیون مرطوب ………………………………………………………………..

1-1-2-8-3- مزایای گرانولاسیون مرطوب …………………………………………………

2-2-8-3- گرانولاسیون خشك …………………………………………………………………..

3-2-8-3- گرانولاسیون به روش ذوب ……………………………………………………….

9-3- آزمایشات كنترل فیزیكوشیمیایی گرانولهای جوشان …………………………..

1-9-3- خصوصیات ظاهری ……………………………………………………………………….

2-9-3- تعیین مقدار موثره دارویی …………………………………………………………….

3-9-3- زمان جوشش و انحلال …………………………………………………………………..

4-9-3- PH محلول …………………………………………………………………………………….

5-9-3- تعیین مقدار رطوبت گرانولها …………………………………………………………

10-3- آزمایشات پایداری و تعیین غیر مفید دارو ………………………………………..

1-10-3- آزمایش پایداری تسریع شده ………………………………………………………

2-10-3- آزمایش پایداری ادواری ………………………………………………………………

3-10-3- عمر قفسه‌ای ………………………………………………………………………………..

فصل چهارم كار تجربی

بخش دوم : مباحث تجربی

1-4- مقدمه ………………………………………………………………………………………………..

2-4- وسایل و دستگاههای بكار رفته …………………………………………………………..

3-4- مواد بكار رفته ……………………………………………………………………………………

4-4- تهیه پودر پوسته دانه اسفرزه ……………………………………………………………

1-4-4- كنترل‌های كیفی و كمی شیمیایی پوسته دانه اسفرزه ………………………

5-4- تعیین ریزش پودر …………………………………………………………………………….

6-4- تهیه گرانول جوشان …………………………………………………………………………..

7-4- آزمون‌های كنترل فیزیكوشیمیایی ………………………………………………………

1-7-4- بررسی خواص ظاهری …………………………………………………………………..

2-7-4- تعیین ریزش گرانولها ……………………………………………………………………

3-7-4- آزمون تعیین PH محلول ……………………………………………………………….

4-7-4- تعیین مدت زمان جوشش و چگونگی انحلال ……………………………………

5-7-4- آزمون تعیین مقدار موثر دارویی ……………………………………………………

6-7-4- آزمایش پایداری ……………………………………………………………………………

1-6-4- انتخاب مخلوط اسید و باز در حضور اسفرزه …………………………………

2-6-4- استفاده از سورفكتانت‌ها ……………………………………………………………….

3-6-4- اصلاح طعم فرمولاسیونهای منتخب ………………………………………………..

4-6-4- اصلاح طعم فرمولاسیون توسط شیرین كننده ………………………………..

5-6-4- انتخاب فرمولاسیون نهایی …………………………………………………………….

فصل پنجم نتایج و بحث

1-5- مقدمه ………………………………………………………………………………………………..

2-5- نتایج و بحث مربوط به مطالعات انجام شده بر روی ریزش پودر اسفرزه          

1-2-5- تابعیت ریزش پودر اسفرزه …………………………………………………………..

2-2-5- نتایج حاصل از بررسی ریزش پودر اسفرزه توسط دستگاه ریزش سنج      

3-5- نتایج حاصل از بررسی ریزش پودر اسفرزه با محاسبه اندیس كار و ضریب هانسر     

4-5- بررسی فرمولاسیون‌های تهیه شده بررسی انتخاب منابع اسیدی و بازی           

5-5- بررسی فرمولاسیونهای تهیه شده جهت دستیابی به PH مناسب ………….

6-5- بررسی فرمولاسیون‌های تهیه شده از سورفكتانتهای مختلف ……………….

7-5- بررسی فرمولاسیون تهیه شده از منابع اسیدی و بازی، طعم دهنده و شیرین كننده     

8-5- بررسی فرمولاسیون جدول (13-4) حاوی شکر و آسپارتام………………………..

9-5- نتایج حاصل از نظر خواهی داوطلبین در مورد 3 فرمولاسیون ……………….

10-5- آزمونهای پایداری تسریع شده …………………………………………………………….

11-5- نتیجه‌گیری نهایی …………………………………………………………………………………

 

 

چكیده فارسی:

عنوان پایان نامه : ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

 

اساتید راهنما: دكتر فرازمجاب – دكتر سید علیرضا مرتضوی

آدرس: دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی، تهران                

 

در این تحقیق فرآورده جوشان حاصل از پوسته دانه اسفرزه در خانواده بارهنگ بصورت گرانولاسیون مرطوب تهیه شد. پوسته دانه اسفرزه از شركت ایران داروك تهیه تحت و تست‌های فارماكوپه‌ای شامل: (ضریب تورم، خاكستر تام، وزن خشك و مواد ناخالصی) مبتنی بر استاندارد رفرانس‌ها قرار گرفت. سپس فرمولاسیونهای متعددی، (در مجموع 30 فرمولاسیون) شامل نسبت‌های متفاوتی در پوسته‌ دانه اسفرزه، اسید و بازهای مختلف شامل (اسید سیتریك،‌اسید تارتاربك و سدیم بی‌كربنات)،‌پلی و منیل پیرولیدون بعنوان چسباننده، افزودنیهای دیگر شامل (رنگ دهنده، طعم دهنده و شیرین كننده)‌ با هم مخلوط هستند و توسط اتانول %90 به گرانول تبدیل شدند گرانولهای تهیه شده از یك بامش 10 عبور داده شدند و در آون با دمای سانتی‌گراد خشك گردیدند. سپس از یك بامش 20 عبور داده شد. نتیجه فرمولاسیونها تهیه شده توسط خصوصیات ظاهری، زمان جوشش وPH، ریزش و میزان ماده مؤثره بررسی شد. البته باید توجه داشت كه هر گرم از گرانول تهیه شده معادل 40 میلی‌لیتر موسیلاژ به دنبال اضافه كردن بافر با 8/6= PH می‌دهد.

3 فرمولاسیون با طعم‌های مختلف تهیه شد و توسط 10 نفر از داوطلبین سالم تست شد. بعد از انجام آنالیز‌های آماری (فریدمن- ویكگسون)، بهترین فرمولاسیون شامل (%9 اسید سیتریك، % 19 اسید تارتاریك با %32 سدیم بی كربنات، % 40 پوسته دانه اسفرزه، 300 میلی‌گرم ساكاند، 750 میلی‌گرم آسپارتام) انتخاب شد. سرانجام مطالعات پایداری تبریع شده روی فرمولاسیون منتخب به مدت 6 ماه در دمای سانتی‌گراد و رطوبت % 75 انجام شد. در طی ماه 1، 2، 3 و 6. نمونه گیری انجام و تستهای فیزیكوشیمیایی روی فرمولاسیون صورت گرفت. در نتایج اختلاف معنی‌داری (05/0 > P) دیده نشد و پارامترهای گفته شده در بالا در طی 6 ماه روی فرمولاسیون انجام گرفت.

كلمات كلیدی: پسیلوم اواتا، گرانولهای جوشان، پوسته دانه اسفوزه، فرمولاسیون گرانول، گرانولاسیون مرطوب، مطالعات پایداری.

 

 

پیشگفتار:

امروزه ضمن گسترش روز افزون تحقیقات در زمینه داروهای گیاهی، تجویز و كاربرد آنها روز به روز در كشورهای مختلف جهان رو به افزایش است. علت عمده این توجه آن است كه گیاهان در قرن‌های پیش مورد مصرف دارویی بوده‌اند و اثرات درمانی آنها در طول سالیان متمادی تجزیه و به اثبات رسیده است، كشور ایران نیز از لحاظ جغرافیایی و آب و هوایی از موقعیت مناسبی برخوردار است و برخورداری از این عامل مهم باعث گردیده در بین گیاهان دارویی موجود در ایران كه رشد گونه‌های مختلف گیاهی در آن امكان پذیر باشد همچنین سابقه بسیار طولانی در كاربرد آنها توسط دانشمندان بزرگ و صاحب نام، از پیشروان استفاده از گیاهان در درمان بوده و نقش بسزایی در تكامل گیاه درمانی در طی قرون و اعصار ایفا نموده است.

گیاه اسفرزه با نام علمی Psylium ovata به منظور درمان یبوست و ضد التهاب دستگاه گوارشی به كار می‌رود. البته اثرات درمانی متعددی به غیر از موارد بالا از این گیاه كشف شده، از جمله این كاربرد‌ها می‌توان: كمك به كاهش كلسترول خون و همچنین كاهش قند خود در افراد دیابتی را نام برد. لذا با توجه به اثرات درمانی این گیاه، پذیرش بهتر بیماران و سهولت مصرف توسط بیماران و عدم وجود آن به صورت جوشان در بازار دارویی كشور، در این پایان‌نامه اقدام به تهیه فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه نمودیم. لازم به ذكر است اثر درمانی اسفرزه هم در دانه و هم در پوسته دانه آن موجود می‌باشد كه خاصیت معینی آن در پوسته دانه 5 برابر دانه اسفرزه می‌باشد.

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم – با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند- موجود است

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه 112 ص

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید