پایان نامه زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – قدرت آقای سعید صیّادی‌پور سی‌سخت
تحت عنوان

 

زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت

 

 

 

 

 

در تاریخ 19 /   3 /1394 توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

  • استاد راهنمای اوّل پایان­نامه                         دکتر غلامرضا یوسفی
  • استاد راهنمای دوم پایان­نامه دکتر محمد امین لطیفی
  • استاد داور دکتر رحمت­ا… هوشمند
  • استاد داور دکتر حمیدرضا کارشناس

سرپرست تحصیلات تکمیلی                            دکتر سید محمدعلی خسروی­فرد

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                              صفحه

فهرست مطالب.. هشت

چکیده 1

فصل اوّل: مقدّمه

فصل دوم: تاریخچه‌ی کارهای انجام شده

2-1. مقدّمه. 8

2-2. مروری بر پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه‌ی تعمیرات سیستم قدرت.. 9

2-3. مروری بر پژوهش‌‌های صورت گرفته در زمینه‌‌ی آسیب‌پذیری سیستم قدرت.. 25

2-4. خلاصه‌ی فصل و نتیجه‌گیری.. 43

فصل سوم: مدل زمانی برای بررسی آسیب‌پذیری سیستم قدرت

3-1. انگیزه 44

3-2. رویکرد 45

3-3. نوآوری‌های مدل. 46

3-4. مدل‌سازی مسأله‌ی آسیب‌پذیری با در نظر گرفتن بُعد زمان. 46

3-4-1. فرضیات.. 46

3-4-2. مدل‌سازی بررسی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در یک افق زمانی. 47

3-4-3. تبدیل مدل دو سطحی ارائه شده، به یک مدل یک‌سطحی. 52

3-4-4. تبدیل MPEC به یک مسأله‌ی MILP. 53

3-5. مثال عددی اوّل. 54

3-5-2. افق زمانی مطالعه. 54

3-5-3. داده‌های ورودی مسأله. 54

3-5-4. سناریوهای تعریف شده 56

3-5-5. ارائه و تحلیل نتایج. 59

3-5-6. بار محاسباتی مسأله. 66

 

3-6. مثال عددی دوم 67

3-6-1. افق زمانی مطالعه. 67

3-6-2. داده‌های ورودی مسأله. 68

3-6-3. تعریف سناریوها و ارائه و تحلیل نتایج. 69

3-7. خلاصه‌ی فصل و نتیجه‌گیری.. 73

فصل چهارم: مدلی برای زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با لحاظ آسیب‌پذیری سیستم قدرت

4-1. مقدّمه و رویکرد 75

4-1-1. نوآوری‌های مدل. 77

4-2. مدل‌سازی مسأله‌ی زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌‌پذیری شبکه‌ قدرت.. 78

4-2-1. فرضیات.. 78

4-2-2. مدل‌سازی زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال شبکه با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت.. 78

4-3. مدل MWAW برای بررسی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در یک افق زمانی. 87

4-3-1. فرمول‌بندی مدل MWaW… 88

4-3-2. MPEC مربوط به مدل MWaW… 94

4-3-3. تبدیل MPEC مدل MWaW به یک مسأله‌ی MILP. 96

4-3-4. مدل نهایی MWaW به صورت یک مسأله‌ی MILP یک‌سطحی. 98

4-4. مدل نهایی VCTMS به صورت یک مسأله‌ی MILP دو سطحی. 98

4-5. استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حلّ مدل VCTMS. 98

4-5-1. انتخاب متغیّرها و تابع هدف.. 98

4-5-2. کدگذاری.. 99

4-5-3. جمعیت اوّلیه. 100

4-5-4. انتخاب.. 100

4-5-5. ترکیب.. 101

4-5-6. جهش.. 101

 

4-6. مثال عددی اوّل: اجرای مدل MWaW بر روی شبکه‌ی شش شینه‌ی گارور. 101

4-6-2. افق زمانی مطالعه. 102

4-6-3. داده‌های ورودی مسأله. 102

4-6-4. ارائه و تحلیل نتایج. 104

4-7. مثال عددی دوم: اجرای مدل VCTMS برای زمان‌بندی تعمیرات معمولی در شبکه‌ی شش شینه‌ی گارور. 106

4-7-1. تعریف سناریوها 106

4-7-2. روش حل. 107

4-7-3. ارائه و تحلیل نتایج بدست آمده 109

4-7-3-الف. ارائه و تحلیل نتابج مربوط به سناریوی شماره 1.. 109

4-7-3-ب. ارائه و تحلیل نتابج مربوط به سناریوی شماره 2.. 113

4-7-3-ج. ارائه و تحلیل نتابج مربوط به سناریوی شماره 3.. 118

4-7-3-د. ارائه و تحلیل نتابج مربوط به سناریوی شماره 4.. 121

4-8. خلاصه‌ی فصل و نتیجه‌گیری.. 125

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1. جمع‌بندی نتایج. 127

5-2. پیشنهادها و ادامه‌ی تحقیق. 129

مراجع. 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

بحث تعمیرات در هر سیستمی و از جمله سیستم قدرت، از اهمّیت ویژه‌ای برخوردار است. در ساختار سنّتی صنعت برق، تعمیرات مربوط به بخش تولید و انتقال، هر دو توسّط اپراتور شبکه صورت می‌گیرد. با تجدیدساختار صنعت برق، پیشنهاد زمان تعمیرات مربوط به بخش‌های مختلف سیستم به مالکان بخش‌ها واگذار می‌شود و بهره‌بردار مستقل سیستم، مسئول نظارت و هماهنگی زمان انجام تعمیرات می‌باشد.

در مدل‌هایی که برای زمان‌بندی تعمیرات سیستم انتقال ارائه شده است، عموماً سعی در انتخاب بهترین زمان تعمیرات به منظور حفظ قابلیت اطمینان سیستم در یک ناحیه‌ی امن است و قابلیت اطمینان سیستم به عنوان مهم‌ترین قید این مسأله لحاظ می‌شود. پس از سال 2001 میلادی، مطالعه‌ی تأثیر حملات عامدانه بر شبکه‌ی قدرت اهمّیت ویژه‌ای به خود گرفته است؛ چراکه اعمال استانداردهای کلاسیک برای تأمین قابلیت اطمینان سیستم نمی‌تواند به قدر کافی واقعیت موجود، یعنی بحث حمله‌ی عامدانه به شبکه‌ی قدرت، را در خود لحاظ کند. در این پایان­نامه، در قدم اوّل، مدل جدیدی ارائه می­شود که می­تواند آسیب­پذیری سیستم قدرت را در یک افق زمانی مورد بررسی قرار دهد. «بُعد زمانی» حملات عامدانه در پژوهش­های قبلی در نظر گرفته نشده است. خروجی این مرحله، مدلی زمانی است که بصورت یک مسأله­ی دو سطحی فرمول­بندی شده است. این مدل دو سطحی با استفاده از تئوری دوگان تبدیل به یک مسأله­ی برنامه­ریزی یک­سطحی می­شود. در مرحله­ی دوّم، از این مدل برای ارائه­ی یک فرمول­بندی جدید برای زمان­بندی تعمیرات خطوط انتقال استفاده می­شود. در فرمول­بندی جدید، زمان­بندی تعمیرات خطوط انتقال به صورت یک مسأله­ی برنامه­ریزی چندسطحی در نظر گرفته می­شود که در آن، آسیب­پذیری سیستم قدرت در کنار قید قابلیت اطمینان سیستم لحاظ می­شود.

مدل­های پیشنهادی بر روی شبکه‌های استاندارد Garver 6-Bus و IEEE-RTS 24-Bus پیاده‌سازی و توانایی این روش­ها نشان داده شده است.

کلمات کلیدی: آسیب‌پذیری سیستم قدرت، برنامه‌ریزی چندسطحی، تئوری دوگان، زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال.

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید