پایان نامه زمان­بندی ماشین­های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت­های نگهداری


وزارت علوم،تحقیقات وفناوری

دانشگاه علوم وفنون مازندران

پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

زمان­بندی ماشین­های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت­های نگهداری

استاد راهنما:

دکتر جواد رضائیان

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

  • مقدمه                                                                            2
  • تعریف مسئله                                                                                         3
  • فرضیات مسئله ماشین­های موازی این مطالعه                                                     3
  • اهداف تحقیق                                                                                         4

1-5. جنبه­های نوآوری تحقیق                                                                                4

1-6. محتویات تحقیق                                                                                        4

1-7. جمع­بندی                                                                                                 4

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه                                                                                                     7

2-2. تعربف اثر یادگیری در فن زمان­بندی                                                                 7

2-3. تعریف نگهداری و تعمیرات در زمان­بندی                                                         9

2-4. ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                            10

2-4-1. مسائل ماشین­های موازی                                                                         10

2-4-2. مروری بر مطالعات زمان­بندی با اثر یادگیری                                                  11

2-4-3. مروری بر مطالعات اثر همزمان یادگیری و زوال در زمان­بندی                             11

2-4-4. مروری بر مطالعات زمان­بندی با اثر استهلاک                                                 12

2-5. جمع­بندی                                                                                             13

فصل سوم: ارائه مدل ریاضی

3-1. مقدمه                                                                                                   14

3-2. تعریف مسئله                                                                                        14

3-3. فرضیات مسئله                                                                                       14

3-4. مدل ریاضی پیشنهادی                                                                              15

3-4-1. اندیس­ها                                                                                           15

3-4-2. پارامترهای مسئله                                                                                 15

3-4-3. متغیرهای تصمیم                                                                                 15

3-4-4. مدل ریاضی                                                                                       16

3-4-5. توضیحات مدل                                                                                   17

3-5. تحلیل حساسیت                                                                                      17

3-6. پیچیدگی مسئله                                                                                       22

3-7. مقدمه­ای بر الگوریتم ژنتیک                                                                         24

3-7-1. شمای کلی الگوریتم ژنتیک                                                                     25

3-7-2. واژگان الگوریتم ژنتیک                                                                        26

3-7-3. جامعه اولیه                                                                                       26

3-7-4. عملیات ژنتیک                                                                                   27

3-7-4-1.عملگر انتخاب                                                                                27

3-7-4-2.عملگر تقاطع                                                                                   28

3-7-4-3. عملگر جهش                                                                                 29

3-7-4-4.تابع برازش                                                                                   30

3-7-4-5. شرط توقف                                                                                30

3-8 .معرفی الگوریتم رقابت استعماری

3-8-1. مقدمه                                                                                            30

3-8-2. شکل­دهی امپراطوری اولیه                                                                    30

3-8-3. سیاست جذب، حرکت کشور مستعمره به سمت استعمارگر                              33

3-8-4. انقلاب                                                                                          35

3-8-5. جابه­جایی قدرت بین استعمارگر و مستعمره                                              35

3-8-6. رقابت استعماری                                                                              36

3-8-7. همگرایی                                                                                        37

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

4-1. مقدمه                                                                                                 41

4-2. ساختار الگوریتم ژنتیک پیشنهادی                                                               41

4-2-1. ساختار کروموزوم                                                                               41

4-2-2. جمعیت اولیه                                                                                     42

4-2-3. تابع برازش                                                                                       42

4-2-4. عملگر تقاطع                                                                                    43

4-2-5. عملگر جهش                                                                                     44

4-2-6. ارزیابی فرزندان                                                                                 45

4-2-7. جست و جوی محلی                                                                           45

4-2-8. معیار توقف                                                                                      45

4-3. ساختار الگوریتم رقابت استعماری پیشنهادی                                                  46

4-4. نتایج محاسباتی                                                                                     47

4-4-1. تنظیم پارامترها                                                                                   47

4-4-2. روش تاگوچی                                                                                  47

4-4-3. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم ژنتیک                                                   49

4-4-4. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم رقابت استعماری                                     50

4-5. معیارهای عملکرد

4-5-1. شاخص زمان محاسباتی                                                                         52

4-5-2. روش­های اندازه­گیری عملکرد الگوریتم­ها                                                   52

4-5-3. تحلیل نمودار زمان محاسباتی الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری                       55

4-6. جمع­بندی                                                                                             56

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات آتی

5-1. جمع­بندی                                                                                             59

5-2. پیشنهادات آتی                                                                                     59

ضمیمه یک                                                                                                  60

ضمیمه دو                                                                                                   65

منابع و مراجع                                                                                               71

 

لیست جدول­ها

جدول 3-1. داده­های مسئله اول برای کار و زمان                                                           18

جدول 3-2. داده­های مسئله اول برای نرخ یادگیری                                                         18

جدول 3-3. داده­های مسئله اول برای نرخ استهلاک                                                        18

جدول 3-4. داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله اول                                           18

جدول 3-5. داده­های مسئله دوم برای کار و زمان                                                           19

جدول 3-6. داده­های مسئله دوم برای نرخ یادگیری                                                       19

جدول 3-7. داده­های مسئله دوم برای نرخ استهلاک                                                       20

جدول 3-8. داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله دوم                                           20

جدول 3-9. داده­های مسئله سوم برای کار و زمان                                                         21

جدول 3-10. داده­های مسئله سوم برای نرخ یادگیری                                                     21

جدول 3-11. داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله سوم                                       21

جدول 3-12. داده­های مسئله سوم برای نرخ استهلاک                                                     22

جدول 4-1. پارامترهای الگوریتم ژنتیک در سه سطح                                                     49

جدول 4-2. مقادیر بهینه برای پارامترهای GA                                                               50

جدول 4-3. پارامترهای الگوریتم ICA در سه سطح                                                     50

جدول 4-4. مقادیر بهینه برای پارامترهای ICA                                                             51

جدول 4-5. نتایج بدست­آمده از روش دقیق، الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری                    53

لیست شکل­ها

شکل 2-1. رویکردهای مدل­سازی اثر یادگیری                                                     9

شکل 3-1. سلسله مراتب پیچیدگی توابع هدف در مسائل زمان­بندی                         24

شکل 3-2. تقاطع تک­نقطه­ای                                                                       29

شکل 3-3. تقاطع دو نقطه­ای                                                                       29

شکل 3-4. نحوه تخصیص کشورهای مستعمره به کشور استعمارگر                         32

شکل 3-5. حرکت خطی مستعمره در راستای استعمارگر                                     34

شکل 3-6. زاویه انحراف رسیدن کشور مستعمره به امپریالیسم                               34

شکل 3-7. مسیر انقلاب در یک کشور مستعمره                                               35

شکل 3-8 .جا­به­جایی قدرت مابین کشورهای استعمارگر و مستعمره                       36

شکل 3-9. سقوط امپراطوری­های ضعیف­تر                                                     37

شکل 4-1. ساختار دو بخش و نحوه کدگشایی کروموزوم                                   42

شکل 4-2. نحوه عملکرد عملگرهای تقاطع                                                    44

شکل 4-3. نمایش و نحوه عملگر جهش                                                       45

شکل 4-4. مقادیر سطوح مختلف پارامترهای الگوریتم GA در نسبت S/N             49

شکل 4-5. مقادیر سطوح مختلف پارامترهای الگوریتم ICA در نسبت S/N           51

شکل 4-6. نمودار RPD مربوط به الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری               55

شکل 4-7. نمودار زمان محاسباتی الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری                 56

چکیده:

نگهداری ماشین در تولید اغلب برای ممانعت از شکست ماشین به منظور حفظ راندمان تولید انجام می­شود. در این پایان­نامه مسئله کمینه سازی بیشترین زمان تکمیل بر روی ماشین­های موازی غیرمرتبط باتوجه به تاثیرات استهلاک بر زمان کارها و فعالیت­های نگهداری و اثر یادگیری در افق زمان­بندی مورد بررسی قرار گرفت. یک ماشین بعد از عملیات نگهداری به شرایط اولیه خود بازمی­گردد و اثر استهلاک از نو، آغاز می­گردد. هدف در این مسئله پیدا کردن دفعات بهینه، بهترین زمان انجام عملیات نگهداری و توالی بهینه کارها روی ماشین­ها به طوری که بیشترین زمان تکمیل کارها کمینه گردد. برای مسئله مطرح شده یک مدل ریاضی خطی ارائه شد و بعد از اشاره به NP-hard بودن مسئله به ارائه روش فرا ابتکاری ژنتیک و رقابت استعماری جهت حل مسئله در ابعاد موجود در واقعیت پرداخته شد و در نهایت نتایج بدست آمده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید