پایان نامه زمان­بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان­ نامه­ مقطع­ کارشناسی­­ ارشد

رشته: مهندسی صنایع- صنایع

 زمان­بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین­ها

اساتید راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

دکتر جواد رضائیان

استاد مشاور

دکتر مصطفی زندیه

زمستان 1392

فهرست مطالب 
ثفهرست جدول­ها
جفهرست شکل­ها
1فصل اول :کلیات تحقیق
21-1-        مقدمه
21-2-        مفهوم زمان­بندی
31-3-        اهمیت و ضرورت زمان­بندی
41-4-        طبقه­بندی و مفاهیم پایه مسایل زمان­بندی تولید
61-4-1- طبقه­بندی محیط­های تولیدی
81-4-2- خصوصیات کار و محدودیت­هایی که بر محیط اعمال می­شود
91-4-2-1-محدودیت رد یا پذیرش سفارشات
101-4-2-2- محدودیت دسترسی به ماشین­ها
121-4-3- توابع هدف و ویژگی­های آنها
141-4-3-1- نظام تولید بهنگام
151-5-        بیان مساله جریان کارگاهی در نظر گرفته شده در این مطالعه
161-6-        روش حل
171-7-        اهداف تحقیق
171-8-        نتیجه­گیری
19فصل دوم : ادبیات تحقیق
202-1- مقدمه
202-2- مروری بر ادبیات کارگاه گردش کاری
222-3- زمان­بندی و محدودیت دسترسی ماشین­ها
232-3-1- مروری بر ادبیات مساله کارگاه گردش کاری با محدودیت دسترسی ماشین­ها
252-4- مروری بر ادبیات محدودیت رد یا پذیرش سفارشات
27فصل سوم : روش­های حل
283-1- مقدمه
283-2- تعریف مساله
293-3- مدل پیشنهادی
333-4- اعتبارسنجی مدل
343-5- پیچیدگی مساله
363-6- الگوریتم ژنتیک
373-6-1- واژگان الگوریتم ژنتیک
383-6-2- شمای کلی الگوریتم ژنتیک
393-6-3- مفاهیم الگوریتم ژنتیک
393-6-3-1- کدگذاری
423-6-3-2- جامعه اولیه
423-6-3-3- عملیات ژنتیک
473-6-3-4- تابع برازش
473-6-3-5- شرط توقف الگوریتم
483-7- پیاده­سازی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی
483-7-1- کدگذاری الگوریتم
493-7-2- ایجاد جمعیت اولیه
503-7-3- تابع برازش
503-7-4- عملگرهای ژنتیک
503-7-4-1- عملگر تقاطع
533-7-4-2- عملگر جهش
543-7-4-3- عملگر نخبه­گرایی
543-7-4-4- معیار توقف
543-7-4-5- جستجوی موضعی
553-8- تبرید شبیه­سازی شده
573-8-1- مفاهیم الگوریتم
573-8-1-1- جواب همسایگی
573-8-1-2- دما
573-8-1-3- الگوی کاهش دما
583-8-1-4- احتمال پذیرش جواب­ها
583-8-1-5- شرط توقف
593-9- پیاده­سازی الگوریتم شبیه­سازی تبرید پیشنهادی
593-9-1- روش نمایش جواب
593-9-2- جواب اولیه
593-9-3- ساختار همسایگی
603-9-4- برنامه انجماد
603-9-5- قاعده توقف
613-10- نتیجه­گیری
62فصل چهارم : نتایج محاسباتی
634-1- مقدمه
634-2- تولید مسایل نمونه
644-3- تنظیم پارامتر
664-3-1- تنظیم پارامتر الگوریتم ژنتیک
674-3-1-1- طراحی آزمایشات چند عاملی
724-3-2- تنظیم پارامتر الگوریتم شبیه­سازی تبرید
734-3-2-1- طراحی آزمایشات چند عاملی برای الگوریتم شبیه­سازی تبرید
794-4- نتایج محاسباتی
854-5- جمع­بندی
86فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادها
875-1- نتیجه­گیری
875-2- پیشنهادها
89فهرست مراجع

 

 

 

 

فهرست جدول­ها 
جدول4-1- حدود پارامترهای مسایل تولید شده64
جدول4-2- پارامترهای کنترل­کننده الگوریتم ژنتیک و محدوده موثر آنها67
جدول4-3- ترکیبات عامل­ها و سطوح پاسخ نرمال شده در آزمایشات چند عاملی الگوریتم ژنتیک68
جدول4-4- پاسخ نسبت ­های S/N در الگوریتم ژنتیک68
جدول 4-5- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم ژنتیک68
جدول 4-6- مقادیر بهینه­ی پارامترهای کنترل کننده الگوریتم ژنتیک70
جدول 4-7- پارامترهای کنترل کننده الگوریتم شبیه­سازی تبرید و محدوده موثر آنها74
جدول4-8- ترکیبات عامل­ها و سطوح پاسخ نرمال شده در آزمایشات چند عاملی الگوریتم شبیه­سازی تبرید74
جدول4-9- پاسخ نسبت­های S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید75
جدول 4-10- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید75
جدول 4-11- مقادیر بهینه­ی پارامترهای کنترل کننده الگوریتم شبیه­سازی تبرید77
جدول 4-12- حل مسایل کوچک با روش شاخه و کران و الگوریتم­های فراابتکاری پیشنهادی79
جدول 4-13- مقایسه جواب­های الگوریتم­های فراابتکاری در ده تکرار برای مسایل مختلف82
جدول 4-14- مقایسه RPD%  برای مسایل مختلف84

 

فهرست شکل­ها 
شکل 1-1- تقسیم­بندی و نحوه ارتباط مسایل زمان­بندی5
شکل3-1- کدگذاری ترتیبی39
شکل3-2- کدگذاری ارزشی40
شکل3-3- کدگذاری درختی40
شکل3-4- فضای کدگذاری و فضای جواب41
شکل3-5- موجه­بودن و قانون­مندی کروموزوم­ها42
شکل3-6- تقاطع تک نقطه­ای46
شکل3-7- تقاطع دو نقطه­ای46
شکل3-8- ساختار کلی الگوریتم ژنتیک48
شکل3-9- نمایش کروموزوم49
شکل3-10- انتخاب دو کروموزوم والد51
شکل3-11- مرحله دوم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی51
شکل3-12- مرحله سوم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی52
شکل3-13- مرحله چهارم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی52
شکل3-14- عملگر تقاطع برای ایجاد بخش دوم کروموزوم53
شکل3-15- عملگر جهش برای بخش اول کروموزوم53
شکل3-16- عملگر جهش برای بخش دوم کروموزوم54
شکل3-17- شبه­کد الگوریتم شبیه­سازی تبرید56
شکل3-18- عملگرهای تغییر توالی در الگوریتم شبیه­سازی تبرید پیشنهادی60
شکل4-1- میانگین نسبت S/N در الگوریتم ژنتیک69
شکل4-2- پاسخ میانگین در الگوریتم ژنتیک70
شکل4-3- میانگین نسبت S/N در الگوریتم ژنتیک برای مسایل در اندازه­های متوسط71
شکل4-4- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم ژنتیک برای مسایل در اندازه­های متوسط72
شکل4-5- میانگین نسبت S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید76
شکل4-6- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید76
شکل4-7- میانگین نسبت S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید برای مسایل در اندازه­های متوسط78
شکل4-8- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید برای مسایل در اندازه­های متوسط78
شکل4-9- زمان محاسباتی روش شاخه و کران80
شکل4-10- نمودار LSD در سطح اطمینان 95% برای مقادیر RPD85

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید