پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)

گرایش بین‌الملل

عنوان

رویکرد نوین حقوق بین‌الملل

نسبت به تجزیه‌طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین‌المللی

استاد راهنما

دکتر علی رضا حسنی

 استاد مشاور

دکتر محمد حسن حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
مقدمه2
الف- بیان مسئله و اهمیت آن5
ب- روش تحقیقات، مشکلات و محدودیت­ها7
ج- پیشینه تحقیق7
د- سئوال­ها8
ه- فرضیه­ها8
و- اهداف تحقیق9
ح- تقسیم مطالب و ساختار تحقیق9
فصل اول: کلیات (تعریف و مفاهیم)
تعریف مفاهیم10
مبحث اول: نگاهی به تحول حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی در گذر تاریخ12
گفتار اول: حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی قبل از دوران منشور12
گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی بعد از دوران منشور15
مبحث دوم: مفهوم حق تعیین سرنوشت19
گفتار اول: تعریف، اهمیت، جایگاه حقوقی حق تعیین سرنوشت19
گفتار دوم: ابعاد حقوقی حق تعیین سرنوشت20
بند اول: جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت21
بند دوم: جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت21
مبحث سوم: موارد کاربرد حق تعیین سرنوشت خارجی23
گفتار اول: حق تعیین سرنوشت مردم تحت استعمار و سرزمین­های غیر خود مختار23
گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت مردم تحت انقیاد و اشغال بیگانه26
مبحث چهارم: راهکارهای مشروع اعمال اصل حق تعیین در حقوق بین‌الملل معاصر28
مبحث پنجم: ارتیاط حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی در حقوق بین‌الملل30
فصل دوم: مشروعیت و عدم مشروعیت تجزیه‌طلبی در حقوق بین‌الملل معاصر
مقدمه35
بخش اول: مبانی حقوقی و فلسفی تجزیه‌طلبی در حقوق بین‌الملل37
گفتار اول: نظریه طرفداران نامشروع بودن جدائی یک‌ جانبه در حقوق بین‌الملل37
گفتار دوم: نظریه طرفداران مشروعیت (عدم ممنوعیت )جدائی یک ‌جانبه در حقوق بین‌الملل41
گفتار سوم: مبانی فلسفی (حقوق موضوعه) تجزیه‌طلبی در حقوق بین‌الملل45
بخش دوم: رویکرد نوین حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی کشورها52
گفتار اول: تئوری جدائی جبرانی (­چاره ساز)52
گفتار دوم: شرایط اجرائی جدائی چاره ساز57
بند اول : شرایط ماهوی57
بند دوم: شرایط شکلی60
گفتار سوم: تحلیل تئوری جدائی جبرانی از منظر معاهدات و عرف بین‌المللی62
الف- معاهدات بین‌المللی62
ب- حقوق بین‌الملل عرفی66
گفتار چهارم: تحلیل رویه اعضای جامعه بین‌المللی در مورد جدائی طلبی( قضایای کوزوو، اوستیای جنوبی، ابخازیا)67
الف- از بحران کوزوو تا استقلال ابخازی و اوستیای جنوبی68
ب- تحلیل عکس العمل جامعه بین‌المللی در قبال قضایای کوزوو، ابخازی و اوستیای جنوبی70
ج- رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد استقلال کوزوو71
گفتار پنجم: مطالعه دو قضیه جنوب سودان و اسکاتلند در حقوق بین‌الملل معاصر75
بند اول: جنوب سودان75
الف- زمینه و شرح موضوع75
ب- رویکرد و عکس العمل دولت‌ها (بازیگران خارجی) نسبت به تجزیه سودان76
بنددوم: اسکاتلند (در استانه جدائی از انگلیس)78
الف- زمینه و شرح موضوع78
ب- ابعاد حقوقی جدائی اسکاتلند از انگلیس79
گفتار ششم: رهیافت حقوق بین‌الملل معاصر در پارادایم نوین81
نتیجه گیری و پیشنهادات88
منابع و ماخذ92
چکیده انگلیسی96

چکیده

موضوع جدائی­طلبی و تلاش برخی از گروه‌های اقلیت برای جدا شدن از دولت مادر، همواره مسأله­ای حساس برای جامعه بین‌المللی به ویژه دولتی بوده­ که چند ملیتی یا چند قومیتی هستند. امروزه از حدود یکصد و نود کشور جهان، یکصد و بیست کشور دارای اقلیت‌های بزرگ و عمده‌ای هستند و تعداد کمی از دولت‌ها در جهان امروزی از همگونی فرهنگی و قومی برخوردار می‌باشند. موضوع جدائی یک‌جانبه پس از پایان استعمارزدائی و جنگ سرد وارد مرحله‌ای تازه‌ای شد و نگرانی محافل بین‌المللی افزایش یافت. صدور اعلامیه یک‌جانبه استقلال کوزوو در 17فوریه 2008 وشناسائی آن از سوی بیش از 76 کشور به ویژه کشورهای غربی ومخالفت شدید برخی دولت ها از جمله روسیه، صربستان، چین، موضوع جدائی طلبی و ارتباط و تعامل میان اصول حاکمیت و تمامیت ارضی دولت­ها از یک سو و حق تعیین سرنوشت مردم از سوی دیگر را در مرکز مباحث حقوق بین‌الملل قرار داد. چند ماه بعد در اگوست 2008 ابخازی و اوستیای جنوبی توسط روسیه و چند کشور مورد شناسائی قرار گرفت و با واکنش منفی دولت‌های غربی مواجه گردید. علمای حقوق بین‌الملل در خصوص مشروعیت یک‌جانبه دو رویکرد متفاوت اتخاذ نموده‌اند؛ گروه اول بر این عقیده‌اند که در حقوق بین‌الملل حقی به عنوان جدائی طلبی بدون رضایت دولت پیشین وجود ندارد و قواعد حقوق بین‌الملل از حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها دفاع می‌کند. اما گروه دیگر بر این باورند که در حقوق بین‌الملل قاعده‌ای در مورد «حق جدائی» یا «ممنوعیت حق جدائی» وجود ندارد و در صورتی که دولت جدید بتواند به طور مؤثر به اعمال حاکمیت بپردازدبه عنوان تابع حقوق بین‌الملل قابل پذیرش خواهد بود

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید