پایان نامه روش MBR در تصفیه اختلاط فاضلاب‌های شهری و صنعتی با هدف بازیافت پساب در چرخه تولید و مدل سازی آن


پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست

روش MBR در تصفیه اختلاط فاضلاب‌های شهری و صنعتی با هدف بازیافت پساب در چرخه تولید و مدل سازی آن

استاد راهنما:

دکتر سید احمد میرباقری

تابستان 92

 

چکیده

در تحقیق صورت گرفته عملکرد بیوراکتور غشایی مستغرق با غشاء هالو فایبر در تصفیه فاضلاب شهری، فاضلاب صنعتی و اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی کارایی تصفیه فاضلاب شهری از فاضلاب موجود در تصفیه خانه اکباتان تهران استفاده شد. همچنین فاضلاب صنعتی یا مقاومت بالا با افزایش پارامترهای BOD، COD و TSS به ترتیب به حدود 1000، 2000 و 5000 میلی گرم در لیتر شبیه سازی گردید. فاضلاب اختلاط شهری و صنعتی نیز با ترکیب این دو به دست آمده که خصوصیاتی بین فاضلاب شهری و صنعتی را داشت. برای هر سه نوع فاضلاب مورد استفاده در تحقیق بهینه کردن زمان ماند هیدرولیکی مورد نظر قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده زمان ماند هیدرولیکی بهینه برای فاضلاب شهری 5 ساعت، فاضلاب صنعتی 17 ساعت و اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی برابر 7 ساعت حاصل گردید. بر اساس نتایج درصد حذف برای BOD، COD، NH4 و TP در اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی برابر 83/96%، 21/96%، 71/95% و 14/90% بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که بیوراکتورهای غشایی مستغرق با غشاء هالو فایبر برای فاضلاب شهری به طور غیر اقتصادی عمل کرده و همچنین در فاضلاب صنعتی نیز زمان ماند به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می‌یابد. در مقایسه با فاضلاب شهری و صنعتی، فاضلاب مختلط دارای خصوصیاتی بوده که باعث افزایش کارایی حذف و کاهش زمان ماند هیدرولیکی توسط بیوراکتور غشایی مستغرق و ایجاد شرایط اقتصادی برای تصفیه فاضلاب می‌شود. همچنین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و توابع پایه شعاعی برای اختلاط فاضلاب شهری و صنعتی مدل سازی صورت گرفت. نتایج حاصل از مدل ارائه شده مربوط به داده های آموزش و تست برای BOD، COD، NH4 و TP بسیار موفق بوده و تطبیق داده های مدل شبکه عصبی با مدل آزمایشگاهی صورت گرفت.

کلید واژه: بیوراکتور غشایی مستغرق، تصفیه فاضلاب، زمان ماند بهینه، فاضلاب مختلط.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فهرست جدول‌ها ه

فهرست شکل‌‌ها ‌و

فصل 1-   کلیات 1

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….           1

1-2- روش‌های نوین تصفیه فاضلاب 3

1-2-1-   بیوراکتور غشایی MBR 3

1-2-2-   رآکتورهای بیولوژیکی با بستر متحرک MBBR 4

1-2-3-   سیستم رآکتورهای منفرد متوالی SBR 4

1-2-4-   سیستم UASB 5

1-2-5-   سیستم USBF 5

1-2-6-   سیستم بیولاک 6

1-2-7-   فرآیند صافی چکنده 7

فصل 2-    سیستم بیوراکتور غشایی (MBR) و مروری بر منابع 8

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ………………………………….. 8

2-2- معرفی و بررسی سیستم 9

2-2-1-   انواع بیوراکتورهای غشایی از لحاظ چیدمان مدول غشایی 11

2-2-2-   انواع سیستم‌های MBR از لحاظ فرآیند کلی 13

2-2-3-   پارامترهای مهم در سیستم غشایی MBR 15

2-2-4-   مزایای سیستم بیوراکتور غشایی    MBR 16

2-2-5-   معایب سیستم MBR 17

2-3- معرفی غشا و بررسی انواع غشاها 18

2-3-1-   تقسیم بندی غشاها بر اساس دامنه جداسازی 18

2-3-2-   انواع غشاء از حیث شکل 20

2-3-2-1-  غشاهای مسطح (Flat) 20

2-3-2-2-  غشاهای لوله ای (Tubular) 20

2-3-2-3-  اسپیرال (Spiral-wound) 21

2-3-2-4-  مقایسه و ویژگی انواع غشاء ها 22

2-3-3-   انواع غشا از لحاظ جنس 23

2-3-4-   انواع غشا از حیث کاربری فیلتراسیون 23

2-3-5-   انتخاب غشا 24

2-3-6-   گرفتگی غشا 24

2-3-6-1-  مکانیزم‌های گرفتگی 25

2-3-6-2-  راهکارهای کاهش گرفتگی غشا: 27

2-4- نمونه ای از تحقیقات انجام گرفته در دنیا (MBR) 27

2-5- جمع بندی 35

فصل 3-    مواد و روش های مورد استفاده در تحقیق 36

3-1- مقدمه       36

3-2- هدف تحقیق 37

3-3- پایلوت بیوراکتور غشایی (MBR) 37

3-3-1-   مخزن بیوراکتور 38

3-3-1-1-  مدول غشایی .. 39

3-3-1-2-  پمپ مکش    41

3-3-1-3-  فشارسنج    41

3-3-1-4-  پمپ بکواش………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………… 42

3-3-1-5-  سیستم هوا دهی .. 43

3-3-2-   مخزن یا حوضچه آنوکسیک 44

3-3-3-   مخزن یا حوضچه بی هوازی 45

3-3-4-   مخزن تغذیه پایلوت 46

3-4- محل استقرار پایلوت 47

3-5- راه اندازی و بهره برداری از پایلوت 48

3-6- آزمایشات انجام شده 49

3-6-1-   اندازه گیری BOD 49

3-6-2-   اندازه گیری COD 50

3-6-3-   اندازه گیری TP، NH4، NO3 50

3-6-4-   اندازه‌گیری PH 50

3-6-5-   اندازه‌گیری MLSS و MLVSS 51

فصل 4- تئوری مدل سازی با شبکه عصبی 52

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ………………………………….. 52

4-2- ایده شبکه های عصبی مصنوعی 53

4-3- نحوه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی 55

4-4- شبکه عصبی مصنوعی 58

4-4-1-   شبکه‎های تک لایه 58

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید