پایان نامه روش جدیدی در سنتز 2-آمینو-4-آریل کرومن-3-نیتریل ها


فهرست

عنوان                            صفحه

چکیده فارسی……ط

چکیده انگلیسی…. B 

فصل اول- مقدمه و تئوری.. 1

1-1-مقدمه  2

1-2-واکنش های چند جزئی.. 5

1-3-برخی از روش های دیگر سنتز بنزوپیران ها (H4-کرومن ها) 5

1-3-1-سنتز 1،2،3-تیرازول پیوند شده به تتراهیدرو بنزو[b] پیران ها 5

1-3-2-سنتز H4-کرومن های دارای اتصال فنوکسی پیرازول. 6

1-3-3-سنتز H4-کرومن ها 8

1-3-4-سنتز H4-کرومن و H4-کومارین ها 9

1-3-5-سنتز تک ظرفی کرومن های استخلافی 10

1-3-6-سنتز تتراهیدرو کرومنو کرومن ها 11

1-3-7-سنتز بنزو کرومن ها 11

1-3-8-سنتز کرومن های حاوی گوگرد 12

1-3-9-سنتز استریل کرومن ها 13

1-3-10-سنتز آریل کرومن ها 13

1-3-11-سنتز تترا هیدرو بنزو پیران ها 14

1-3-12-سنتز آمینو کرومن ها با استفاده از باز یونی.. 15

1-3-13-سنتز مشتقات پیرانوپیریدین ها 16

1-3-14-سنتز سبز H4-کرومن ها در حلال آبی 17

1-3-15-سنتز پیرانو پیرازول ها 17

1-3-16-سنتز سبز پیرانو پیرازول ها با سدیم بنزوات 18

1-3-17-سنتز دی هیدرو پیرانو کرومن ها با استفاده از سیلیکاژل. 19

1-3-18-سنتز دی هیدرو پیرانو کرومن ها با ₃MgSiO 20

1-3-19-سنتز H2-کرومن-2-اون ها 20

1-3-20-سنتز 2-آمینو-H4-کرومن ها 21

1-3-21- سنتز 2-آمینو-H4-کرومن ها با استفاده از پی پیرازین.. 22

1-3-22- سنتز کربونیل های استخلافی با استفاده از نمک آمونیوم. 22

1-4-مایعات یونی.. 23

1-4-1- مزایای مایعات یونی 25

فصل دوم- بحث و نتیجه گیری.. 27

2-1- هدف تحقیق. 28

2-2- تهیه 2-آمینو-4-(4-کلروفنیل)-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل (a4) 29

2-3- مکانیسم پیشنهادی واکنش برای سنتز 2-آمینو-4-آریل-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل. 36

2-4-نتیجه گیری.. 48

2-5-پیشنهاد برای کارهای آینده 48

فصل سوم- کارهای تجربی.. 49

3-1- روش های عمومی.. 50

3-2- روش تهیه مایع یونی.. 50

3-2-1-روش تهیه مایع یونی 3،’3-(پنتان-1،5-دیل)بیس(1،2-دی متیل-H1-ایمیدازول-3-یوم)برومید. 50

3-2-2-روش تهیه مایع یونی DBU-OAc. 51

3-3-بازیافت مایع یونی.. 52

3-4-روش عمومی تهیه 2-آمینو-4-آریل کرومن-3-نیتریل ها 52

3-5-تهیه 2-آمینو-4-(4-کلروفنیل)-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4a) 52

3-6-تهیه 2-آمینو-4-(3-هیدروکسی فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4b) 54

3-7-تهیه 2-آمینو-4-(4-نیترو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4c) 55

3-8-تهیه 2-آمینو-4-(2-کلرو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4d) 57

3-9-تهیه 2-آمینو-4-(3-نیترو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4e) 58

3-10-تهیه 2-آمینو-4-فنیل-H4-نیترو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4f) 59

3-11-تهیه 2-آمینو-4- (4-فلوئورو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4g) 60

3-12-تهیه 2-آمینو-4- (2،4-دی کلرو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4h) 62

3-13-تهیه 2-آمینو-4-(2-هیدروکسی فنیل)-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4i) 63

3-14-تهیه 2-آمینو-4-(2فوران-2-یل)-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4j) 64

3-15-تهیه 2-آمینو-4-(2-متوکسی فنیل)-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4k) 65

3-16-تهیه 2-آمینو-4-(2-فنیل پروپیل)-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4l) 66

3-17-تهیه 2-آمینو-4-(نفتالن-1-یل)-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4m) 67

3-18-تهیه 4،4-(1،4-فنیلن)بیس(2-آمینو-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل) (4n) 68

3-19-تهیه 2-آمینو-4-(4-(متیل تیو)فنیل)-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4o) 70

3-20-تهیه 2-آمینو-4-(4-(دی متیل آمینو)فنیل)-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل (4p) 71

3-21-تهیه 4،’4-((بوتان-1،4-دی یل بیس(اکسی))بیس(1،2-فنیلن))بیس(2-آمینو-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل)  (4q) 72

3-22-تهیه 4،’4-((پنتان-1،5-دی یل بیس(اکسی))بیس(1،2-فنیلن))بیس(2-آمینو-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل) (4r) 73

3-23-تهیه 4،’4-((هگزان-1،6-دی یل بیس(اکسی))بیس(1،2-فنیلن))بیس(2-آمینو-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل)(4s) 75

3-24-تهیه 4،’4-((بوتان-1،4-دی یل بیس(اکسی))بیس(1،3-متوکسی-1،4-فنیلن))بیس(2-آمینو-H4-بنزو[h]کرومن-3-کربونیتریل)(4t) ……………………………………………………………………………………………….76

3-25-تهیه 4،’4،”’4-(((1،3،5-تریازین-2،4،6-تریل)تریس(بنزن-1،4-دیل))تریس(2-آمینو-4H-بنزو [h]کرومن-3-کربونیتریل) (4u) 76

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید