پایان نامه روشهای نوین حل مسائل پلاستیسیته


  دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
عنوان :
روشهای نوین حل مسائل پلاستیسیته

 

چکیده
کی ی از مواردی که در آن تغییر شکل پلاستیک ، فاکتور مهمی در فرآیند محسوب میشود، مسائل
شکلدهی فلزات م یباشد. دو روش حل عددی برا ی حل مسائل شکلدهی فلزات ، شامل اجزا
محدود(FEM) و کرانبالا(UB یم) باش . دن یبدل ل وابستگ ی روش اجزا محدود به مش در شرا طی ی که
ییتغ ر شکل منجر به تغییر شکل واعوجاج در مش یم ها شود ادامه تحلیل مشکل است. بهمین دلیل
روشهای دب ون مش بوجود آمدند . در این روشها بجای اعمال میدان سرعت بر المانها، میدان سرعت
مستقیماً بر رو ی ندها وارد م یشود. همچنین در روش کرانبالا با تقسیم منطقهی مسئله به چندین
المان و اعمال میدان سرعت بر روی المانها میتوان مسائلی با هندسهی پیچیده را نیز براحتی تحلیل
کرد .

مقدمه
مسائل پلاستیسیته دارای زیر مجموعههای مختلفی میباشد. یکی از مهمترین مواردی که در آنها تغییر
شکل پلاستیک رخ میدهد فرآیندهای شکلدهی فلزات است.امروزه شبیه سازی عددی نقش مهمی در
فرآیند شکل دهی فلزات دارا میباشد. مسائل شکل دهی فلزات عموماً غیر خطی و با تغییر شکل
پلاستیک بزرگ هستند. مدلسازی عددی برای شبیه سازی فرآیندهای شکلدهی، به منظور پیشبینی
مشکلاتی که در فرآیند پیش خواهد آمد، مانند شکست قطعه، پروفیل ابزار نامناسب و کاهش عمر ابزار
بکار برده میشود. شبیهسازی فرآیندهای شکل دهی فلزات شامل هندسه، ماده، و تماس غیر خطی
است و بنابراین احتیاج به تکنیکهای عددی پیشرفته دارد. حل یک مسئله در فرآیند تغییر شکل فلزات
شامل بدست آوردن رفتار قطعه کار در برابر بار اعمالی میباشد. با توجه به رفتار قطعهکار میتوان بار
مورد نیاز برای فرآیند شکلدهی و همچنین طراحی ابزار بهینه را بدست آورد .
چندین روش برای حل مسائل شکلدهی فلزات بکار میروند، که میتوان آنها را بصورت زیر دستهبندی
:کرد
– 1 روش Slab، که تنشهای روی صفحهی عمود به جهت جریان فلز را در نظر میگیرد .
– 2 روش حل خط لغزش پر شده(slip line filled)، که به مسائل کرنش صفحهای محدود می .شود
– 3 روش تفاضل محدود(Finite Difference)، که نمیتواند مسائلی با شرایط مرزی پیچیده را حل
.کند
– 4 روش کرانبالا(Upper Bound)، که برای بکار بردن مسائلی با هندسهی پیچیده مشکل است .
– 5 روش FEM که حل با دقت بالا میدهد اما زمان محاسبه بالاست .
در اینجا تا حدودی پیشرفتهایی که در دو روش کران بالا و FEM بدست آمده بررسی میشود .

در میان روشهای شبیه سازی FEM به طور گسترده ای استفاده میشود. البته به دلیل وابستگی
خیلی زیاد FEM به مش، در شکلدهی فلزات این روش با برخی مشکلات مواجه میشود که موجب
کاهش سودمندی شبیه سازی می .شود هنگامیکه تغییر شکلها بزرگ است، مش ها دچار تغییر شکلهای
بزرگ میشوند و در نتیجه برای ادامه فرآیند شبیه سازی احتیاج به مش بندی دوباره میباشد. اگرچه
تکنیکهای دوباره مش بندی مقداری پیشرفت داشته اند اما مش بندی دوباره موجب کاهش دقت و
همچنین افزایش زمان مصرفی می شود .
به منظور جلوگیری از مشکل بالا، روش FEM بدون مش ارائه شده است. روش های بدون مش در حل
مسائلی که تغییر شکل پلاستیک بزرگ دارند و اعوجاج مش شدید است خیلی مفید هستند .

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید