پایان نامه روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

 

تشكر و قدرداني ………………………………………………………………. أ

تقديم به ………………………………………………………………………… ب

چكيده ………………………………………………………………………….. د

فصل اول : كليات تحقيق ………………………………………………….. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………. 2

بيان مسئله ………………………………………………………………………. 4

اهميت موضوع تحقيق …………………………………………………….. 6

اهداف تحقيق ………………………………………………………………… 8

دلايل و انگيزه هاي انتخاب موضوع …………………………………….. 9

فرضيه هاي تحقيق …………………………………………………………… 10

قلمرو تحقيق …………………………………………………………………… 11

جامعه آماري ………………………………………………………………….. 11

روش تحقيق …………………………………………………………………… 12

روش جمع آوري اطلاعات ……………………………………………….. 12

روش تجزيه و تحليل اطلاعات ……………………………………………. 13

ساختار كلي تحقيق ………………………………………………………….. 13

تعريف واژه ها ………………………………………………………………… 13

فصل دوم : ادبيات تحقيق ………………………………………………….. 17

بخش اول : روشهاي تامين مالي …………………………………… 19

تاريخچه ………………………………………………………………………… 20

شيوه هاي تامين مالي ……………………………………………………….. 22

روشهاي متداول براي تامين مالي ………………………………………… 25

تامين مالي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت …………………….. 26

وامهاي بلند مدت …………………………………………………………….. 29

ويژگيهاي وامهاي بلند مدت ………………………………………………. 29

مزاياي وامهاي بلند مدت …………………………………………………… 29

معايب وامهاي بلند مدت …………………………………………………… 30

سهام ممتاز ……………………………………………………………………… 30

ويژگي هاي سهام ممتاز …………………………………………………….. 31

انتشار سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي ……………. 32

مزاياي انتشار سهام ممتاز ……………………………………………………. 33

معايب انتشار سهام ممتاز ……………………………………………………. 34

سهام عادي …………………………………………………………………….. 35

ويژگيهاي سهام عادي ………………………………………………………. 35

انتشار سهام عادي به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي …………… 38

مزاياي انتشار سهام عادي …………………………………………………… 38

معايب انتشار سهام عادي ……………………………………………………. 39

اختيار خريد سهام ……………………………………………………………. 40

ويژگيهاي اختيار خريد سهام عادي ……………………………………… 41

مزاياي اختيار خريد سهام …………………………………………………. 42

معايب اختيار خريد سهام …………………………………………………… 43

سهام عادي …………………………………………………………………….. 43

ويژگيهاي عمومي سهام عادي …………………………………………….. 44

نقاط قوت و ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها ……………………. 45

نقاط ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها ……………………………… 46

سودهاي توزيع نشده شركت ……………………………………………… 46

سود انباشته …………………………………………………………………….. 50

مزاياي استفاده از سود انباشته …………………………………………….. 51

معايب استفاده از سود انباشته ……………………………………………… 52

روشهاي متداول براي ارزيابي سهم سود شركتها ……………………… 53

سود سهمي …………………………………………………………………….. 54

اشكالات استانداردهاي حسابداري شماره 15 …………………………. 59

بازده سهام ……………………………………………………………………… 60

بخش دوم : هزينه هاي تامين مالي ……………………………… 62

هزينه سرمايه …………………………………………………………………… 63

محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه ……………………………………. 69

مزاياي كاربرد ضريب ارزش دفتري …………………………………….. 70

معايب كاربرد ضريب ارزش دفتري ……………………………………… 70

معايب استفاده ارزش بازار …………………………………………………. 72

نظريه هاي ساختار سرمايه ………………………………………………….. 73

مفروضات CAPM……………………………………………………………. 74

نظريه ارتباط سياست تقسيم سود با ارزش شركت …………………….. 80

موسسات درحال رشد ……………………………………………………….. 81

موسسات در حال افول …………………………………………………….. 81

موسسات در حال بلوغ ……………………………………………………… 81

تئوري عدم اطمينان (پرنده در دست ) …………………………………. 81

عوامل موثر بر سياست تقسيم سود ………………………………………… 82

بخش سوم : تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزش شركتها 86

تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزشهاي شركتها …………………… 87

تاثير تامين مالي از طريق بدهي بر روي ارزش شركتها ……………… 88

تاثير تامين مالي از طريق سهام ممتاز بر روي ارزش شركتها………… 89

تاثير تامين مالي از طريق سهام عادي بر روي ارزش شركتها……….. 89

اهرام مالي …………………………………………………………………….. 92

سيات تقسيم سود و ارزش شركت ………………………………………… 93

اصول اساسي حاكم بر تحقيق …………………………………………….. 93

اثر سياست تقسيم سود ……………………………………………………….. 94

سودآوري و ارزش شركت …………………………………………………. 95

رشد تقسيم سود و رشد سودآوري ……………………………………….. 96

بخش چهارم :‌ تحقيقات انجام شده (داخل وخارج) ………… 98

تحقيقات انجام شده در خارج از ايران …………………………………. 99

تحقيقاتي انجام شده در داخل ايران ……………………………………. 104

فصل سوم : متدولوژی تحقيق ……………………………………………  105

مقدمه ……………………………………………………………………………. 106

روش تحقيق …………………………………………………………………… 106

اهداف تحقيق ………………………………………………………………… 107

فرضيه هاي تحقيق …………………………………………………………… 108

جامعه آماري ………………………………………………………………….. 110

نمونه آماري …………………………………………………………………… 110

قلمرو تحقيق …………………………………………………………………… 119

روش جمع آوري اطلاعات ………………………………………………… 119

روش آزمون داده ها و فرضيه هاي تحقيق ……………………………. 120

ضريب همبستگي پيرسون …………………………………………………… 120

آزمون اختلاف ميانگين دوجامعه توزيع t استيودنت – توزيع استاتيك 124

آزمون واريانس دو جامعه – توزيع f( استندكور/ فيشر) …………….. 128

آزمون K-S …………………………………………………………………… 130

 

فصل چهارم : نتایج و تجزيه و تحليل تحقیق…………………………… 131

مقدمه ……………………………………………………………………………. 132

آزمون فرضيه ها ……………………………………………………………… 132

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات ………………………………….. 142

مقدمه ……………………………………………………………………………. 143

نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق ………………………………………….. 143

نتيجه گيري كلي …………………………………………………………….. 145

پيشنهادت تحقيق ……………………………………………………………… 146

پيشنهادات مبتني بر نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق ………………… 146

پيشنهادات آتي ……………………………………………………………….. 146

محدوديتهاي تحقيق ………………………………………………………… 147

منابع و مآخذ …………………………………………………………………..

ضمائم و پيوستها ……………………………………………………………….

 

 


چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند .  

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

 

فایل های این سایت دارای رمز هستند  برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 

 دانلود پایان نامه با موضوع : بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید